نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]
 • آب زیرزمینی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش توأمان الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از آب‏های زیرزمینی با استفاده از رویکرد اقتصاد نهادی جدید: مطالعه موردی سیب‏ زمینی‏ کاران شهرستان دهگلان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 147-174]
 • آثار اقتصادی تحقیقات آثار اقتصادی تحقیقات به‌نژادی خرما در شرایط ریسک بر توسعه [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 237-268]
 • آزمون انتخاب بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان برنج با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکی، کیفی و زیست‏محیطی آن: مطالعة موردی شهر رشت [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 59-83]

ا

 • اثربخشی راهبردها ارزیابی اولویت و اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره‌وری آب و توسعة همه‏ جانبه بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 59-91]
 • اثر درآمدی موجودی تعیین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خالص انواع گوشت در ایران: کاربرد رابطه اسلاتسکی اصلاح‌شده با مفهوم اثر درآمدی موجودی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 1-28]
 • ایران تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 25-48]
 • ایران بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی: تحلیلی در چارچوب الگوی داده- ستانده [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 85-120]
 • ایران بررسی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات پسته ایران [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 205-225]
 • ایران بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان سیب در استان های ایران: کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 205-228]
 • ارزش در معرض ریسک شرطی طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز برای تولید محصول زیتون تحت شرایط ریسک [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 31-63]
 • ارزش‌گذاری مشروط ارزش‌گذاری بهبود کیفیت گوشت مرغ از دیدگاه مصرف‌کنندگان در شیراز [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 143-169]
 • اشتغال‏زایی بررسی تأثیر سیاست توسعه سرمایه ‏گذاری بر اشتغال در بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 65-92]
 • اقتصادسنجی فضایی تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 25-48]
 • الکتره 3 ارزیابی راهبردهای توسعة مزارع پرورش میگو در استان خوزستان با استفاده از روش سوات و الکتره 3 [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 29-58]
 • الگوی برنامه‌ریزی خطی فازی تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی با استفاده از منطق فازی [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 93-124]
 • الگوی بهینه تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]
 • الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) تأثیر شاخص‌های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 121-142]
 • الگوی جاذبه بررسی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات پسته ایران [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 205-225]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز برای تولید محصول زیتون تحت شرایط ریسک [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 31-63]
 • الگوی زیست‏ محیطی تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]
 • الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان سیب در استان های ایران: کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 205-228]
 • الگوی کشت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش توأمان الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از آب‏های زیرزمینی با استفاده از رویکرد اقتصاد نهادی جدید: مطالعه موردی سیب‏ زمینی‏ کاران شهرستان دهگلان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 147-174]
 • الگوی کشت تعیین الگوی بهینه‌ کشت محصولات کشاورزی در شهرستان ملاثانی: کاربرد مدل بهینه‌سازی چندهدفه استوار [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 175-203]
 • الگوی نرلاو بررسی تأثیر سیاست‌های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 229-259]
 • امنیت غذایی تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 25-48]
 • امنیت غذایی واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 169-204]
 • انارکاران بررسی کارآیی انارکاران شهرستان خاش با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل فراکارآیی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 147-168]
 • انعطاف‌پذیری تولید تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف‌پذیری تولید در صنایع غذایی بر اساس روش مدل‏سازی ساختاری- تفسیری [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 207-236]
 • اولویت‌بندی اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان فارس بر اساس بازده سرمایه [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 225-249]

ب

 • بارندگی اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده کشاورزی ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 1-30]
 • بازده سرمایه‌ اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان فارس بر اساس بازده سرمایه [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 225-249]
 • بانک کشاورزی مازندران تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی با استفاده از منطق فازی [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 93-124]
 • بخش کشاورزی اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان فارس بر اساس بازده سرمایه [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 225-249]
 • بخش کشاورزی بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی: تحلیلی در چارچوب الگوی داده- ستانده [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 85-120]
 • بخش کشاورزی اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده کشاورزی ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 1-30]
 • بخش کشاورزی ارزیابی اولویت و اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره‌وری آب و توسعة همه‏ جانبه بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 59-91]
 • بردار پیشنهاد قیمت ارزش‌گذاری بهبود کیفیت گوشت مرغ از دیدگاه مصرف‌کنندگان در شیراز [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 143-169]
 • برنامه‏ ریزی چندهدفه تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]
 • برنامه‌ریزی چندهدفه تعیین الگوی بهینه‌ کشت محصولات کشاورزی در شهرستان ملاثانی: کاربرد مدل بهینه‌سازی چندهدفه استوار [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 175-203]
 • برنامه ‏های اول تا پنجم توسعه ارزیابی اولویت و اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره‌وری آب و توسعة همه‏ جانبه بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 59-91]
 • برنج بررسی اثرات هدفمندسازی یارانه انرژی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنج در ایران: کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درونزا [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 25-43]
 • برنج بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان برنج با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکی، کیفی و زیست‏محیطی آن: مطالعة موردی شهر رشت [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 59-83]
 • برنج بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 141-167]
 • بیمة شاخص بارندگی قیمت‌گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 1-24]

