نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب زیرزمینی بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 37-57]
 • آثار رفاهی آثارحذف یارانه‌ کود شیمیایی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: محصول برنج) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 43-62]
 • آثار رفاهی بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییر قیمت مواد پروتئینی مصرفی خانوارهای شهری [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 151-167]
 • آزمون کرانه‌ها بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]

ا

 • اثرعبور اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 147-165]
 • ایران برآورد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل مرکبات در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 75-94]
 • ایران برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 19-41]
 • ایران تأثیر مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 1-16]
 • ایران بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]
 • ایران بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییر قیمت مواد پروتئینی مصرفی خانوارهای شهری [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 151-167]
 • ارزش افزوده مقایسه‌ بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد در ایجاد چرخه‌های تجاری ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 109-129]
 • ارزش افزوده بخش کشاورزی بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 63-80]
 • ارزش اقتصادی آب ارزش‌گذاری اقتصادی آب برای مزارع بزرگ و کوچک گندم (مطالعة موردی: شهرستان طبس) [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 1-19]
 • استان اصفهان بهینه‌سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه‌ای استان اصفهان با استفاده از الگوهای برنامه‌ریزی چندمعیاره [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 39-88]
 • استان خوزستان شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 81-107]
 • استان فارس بررسی سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی با تأکید بر صادرات (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 131-156]
 • استان فارس بررسی همگرایی فصلی بازار ماهیان پرورشی و دریایی در استان فارس [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 203-219]
 • استان کردستان سنجش سطح توسعه‏یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص‌های عمده بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 1-23]
 • استان کردستان بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب‌زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 219-240]
 • استان مازندران بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 79-101]
 • استراتژی شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قیمت‌گذاری در صنایع غذایی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 169-201]
 • اشتغال تحقق توسعه اقتصادی از طریق اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 25-53]
 • اشتغال روستاییان شناسایی موانع توسعۀ کسب وکارهای کارآفرینانۀ کشاورزی در شهرستان کرمانشاه [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 157-174]
 • اضافه برداشت بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 37-57]
 • اعتبارات اولویت‌بندی و تخصیص بهینة اعتبارات بانک کشاورزی به تفکیک استان‌ها [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 89-123]
 • الگوی ARDL بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]
 • الگوی CHARM شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 81-107]
 • الگوی GARCH اثر آستانه‌ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی‌های تورمی بر سرمایه‌گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 95-117]
 • الگوی GARCH آثار سرریز نوسان‌های قیمت چای در ایران (مطالعه موردی شهرستان لاهیجان) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 175-191]
 • الگوی MS-VAR اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 147-165]
 • الگوی کشت مدل سازی هیدرو- اقتصادی در تحلیل استراتژی‌های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 41-77]
 • الگوی کشت بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 37-57]
 • الگوی لاجیت ترتیبی بررسی عوامل کیفی مؤثر بر قیمت قارچ‌های خوراکی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران) [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 125-149]
 • الگوی مارک – آپ عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گل رز گلخانه‏ای در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 137-156]
 • انار بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منافع‌ بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 119-136]
 • انعطاف پذیری قیمتی برآورد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل مرکبات در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 75-94]
 • اولویت بندی اولویت بندی تولید محصولات ‌کشاورزی منتخب با هدف تأمین تقاضا در افق چشم انداز توسعه (1404) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 157-182]
 • اولویت بندی اولویت‌بندی و تخصیص بهینة اعتبارات بانک کشاورزی به تفکیک استان‌ها [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 89-123]

