نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب زیرزمینی کاهش رفاه اجتماعی ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی گندم‌کاران دشت ارزوئیه) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 165-194]
 • آثار جانبی کاهش رفاه اجتماعی ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی گندم‌کاران دشت ارزوئیه) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 165-194]
 • آثارمستقیم و غیرمستقیم کشاورزی تبیین جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی با تمرکز بر ارزش افزودة کسب و کار کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 239-268]
 • آذربایجان شرقی تعیین ترکیب بهینة‌ نهاده‌ها در تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 53-78]
 • آرد بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 145-164]
 • آزادسازی تحلیل آثار منطقه‌ای آزادسازی بازار گندم در ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 145-170]
 • آزادسازی تجاری آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 73-103]
 • آزادسازی تجاری پیامدهای آزادسازی تجاری با تأکید بر امنیت غذایی در ایران: تحلیلی درچارچوب تعادل عمومی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 145-180]
 • آزمون انتخاب برآورد تمایل به پرداخت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 51-73]
 • آمیخته بازاریابی تحلیل عوامل مؤثر در بازاریابی مطلوب محصول زعفران از دیدگاه زعفران‌کاران شهرستان گناباد [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 153-185]

ا

 • ایران آثار سیاست حمایت از تولیدکننده بر ضرایب خودکفایی گوشت مرغ در ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 1-21]
 • ایران تبیین جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی با تمرکز بر ارزش افزودة کسب و کار کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 239-268]
 • ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر اقتصاد دانش‌محور در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 75-92]
 • ارزش افزوده‌ کسب و کار کشاورزی تبیین جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی با تمرکز بر ارزش افزودة کسب و کار کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 239-268]
 • ارزش‌های زیست‌محیطی برآورد تمایل به پرداخت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 51-73]
 • استان فارس اولویت‌بندی اعطای تسهیلات به زیر بخش‌های کشاورزی استان فارس بر اساس الگوی رشد نئوکلاسیکی [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 31-52]
 • اشتغال تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 79-111]
 • اشتغال بررسی اثر سیاست حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 187-214]
 • اشتغال‌زایی آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 73-103]
 • اقتصاد دانش محور تأثیر اقتصاد دانش‌محور در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 75-92]
 • اقتصادسنجی پانلی نقش تمایزهای اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 1-29]
 • الگوی تصحیح خطای برداری تأثیر اقتصاد دانش‌محور در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 75-92]
 • الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی اثر سیاست حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 187-214]
 • الگوی خود توضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 1-27]
 • الگوی رشد اولویت‌بندی اعطای تسهیلات به زیر بخش‌های کشاورزی استان فارس بر اساس الگوی رشد نئوکلاسیکی [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 31-52]
 • امنیت غذایی پیامدهای آزادسازی تجاری با تأکید بر امنیت غذایی در ایران: تحلیلی درچارچوب تعادل عمومی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 145-180]
 • امنیت غذایی رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن* [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 181-218]
 • امنیت غذایی شناسایی راهکارهای مقابله با عدم امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی گرگان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 47-69]
 • ایمنی مواد غذایی تعیین‏کننده‏های نظام‏های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 23-45]
 • انار راهبردهای توسعة زنجیرة ارزش انار در شهرستان مه‌ولات با استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 103-133]
 • انتقال قیمت بررسی الگوی انتقال قیمت و قدرت بازار در صنعت تولید قند و شکر ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 119-144]

