دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، تابستان 1384 
9. جایگاه رهیافتهای ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار ایران

صفحه 155-180

علیقلی حیدری؛ اسماعیل شهبازی؛ سید محمود حسینی