پ

 • پاریز (بخش) تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]
 • پرتفوی بهینه تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی با استفاده از منطق فازی [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 93-124]
 • پرسشنامه‌های تخصصی بررسی و تحلیل نتایج اعتباربخشی تحقیقات مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی خودارزیابی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 117-140]
 • پسته بررسی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات پسته ایران [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 205-225]

ت

 • تابع تولید الگوی تأثیرگذاری نهاده ‏ها بر مخاطرة تولید گندم آبی و دیم در شرق استان گلستان [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 67-92]
 • تابع تولید بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 141-167]
 • تابع هزینة خسارت قیمت‌گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 1-24]
 • تحلیل پوششی داده‌ها بررسی کارآیی انارکاران شهرستان خاش با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل فراکارآیی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 147-168]
 • تحلیل پوششی داده‌ها محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 125-145]
 • تحلیل تجزیه ساختاری بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی: تحلیلی در چارچوب الگوی داده- ستانده [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 85-120]
 • تحلیل سوات (SWOT) ارزیابی اولویت و اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره‌وری آب و توسعة همه‏ جانبه بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 59-91]
 • ترجیحات بررسی ترجیحات آشکار شده شهروندان ایرانی برای قند و شکر [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 261-277]
 • ترجیحات اظهارشده بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران تحت فرضیة کاهش اریب در روش آزمون انتخاب [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 93-120]
 • ترجیحات مصرف‌کننده بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان برنج با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکی، کیفی و زیست‏محیطی آن: مطالعة موردی شهر رشت [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 59-83]
 • تسهیلات اعطایی تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی با استفاده از منطق فازی [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 93-124]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره محاسبه درجه ریسک ‏گریزی با استفاده از روش تحلیل تصمیم ‏گیری چندمعیاره: مطالعه موردی کشاورزان منطقه گهرباران ساری [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 45-64]
 • تصمیم‌گیری چندهدفه طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی در صنایع لبنی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 169-206]
 • تغییر اقلیم اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده کشاورزی ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 1-30]
 • تقاضای صادرات عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران با تأکید بر شاخص رقابت ‏پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 1-24]
 • تقاضاکننده خالص تعیین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خالص انواع گوشت در ایران: کاربرد رابطه اسلاتسکی اصلاح‌شده با مفهوم اثر درآمدی موجودی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 1-28]
 • تمایل به پرداخت ارزش‌گذاری بهبود کیفیت گوشت مرغ از دیدگاه مصرف‌کنندگان در شیراز [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 143-169]
 • تمایل به پرداخت بررسی تمایل مصرف‌کنندگان برای مصرف محصولات ارگانیک در شهر ساری [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 93-116]
 • تهران (شهر) بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران تحت فرضیة کاهش اریب در روش آزمون انتخاب [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 93-120]
 • توسعه کشاورزی پایدار بررسی تمایل مصرف‌کنندگان برای مصرف محصولات ارگانیک در شهر ساری [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 93-116]
 • تولید بررسی تأثیر سیاست‌های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 229-259]
 • تولیدکنندگان پیشنهاد مدلی کارآمد برای ارزیابی سیاست‏های حمایتی گندم با رویکرد حداقل ‏سازی خطای ارزیابی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 269-305]
 • تولید میگو ارزیابی راهبردهای توسعة مزارع پرورش میگو در استان خوزستان با استفاده از روش سوات و الکتره 3 [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 29-58]

ج

 • جبران ریسک بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان سیب در استان های ایران: کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 205-228]
 • جداول داده- ستانده بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی: تحلیلی در چارچوب الگوی داده- ستانده [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 85-120]

چ

 • چاه‌های غیرمجاز مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 227-259]
 • چغندرقند محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 125-145]