ب

 • بازاریابی تعیین‏کننده‏های نظام‏های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 23-45]
 • بازاریابی تحلیل عوامل مؤثر در بازاریابی مطلوب محصول زعفران از دیدگاه زعفران‌کاران شهرستان گناباد [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 153-185]
 • بازار گندم تحلیل آثار منطقه‌ای آزادسازی بازار گندم در ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 145-170]
 • بازده سرمایه اولویت‌بندی اعطای تسهیلات به زیر بخش‌های کشاورزی استان فارس بر اساس الگوی رشد نئوکلاسیکی [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 31-52]
 • بازده نسبت به مقیاس آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مقدار تولید گندم در استان فارس: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 189-210]
 • بخش انرژی تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 79-111]
 • بخش کشاورزی آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 73-103]
 • بخش کشاورزی بررسی جایگاه و پیوند بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 113-144]
 • برنامه‌ریزی آرمانی مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری) [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 29-53]
 • برنامه‌های توسعه پنج ساله رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن* [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 181-218]
 • برنج طارم و شیرودی مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری) [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 29-53]
 • بیمه آب ‌و هوا بررسی ساختار وابستگی و شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم شهرستان میانه و متغیرهای آب‌ و هوایی: کاربرد رهیافت تابع مفصل تاکی‌شکل کانونی (C-Vine) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 1-29]
 • بیمه درآمدی امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 135-152]
 • بیمه شاخص آب و هوایی بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 71-101]
 • بیمه محصولات کشاورزی امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 135-152]
 • بهره‌وری تحلیل بهره‌وری منابع تولید گندم آبی در استان‌های کشور با رویکردهای چندمتغیره [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 219-245]

پ

 • پاکدشت پایداری زیست‌محیطی و عوامل تحقق آن در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی: شهرستان پاکدشت) [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 247-267]
 • پراکندگی قدرت بازار برآورد قدرت بازاری و پراکندگی آن در صنایع غذایی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 195-215]
 • پسته امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 135-152]
 • پیوند پسین و پیشین بررسی جایگاه و پیوند بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 113-144]

ت

 • تابع تولید کاهش رفاه اجتماعی ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی گندم‌کاران دشت ارزوئیه) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 165-194]
 • تابع تولید غیرمستقیم آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مقدار تولید گندم در استان فارس: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 189-210]
 • تابع مفصل تاکی‌شکل بررسی ساختار وابستگی و شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم شهرستان میانه و متغیرهای آب‌ و هوایی: کاربرد رهیافت تابع مفصل تاکی‌شکل کانونی (C-Vine) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 1-29]
 • تابع هزینه ترانسلوگ آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مقدار تولید گندم در استان فارس: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 189-210]
 • تأمین نیاز مالی عوامل مؤثر بر پذیرش قراردادهای آتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی برنج‌کاران شهرستان ساری) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 93-117]
 • تبلیغات عمومی سطح بهینه تبلیغات عمومی شیر در شرایط بازار غیررقابتی [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 217-244]
 • تحلیل عاملی تحلیل بهره‌وری منابع تولید گندم آبی در استان‌های کشور با رویکردهای چندمتغیره [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 219-245]
 • تحلیل عاملی اکتشافی بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب در شهرستان دشتستان [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 171-188]
 • ترتیبات نهادی تدوین الگوی ترتیبات نهادی مناسب برای مدیریت یکپارچة منابع آب [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 239-272]
 • تعادل جزئی ارزیابی آثار رفاهی خودکفایی پایدار در بازار گندم ایران [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 125-143]
 • تعادل عمومی قابل‌محاسبه پیامدهای آزادسازی تجاری با تأکید بر امنیت غذایی در ایران: تحلیلی درچارچوب تعادل عمومی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 145-180]
 • تغییرات رفاه اجتماعی اثرتنوع‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهرمشهد) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 31-49]
 • تغییرات مازاد مصرف کننده اثرتنوع‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهرمشهد) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 31-49]
 • تغییر کاربری برآورد تمایل به پرداخت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 51-73]
 • تمایزهای اقلیمی نقش تمایزهای اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 1-29]
 • تنوع محصول برند اثرتنوع‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهرمشهد) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 31-49]
 • توسعة کشاورزی شناسایی موانع توسعة کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 55-72]
 • تئوری بازی‌‌ها مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری) [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 29-53]

ج

 • جانشینی‌ نهاده‌ها تعیین ترکیب بهینة‌ نهاده‌ها در تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 53-78]
 • جدول داده- ستانده آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 73-103]
 • جدول داده- ستانده بررسی جایگاه و پیوند بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 113-144]
 • جمعیت رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن* [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 181-218]