ب

 • بازاریابی بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منافع‌ بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 119-136]
 • بازار آتی محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 21-35]
 • بازارهای جهانی برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 19-41]
 • باغدار بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منافع‌ بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 119-136]
 • بانک کشاورزی اولویت‌بندی و تخصیص بهینة اعتبارات بانک کشاورزی به تفکیک استان‌ها [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 89-123]
 • بخش کشاورزی شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 81-107]
 • بخش کشاورزی تأثیر مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 1-16]
 • برنامه‌ریزی مثبت فضایی (منطقه‏ای) مدل سازی هیدرو- اقتصادی در تحلیل استراتژی‌های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 41-77]
 • برنج آثارحذف یارانه‌ کود شیمیایی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: محصول برنج) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 43-62]
 • بیشترین بی‌نظمی تخمین مسائل بدفرم در حوزه اقتصاد کشاورزی با استفاده از رهیافت حداکثر بی نظمی تعمیم‌یافته [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 221-247]
 • بهره‌وری برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 193-216]
 • بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]
 • بورس کالای کشاورزی نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ریسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 1-17]

پ

 • پایداری آثار سرریز نوسان‌های قیمت چای در ایران (مطالعه موردی شهرستان لاهیجان) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 175-191]
 • پسته برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 19-41]
 • پیش بینی اولویت بندی تولید محصولات ‌کشاورزی منتخب با هدف تأمین تقاضا در افق چشم انداز توسعه (1404) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 157-182]
 • پوشش ریسک نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ریسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 1-17]

ت

 • تابع تولید غیرمستقیم Lewbel بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب‌زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 219-240]
 • تحقیقات برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 193-216]
 • تحلیل پوششی داده‌ها بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 79-101]
 • تحلیل خوشه‌ای سنجش سطح توسعه‏یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص‌های عمده بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 1-23]
 • تحلیل سلسله مراتبی AHP اولویت‌بندی توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استان گیلان [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 125-146]
 • تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 103-124]
 • تخصیص بهینه اولویت‌بندی و تخصیص بهینة اعتبارات بانک کشاورزی به تفکیک استان‌ها [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 89-123]
 • تغییرات تکنولوژیکی برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 193-216]
 • تقاضا اولویت بندی تولید محصولات ‌کشاورزی منتخب با هدف تأمین تقاضا در افق چشم انداز توسعه (1404) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 157-182]
 • تکنیکTOPSIS سنجش سطح توسعه‏یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص‌های عمده بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 1-23]
 • تنش آبی بهینه‌سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه‌ای استان اصفهان با استفاده از الگوهای برنامه‌ریزی چندمعیاره [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 39-88]
 • تنوع بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]
 • تهران بررسی عوامل کیفی مؤثر بر قیمت قارچ‌های خوراکی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران) [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 125-149]
 • توابع تولید ارزش‌گذاری اقتصادی آب برای مزارع بزرگ و کوچک گندم (مطالعة موردی: شهرستان طبس) [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 1-19]
 • توسعة روستایی اولویت‌بندی توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استان گیلان [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 125-146]
 • توسعه عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 103-124]
 • توسعۀ کشاورزی سنجش سطح توسعه‏یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص‌های عمده بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 1-23]
 • توسعۀ کشاورزی شناسایی موانع توسعۀ کسب وکارهای کارآفرینانۀ کشاورزی در شهرستان کرمانشاه [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 157-174]
 • تولید تحقق توسعه اقتصادی از طریق اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 25-53]
 • تولید شیر تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 55-74]

ج

 • جدول داده ـ ستانده تحقق توسعه اقتصادی از طریق اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 25-53]
 • جدول داده- ستانده شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 81-107]
 • جورسازی تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 55-74]

چ

 • چرخه‌های تجاری مقایسه‌ بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد در ایجاد چرخه‌های تجاری ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 109-129]

ح

 • حاشیه بازار بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منافع‌ بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 119-136]
 • حاشیه بازاریابی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گل رز گلخانه‏ای در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 137-156]
 • حاشیه و کارایی بازاریابی بررسی سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی با تأکید بر صادرات (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 131-156]
 • حد‌آستانه‌ای اثر آستانه‌ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی‌های تورمی بر سرمایه‌گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 95-117]
 • حداقل واریانس محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 21-35]
 • حذف یارانه آثارحذف یارانه‌ کود شیمیایی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: محصول برنج) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 43-62]
 • حساسیت آثار سرریز نوسان‌های قیمت چای در ایران (مطالعه موردی شهرستان لاهیجان) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 175-191]