ح

 • حساسیت آسیب‌پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشاورزان نسبت به خشکسالی: دشت بکان اقلید [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 171-192]
 • حفاظت آب بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کشاورزان در به‏ کارگیری فناوری‌های حفاظت آب و خاک [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 121-146]
 • حفاظت خاک بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کشاورزان در به‏ کارگیری فناوری‌های حفاظت آب و خاک [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 121-146]
 • حوزه آبخیز حبله‌رود الگوی پایداری در بهینه‌سازی کاربری اراضی در حوضة آبخیز حبله‌رود [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 193-224]

خ

 • خاش (شهرستان) بررسی کارآیی انارکاران شهرستان خاش با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل فراکارآیی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 147-168]
 • خراسان رضوی مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 227-259]
 • خرما آثار اقتصادی تحقیقات به‌نژادی خرما در شرایط ریسک بر توسعه [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 237-268]
 • خصوصیات اقتصادی- اجتماعی محاسبه درجه ریسک ‏گریزی با استفاده از روش تحلیل تصمیم ‏گیری چندمعیاره: مطالعه موردی کشاورزان منطقه گهرباران ساری [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 45-64]
 • خودارزیابی بررسی و تحلیل نتایج اعتباربخشی تحقیقات مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی خودارزیابی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 117-140]
 • خوزستان (استان) ارزیابی راهبردهای توسعة مزارع پرورش میگو در استان خوزستان با استفاده از روش سوات و الکتره 3 [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 29-58]
 • خوشه‌های روستایی آسیب‌پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشاورزان نسبت به خشکسالی: دشت بکان اقلید [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 171-192]

د

 • داده‌های ترکیبی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران با تأکید بر شاخص رقابت ‏پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 1-24]
 • درجه بازبودن تجارت تأثیر شاخص‌های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 121-142]
 • در معرض واقع شدن آسیب‌پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشاورزان نسبت به خشکسالی: دشت بکان اقلید [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 171-192]
 • دما اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده کشاورزی ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 1-30]

ر

 • رابطه اسلاتسکی تعیین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خالص انواع گوشت در ایران: کاربرد رابطه اسلاتسکی اصلاح‌شده با مفهوم اثر درآمدی موجودی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 1-28]
 • راندمان آبیاری مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 227-259]
 • ریسک آثار اقتصادی تحقیقات به‌نژادی خرما در شرایط ریسک بر توسعه [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 237-268]
 • ریسک سیستماتیک بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان سیب در استان های ایران: کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 205-228]
 • ریسک‌گریزی مطلق محاسبه درجه ریسک ‏گریزی با استفاده از روش تحلیل تصمیم ‏گیری چندمعیاره: مطالعه موردی کشاورزان منطقه گهرباران ساری [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 45-64]
 • رشت (شهر) بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان برنج با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکی، کیفی و زیست‏محیطی آن: مطالعة موردی شهر رشت [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 59-83]
 • رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بررسی اثرات هدفمندسازی یارانه انرژی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنج در ایران: کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درونزا [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 25-43]
 • رگرسیون فضایی و پانل سه‌بعدی بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 141-167]
 • روش اندرسن و پیترسن محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 125-145]
 • روش تجزیه و تحلیل مسیر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کشاورزان در به‏ کارگیری فناوری‌های حفاظت آب و خاک [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 121-146]
 • روش تحلیل سلسله ‏مراتبی (AHP) تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 25-48]
 • روش دیمتل (DEMATEL) طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی در صنایع لبنی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 169-206]
 • روش کارآیی متقاطع محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 125-145]
 • رویکرد اقتصاد نهادی جدید بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش توأمان الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از آب‏های زیرزمینی با استفاده از رویکرد اقتصاد نهادی جدید: مطالعه موردی سیب‏ زمینی‏ کاران شهرستان دهگلان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 147-174]

ز

 • زیتون طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز برای تولید محصول زیتون تحت شرایط ریسک [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 31-63]
 • زنجیرة تأمین پایدار طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی در صنایع لبنی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 169-206]
 • زنجیره تأمین حلقه بسته سبز طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز برای تولید محصول زیتون تحت شرایط ریسک [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 31-63]