ح

 • حامل‌های انرژی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مقدار تولید گندم در استان فارس: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 189-210]
 • حداقل سازی هزینه تعیین ترکیب بهینة‌ نهاده‌ها در تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 53-78]
 • حداکثرسازی سود تعیین ترکیب بهینة‌ نهاده‌ها در تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 53-78]
 • حکمرانی خوب تدوین الگوی ترتیبات نهادی مناسب برای مدیریت یکپارچة منابع آب [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 239-272]
 • حمایت از تولیدکننده آثار سیاست حمایت از تولیدکننده بر ضرایب خودکفایی گوشت مرغ در ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 1-21]
 • حمایت از تولیدکننده (PSE) بررسی اثر سیاست حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 187-214]
 • حمایت از مصرف‌کننده (CSE) بررسی اثر سیاست حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 187-214]

خ

 • خرید تضمینی تحلیل آثار منطقه‌ای آزادسازی بازار گندم در ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 145-170]
 • خرمای کبکاب بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب در شهرستان دشتستان [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 171-188]
 • خود‌کفایی آثار سیاست حمایت از تولیدکننده بر ضرایب خودکفایی گوشت مرغ در ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 1-21]
 • خودکفایی پایدار ارزیابی آثار رفاهی خودکفایی پایدار در بازار گندم ایران [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 125-143]
 • خوشه بندی تحلیل بهره‌وری منابع تولید گندم آبی در استان‌های کشور با رویکردهای چندمتغیره [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 219-245]

د

 • داده‌های پانل اولویت‌بندی اعطای تسهیلات به زیر بخش‌های کشاورزی استان فارس بر اساس الگوی رشد نئوکلاسیکی [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 31-52]
 • دولت تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 79-111]

ذ

 • ذرت بررسی روند تصادفی مشترک میان قیمت کنجاله سویا و ذرت در ایران و کشورهای طرف عمده تجاری [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 211-238]

ر

 • راهبرد تمایز بررسی رابطه بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]
 • راهبرد رهبری هزینه بررسی رابطه بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]
 • راهبردهای کسب و کار بررسی رابطه بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]
 • راهکارهای کاهش ضایعات بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب در شهرستان دشتستان [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 171-188]
 • رشدبخش کشاورزی تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 79-111]
 • رشد بخش کشاورزی نقش تمایزهای اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 1-29]
 • رفاه پیامدهای آزادسازی تجاری با تأکید بر امنیت غذایی در ایران: تحلیلی درچارچوب تعادل عمومی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 145-180]
 • رفاه کشاورزان کاهش رفاه اجتماعی ناشی از افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی گندم‌کاران دشت ارزوئیه) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 165-194]
 • رفسنجان امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 135-152]
 • رقابت برآورد قدرت بازاری و پراکندگی آن در صنایع غذایی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 195-215]
 • رقابت بازار بررسی رابطه بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]
 • روستا بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 1-27]
 • روش گونزالو-گرنجر بررسی روند تصادفی مشترک میان قیمت کنجاله سویا و ذرت در ایران و کشورهای طرف عمده تجاری [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 211-238]
 • روند تصادفی مشترک بررسی روند تصادفی مشترک میان قیمت کنجاله سویا و ذرت در ایران و کشورهای طرف عمده تجاری [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 211-238]

ز

 • زیربخش‌های کشاورزی اولویت‌بندی اعطای تسهیلات به زیر بخش‌های کشاورزی استان فارس بر اساس الگوی رشد نئوکلاسیکی [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 31-52]
 • زعفران تحلیل عوامل مؤثر در بازاریابی مطلوب محصول زعفران از دیدگاه زعفران‌کاران شهرستان گناباد [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 153-185]
 • زمین‌های کشاورزی برآورد تمایل به پرداخت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 51-73]
 • زنجیرة ارزش راهبردهای توسعة زنجیرة ارزش انار در شهرستان مه‌ولات با استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 103-133]