خ

 • خرید تضمینی تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 55-74]
 • خرما عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان خوزستان [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 183-217]
 • خودگزینشی تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 55-74]

د

 • داراب بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 37-57]
 • درآمد بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 37-57]

ر

 • رتبه‌بندی سنجش سطح توسعه‏یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص‌های عمده بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 1-23]
 • ریشه‌های فصلی بررسی همگرایی فصلی بازار ماهیان پرورشی و دریایی در استان فارس [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 203-219]
 • روش APL شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 81-107]
 • روش حداقل میانگین واریانس نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ریسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 1-17]

ز

 • زراعت عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 103-124]

س

 • سیب‌زمینی بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب‌زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 219-240]
 • سرانه آب تجدید پذیر بهینه‌سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه‌ای استان اصفهان با استفاده از الگوهای برنامه‌ریزی چندمعیاره [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 39-88]
 • سرمایه‌گذاری بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 63-80]
 • سرمایه‌گذاری خصوصی اثر آستانه‌ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی‌های تورمی بر سرمایه‌گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 95-117]
 • سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل برآورد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل مرکبات در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 75-94]
 • سند چشم انداز اولویت بندی تولید محصولات ‌کشاورزی منتخب با هدف تأمین تقاضا در افق چشم انداز توسعه (1404) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 157-182]
 • سهم صادرات برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 19-41]
 • سهم عوامل بازاریابی بررسی سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی با تأکید بر صادرات (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 131-156]

ش

 • شاخص Q توبین بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 63-80]
 • شاخص سیمپسون بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]
 • شاخص فالکن مارک بهینه‌سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه‌ای استان اصفهان با استفاده از الگوهای برنامه‌ریزی چندمعیاره [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 39-88]
 • شرکت‌های تولید مواد غذایی شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قیمت‌گذاری در صنایع غذایی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 169-201]
 • شهرستان ملکان عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 103-124]

ص

 • صادرات محصولات کشاورزی بررسی سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی با تأکید بر صادرات (مطالعه موردی استان فارس) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 131-156]
 • صنایع تبدیلی اولویت‌بندی توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استان گیلان [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 125-146]
 • صنایع تبدیلی و تکمیلی عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان خوزستان [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 183-217]

ط

 • طبس ارزش‌گذاری اقتصادی آب برای مزارع بزرگ و کوچک گندم (مطالعة موردی: شهرستان طبس) [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 1-19]

ع

 • عوامل بازدارنده عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان خوزستان [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 183-217]
 • عوامل پیش برنده عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان خوزستان [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 183-217]

غ

 • غلات برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 193-216]

ق

 • قارچ بررسی عوامل کیفی مؤثر بر قیمت قارچ‌های خوراکی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران) [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 125-149]
 • قیمت جهانی اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 147-165]
 • قیمت خرده‌فروشی آثار سرریز نوسان‌های قیمت چای در ایران (مطالعه موردی شهرستان لاهیجان) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 175-191]
 • قیمت داخلی اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 147-165]
 • قیمت عمده‌فروشی آثار سرریز نوسان‌های قیمت چای در ایران (مطالعه موردی شهرستان لاهیجان) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 175-191]
 • قیمت‌گذاری شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قیمت‌گذاری در صنایع غذایی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 169-201]
 • قیمت‌گذاری کیفی بررسی عوامل کیفی مؤثر بر قیمت قارچ‌های خوراکی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران) [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 125-149]