س

 • ساری (شهر) بررسی تمایل مصرف‌کنندگان برای مصرف محصولات ارگانیک در شهر ساری [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 93-116]
 • سیاست کاهش برداشت مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 227-259]
 • سیاست‌های حمایتی بررسی تأثیر سیاست‌های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 229-259]
 • سیاست‏های حمایتی دولت پیشنهاد مدلی کارآمد برای ارزیابی سیاست‏های حمایتی گندم با رویکرد حداقل ‏سازی خطای ارزیابی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 269-305]
 • سیب بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان سیب در استان های ایران: کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 205-228]
 • سیرجان (شهرستان تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]
 • سرمایه اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده کشاورزی ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 1-30]
 • سطح زیر کشت بررسی تأثیر سیاست‌های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 229-259]

ش

 • شاخص ادغام تجارت بین‌الملل تأثیر شاخص‌های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 121-142]
 • شاخص ترکیبی پایداری کشاورزی تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 25-48]
 • شاخص سطح تجارت بین‌الملل تأثیر شاخص‌های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 121-142]
 • شاخص‌های عملکردی بررسی و تحلیل نتایج اعتباربخشی تحقیقات مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی خودارزیابی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 117-140]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو آثار اقتصادی تحقیقات به‌نژادی خرما در شرایط ریسک بر توسعه [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 237-268]
 • شیراز ارزش‌گذاری بهبود کیفیت گوشت مرغ از دیدگاه مصرف‌کنندگان در شیراز [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 143-169]
 • شکر بررسی ترجیحات آشکار شده شهروندان ایرانی برای قند و شکر [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 261-277]

ص

 • صادرات بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی: تحلیلی در چارچوب الگوی داده- ستانده [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 85-120]
 • صحبت مقدماتی بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران تحت فرضیة کاهش اریب در روش آزمون انتخاب [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 93-120]
 • صنایع غذایی تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف‌پذیری تولید در صنایع غذایی بر اساس روش مدل‏سازی ساختاری- تفسیری [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 207-236]
 • صنایع لبنی طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی در صنایع لبنی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 169-206]

ظ

 • ظرفیت سازگاری آسیب‌پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشاورزان نسبت به خشکسالی: دشت بکان اقلید [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 171-192]

ع

 • عدم حتمیت تعیین الگوی بهینه‌ کشت محصولات کشاورزی در شهرستان ملاثانی: کاربرد مدل بهینه‌سازی چندهدفه استوار [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 175-203]
 • عرضه‌کننده خالص تعیین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خالص انواع گوشت در ایران: کاربرد رابطه اسلاتسکی اصلاح‌شده با مفهوم اثر درآمدی موجودی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 1-28]

ف

 • فارس (استان) اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان فارس بر اساس بازده سرمایه [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 225-249]
 • فراکارآیی بررسی کارآیی انارکاران شهرستان خاش با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل فراکارآیی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 147-168]

ق

 • قزوین (استان) ارزیابی اولویت و اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره‌وری آب و توسعة همه‏ جانبه بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 59-91]
 • قند بررسی ترجیحات آشکار شده شهروندان ایرانی برای قند و شکر [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 261-277]

ک

 • کارآیی محاسبه کارآیی و رتبه‌بندی چغندرکاران ایران [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 125-145]
 • کاربری اراضی الگوی پایداری در بهینه‌سازی کاربری اراضی در حوضة آبخیز حبله‌رود [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 193-224]
 • کسری مخزن مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 227-259]
 • کشاورزان گهرباران ساری محاسبه درجه ریسک ‏گریزی با استفاده از روش تحلیل تصمیم ‏گیری چندمعیاره: مطالعه موردی کشاورزان منطقه گهرباران ساری [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 45-64]
 • کشت فراسرزمینی واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 169-204]
 • کود شیمیایی تعیین الگوی بهینة کشت محصولات زراعی با تأکید بر کاهش مصرف کود شیمیایی در بخش پاریز شهرستان سیرجان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 261-285]

گ

 • گندم الگوی تأثیرگذاری نهاده ‏ها بر مخاطرة تولید گندم آبی و دیم در شرق استان گلستان [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 67-92]
 • گندم پیشنهاد مدلی کارآمد برای ارزیابی سیاست‏های حمایتی گندم با رویکرد حداقل ‏سازی خطای ارزیابی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 269-305]
 • گندم آبی بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 141-167]
 • گندم دیم بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 141-167]
 • گندم و جو قیمت‌گذاری بیمه شاخص بارندگی برای محصولات گندم و جو دیم در شهرستان هشترود [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 1-24]
 • گوشت مرغ سلامت‌محور ارزش‌گذاری بهبود کیفیت گوشت مرغ از دیدگاه مصرف‌کنندگان در شیراز [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 143-169]