س

 • سیاست تجاری تحلیل آثار منطقه‌ای آزادسازی بازار گندم در ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 145-170]
 • سیاست غذای ارزان تحلیل آثار منطقه‌ای آزادسازی بازار گندم در ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 145-170]
 • سیب‌ درختی بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 71-101]
 • سرمایه‌گذاری خصوصی تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه‌گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 79-111]
 • سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط اثرتنوع‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهرمشهد) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 31-49]
 • سطوح بازاریابی سطح بهینه تبلیغات عمومی شیر در شرایط بازار غیررقابتی [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 217-244]
 • سهم هزینه‌ای نهاده‌ها آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر مقدار تولید گندم در استان فارس: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 189-210]

ش

 • شاخص GFSI رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن* [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 181-218]
 • شاخصICT تأثیر اقتصاد دانش‌محور در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 75-92]
 • شاخص R&D تأثیر اقتصاد دانش‌محور در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 75-92]
 • شاخص استراتژی مقابله شناسایی راهکارهای مقابله با عدم امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی گرگان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 47-69]
 • شاخص پراکندگی بررسی جایگاه و پیوند بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 113-144]
 • شاخص دومارتون نقش تمایزهای اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 1-29]
 • شاخص ضریب تکاثر بررسی جایگاه و پیوند بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 113-144]
 • شاخص قیمت مصرف‌کننده رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت‌ها و جمعیت بر آن* [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 181-218]
 • شبیه‌سازی عملکرد بررسی ساختار وابستگی و شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم شهرستان میانه و متغیرهای آب‌ و هوایی: کاربرد رهیافت تابع مفصل تاکی‌شکل کانونی (C-Vine) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 1-29]
 • شیر و فراورده‌های لبنی سطح بهینه تبلیغات عمومی شیر در شرایط بازار غیررقابتی [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 217-244]
 • شهرستان دشتستان بررسی راهکارهای کاهش ضایعات خرمای کبکاب در شهرستان دشتستان [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 171-188]
 • شهرستان سیاهکل برآورد تمایل به پرداخت برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش آزمون انتخاب [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 51-73]
 • شهرستان مه‌ولات راهبردهای توسعة زنجیرة ارزش انار در شهرستان مه‌ولات با استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 103-133]

ص

 • صادرات کشاورزی تعیین مناسب‌ترین بازار هدف صادراتی کشمش ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 103-124]
 • صنایع تبدیلی راهبردهای توسعة زنجیرة ارزش انار در شهرستان مه‌ولات با استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 103-133]

ف

 • فقر بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 1-27]

ق

 • قانون هدفمندی یارانه‌ها بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 145-164]
 • قدرت انحصاری برآورد قدرت بازاری و پراکندگی آن در صنایع غذایی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 195-215]
 • قدرت بازار بررسی الگوی انتقال قیمت و قدرت بازار در صنعت تولید قند و شکر ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 119-144]
 • قدرت بازاری سطح بهینه تبلیغات عمومی شیر در شرایط بازار غیررقابتی [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 217-244]
 • قرارداد آتی عوامل مؤثر بر پذیرش قراردادهای آتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی برنج‌کاران شهرستان ساری) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 93-117]
 • قند و شکر بررسی الگوی انتقال قیمت و قدرت بازار در صنعت تولید قند و شکر ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 119-144]

ک

 • کارایی تعیین‏کننده‏های نظام‏های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 23-45]
 • کارآفرینی سبز شناسایی موانع توسعة کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 55-72]
 • کارایی فنی تعیین ترکیب بهینة‌ نهاده‌ها در تولید پیاز در استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 53-78]
 • کرمانشاه شناسایی موانع توسعة کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 55-72]
 • کسب و کار پایدار شناسایی موانع توسعة کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 55-72]
 • کسب و کار کشاورزی تبیین جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی با تمرکز بر ارزش افزودة کسب و کار کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 239-268]
 • کشاورزی عوامل مؤثر بر پذیرش قراردادهای آتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی برنج‌کاران شهرستان ساری) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 93-117]
 • کشاورزی بررسی اثر سیاست حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 187-214]
 • کشاورزی پایدار پایداری زیست‌محیطی و عوامل تحقق آن در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی: شهرستان پاکدشت) [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 247-267]
 • کشمش تعیین مناسب‌ترین بازار هدف صادراتی کشمش ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 103-124]
 • کشور هدف تعیین مناسب‌ترین بازار هدف صادراتی کشمش ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 103-124]
 • کنجاله سویا بررسی روند تصادفی مشترک میان قیمت کنجاله سویا و ذرت در ایران و کشورهای طرف عمده تجاری [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 211-238]