ک

 • کارایی بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 79-101]
 • کارآفرینی کشاورزی شناسایی موانع توسعۀ کسب وکارهای کارآفرینانۀ کشاورزی در شهرستان کرمانشاه [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 157-174]
 • کارایی فنی برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 193-216]
 • کشاورزی تحقق توسعه اقتصادی از طریق اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 25-53]
 • کشاورزی مقایسه‌ بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد در ایجاد چرخه‌های تجاری ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 109-129]
 • کشاورزی بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 17-40]
 • کشاورزی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 103-124]
 • کشش تقاضا و عرضه تخمین مسائل بدفرم در حوزه اقتصاد کشاورزی با استفاده از رهیافت حداکثر بی نظمی تعمیم‌یافته [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 221-247]
 • کیفیت آب بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 37-57]
 • کنجالة سویا محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 21-35]
 • کود شیمیایی آثارحذف یارانه‌ کود شیمیایی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: محصول برنج) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 43-62]

گ

 • گل رز عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گل رز گلخانه‏ای در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 137-156]
 • گندم ارزش‌گذاری اقتصادی آب برای مزارع بزرگ و کوچک گندم (مطالعة موردی: شهرستان طبس) [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 1-19]

م

 • ماتریس QSPM عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان خوزستان [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 183-217]
 • مالیات تورمی تأثیر مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 1-16]
 • میانگین – واریانس محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 21-35]
 • ماهی دریایی و پرورشی بررسی همگرایی فصلی بازار ماهیان پرورشی و دریایی در استان فارس [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 203-219]
 • میبد یزد بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منافع‌ بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 119-136]
 • محدودیت بودجه بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب‌زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 219-240]
 • محصولات کشاورزی اولویت بندی تولید محصولات ‌کشاورزی منتخب با هدف تأمین تقاضا در افق چشم انداز توسعه (1404) [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 157-182]
 • مدیریت منابع آب مدل سازی هیدرو- اقتصادی در تحلیل استراتژی‌های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 41-77]
 • مدل SWOT عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان خوزستان [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 183-217]
 • مدل تعادل فضایی آثارحذف یارانه‌ کود شیمیایی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: محصول برنج) [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 43-62]
 • مدل دومرحله‌ای QUAIDS بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییر قیمت مواد پروتئینی مصرفی خانوارهای شهری [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 151-167]
 • مدل هیدرو- اقتصادی مدل سازی هیدرو- اقتصادی در تحلیل استراتژی‌های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 41-77]
 • مرکبات برآورد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل مرکبات در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 75-94]
 • مسئلة بدفرم تخمین مسائل بدفرم در حوزه اقتصاد کشاورزی با استفاده از رهیافت حداکثر بی نظمی تعمیم‌یافته [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 221-247]
 • معادلات ساختاری شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قیمت‌گذاری در صنایع غذایی [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 169-201]
 • مواد پروتئینی بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییر قیمت مواد پروتئینی مصرفی خانوارهای شهری [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 151-167]
 • مواد غذایی اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 147-165]
 • موانع توسعۀ کشاورزی شناسایی موانع توسعۀ کسب وکارهای کارآفرینانۀ کشاورزی در شهرستان کرمانشاه [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 157-174]

ن

 • نااطمینانی‌های تورمی اثر آستانه‌ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی‌های تورمی بر سرمایه‌گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 95-117]
 • نرخ پوشش ریسک محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا [دوره 25، شماره 100، 1396، صفحه 21-35]
 • نوسان‎های تولید مقایسه‌ بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد در ایجاد چرخه‌های تجاری ایران [دوره 25، شماره 98، 1396، صفحه 109-129]
 • نوغانداران بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 79-101]

و

 • ویپ (WEAP) مدل سازی هیدرو- اقتصادی در تحلیل استراتژی‌های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 41-77]

ه

 • هزینه بازاریابی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گل رز گلخانه‏ای در استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 25، شماره 97، 1396، صفحه 137-156]
 • همگرایی فصلی بازار بررسی همگرایی فصلی بازار ماهیان پرورشی و دریایی در استان فارس [دوره 25، شماره 99، 1396، صفحه 203-219]