ل

 • لاجیت شرطی بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران تحت فرضیة کاهش اریب در روش آزمون انتخاب [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 93-120]
 • لاجیت شرطی بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان برنج با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکی، کیفی و زیست‏محیطی آن: مطالعة موردی شهر رشت [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 59-83]

م

 • ماتریس QSPM ارزیابی راهبردهای توسعة مزارع پرورش میگو در استان خوزستان با استفاده از روش سوات و الکتره 3 [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 29-58]
 • ماتریس WARP بررسی ترجیحات آشکار شده شهروندان ایرانی برای قند و شکر [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 261-277]
 • ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بررسی تأثیر سیاست توسعه سرمایه ‏گذاری بر اشتغال در بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 65-92]
 • ماتریس سوات (SWOT) ارزیابی راهبردهای توسعة مزارع پرورش میگو در استان خوزستان با استفاده از روش سوات و الکتره 3 [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 29-58]
 • محصولات اساسی واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 169-204]
 • محصولات کشاورزی و صنایع غذایی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران با تأکید بر شاخص رقابت ‏پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 1-24]
 • محصول ارگانیک بررسی تمایل مصرف‌کنندگان برای مصرف محصولات ارگانیک در شهر ساری [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 93-116]
 • محیط زیست تأثیر شاخص‌های آزادسازی تجاری درون بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 121-142]
 • مخاطره الگوی تأثیرگذاری نهاده ‏ها بر مخاطرة تولید گندم آبی و دیم در شرق استان گلستان [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 67-92]
 • مدل ارزیابی آب و خاک الگوی پایداری در بهینه‌سازی کاربری اراضی در حوضة آبخیز حبله‌رود [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 193-224]
 • مدل جاست و پاپ الگوی تأثیرگذاری نهاده ‏ها بر مخاطرة تولید گندم آبی و دیم در شرق استان گلستان [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 67-92]
 • مدل خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) بررسی تأثیر سیاست‌های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 229-259]
 • مدل‏سازی پیشنهاد مدلی کارآمد برای ارزیابی سیاست‏های حمایتی گندم با رویکرد حداقل ‏سازی خطای ارزیابی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 269-305]
 • مدلسازی ساختاری- تفسیری تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف‌پذیری تولید در صنایع غذایی بر اساس روش مدل‏سازی ساختاری- تفسیری [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 207-236]
 • مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه الگوی پایداری در بهینه‌سازی کاربری اراضی در حوضة آبخیز حبله‌رود [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 193-224]
 • مصرف‌کنندگان پیشنهاد مدلی کارآمد برای ارزیابی سیاست‏های حمایتی گندم با رویکرد حداقل ‏سازی خطای ارزیابی [دوره 28، شماره 112، 1399، صفحه 269-305]
 • مقدمه صادقانه بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران تحت فرضیة کاهش اریب در روش آزمون انتخاب [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 93-120]
 • ملاثانی (شهرستان) تعیین الگوی بهینه‌ کشت محصولات کشاورزی در شهرستان ملاثانی: کاربرد مدل بهینه‌سازی چندهدفه استوار [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 175-203]
 • منابع رشد ‌تولید بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی: تحلیلی در چارچوب الگوی داده- ستانده [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 85-120]
 • موافقت‌نامه تجاری بررسی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات پسته ایران [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 205-225]
 • موجودی سرمایه بررسی تأثیر سیاست توسعه سرمایه ‏گذاری بر اشتغال در بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 65-92]

ن

 • ناهمگنی ترجیحات بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان برنج با تأکید بر ویژگی‌های فیزیکی، کیفی و زیست‏محیطی آن: مطالعة موردی شهر رشت [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 59-83]
 • نرخ ارز واقعی ترکیبی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران با تأکید بر شاخص رقابت ‏پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 1-24]
 • نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده(TPB) بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کشاورزان در به‏ کارگیری فناوری‌های حفاظت آب و خاک [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 121-146]

ه

 • هدفمندسازی یارانه‌ انرژی بررسی اثرات هدفمندسازی یارانه انرژی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنج در ایران: کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درونزا [دوره 28، شماره 109، 1399، صفحه 25-43]
 • هزینه مبادله بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش توأمان الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از آب‏های زیرزمینی با استفاده از رویکرد اقتصاد نهادی جدید: مطالعه موردی سیب‏ زمینی‏ کاران شهرستان دهگلان [دوره 28، شماره 111، 1399، صفحه 147-174]
 • هزینه‌های اجتماعی مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 28، شماره 110، 1399، صفحه 227-259]