گ

 • گندم ارزیابی آثار رفاهی خودکفایی پایدار در بازار گندم ایران [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 125-143]
 • گندم بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 145-164]
 • گندم آبی تحلیل بهره‌وری منابع تولید گندم آبی در استان‌های کشور با رویکردهای چندمتغیره [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 219-245]
 • گندم دیم بررسی ساختار وابستگی و شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم شهرستان میانه و متغیرهای آب‌ و هوایی: کاربرد رهیافت تابع مفصل تاکی‌شکل کانونی (C-Vine) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 1-29]
 • گوشت مرغ آثار سیاست حمایت از تولیدکننده بر ضرایب خودکفایی گوشت مرغ در ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 1-21]

ل

 • لیزرل عوامل مؤثر بر پذیرش قراردادهای آتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی برنج‌کاران شهرستان ساری) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 93-117]

م

 • مارک‌آپ برآورد قدرت بازاری و پراکندگی آن در صنایع غذایی ایران [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 195-215]
 • میانه بررسی ساختار وابستگی و شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم شهرستان میانه و متغیرهای آب‌ و هوایی: کاربرد رهیافت تابع مفصل تاکی‌شکل کانونی (C-Vine) [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 1-29]
 • محیط زیست پایداری زیست‌محیطی و عوامل تحقق آن در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی: شهرستان پاکدشت) [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 247-267]
 • مدیریت ریسک بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 71-101]
 • مدیریت سود واقعی بررسی رابطه بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 215-238]
 • مدیریت یکپارچه تدوین الگوی ترتیبات نهادی مناسب برای مدیریت یکپارچة منابع آب [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 239-272]
 • مدیریت مواد مغذی مدیریت مصرف کودهای شیمیایی برای تولید محصول برنج (مطالعه موردی گهرباران ساری) [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 29-53]
 • مدل توبیت بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 71-101]
 • مدل ساختار کوواریانس عوامل مؤثر بر پذیرش قراردادهای آتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی برنج‌کاران شهرستان ساری) [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 93-117]
 • مدل لاجیت شناسایی راهکارهای مقابله با عدم امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی گرگان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 47-69]
 • مدل لاجیت بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 71-101]
 • مدل‌های چند بازاری ارزیابی آثار رفاهی خودکفایی پایدار در بازار گندم ایران [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 125-143]
 • مشوق تعیین‏کننده‏های نظام‏های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 23-45]
 • معادلات ساختاری پایداری زیست‌محیطی و عوامل تحقق آن در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی: شهرستان پاکدشت) [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 247-267]
 • معادلات ساختاریEQS تحلیل عوامل مؤثر در بازاریابی مطلوب محصول زعفران از دیدگاه زعفران‌کاران شهرستان گناباد [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 153-185]
 • مقایسه استان‌ها تحلیل بهره‌وری منابع تولید گندم آبی در استان‌های کشور با رویکردهای چندمتغیره [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 219-245]
 • منابع آب تدوین الگوی ترتیبات نهادی مناسب برای مدیریت یکپارچة منابع آب [دوره 26، شماره 103، 1397، صفحه 239-272]
 • مناطق روستایی گرگان شناسایی راهکارهای مقابله با عدم امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی گرگان [دوره 26، شماره 104، 1397، صفحه 47-69]
 • منطق فازی تعیین مناسب‌ترین بازار هدف صادراتی کشمش ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 103-124]
 • مهاجرت بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران [دوره 26، شماره 101، 1397، صفحه 1-27]

ن

 • نان بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم [دوره 26، شماره 102، 1397، صفحه 145-164]