دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 114، تابستان 1400، صفحه 1-310 
2. بررسی کارآیی بازار آب و مقایسة آن با شیوه های مختلف تخصیص در شرایط کم ‏آبی

صفحه 29-53

10.30490/aead.2021.303790.1089

خدیجه ثمره هاشمی؛ احمدعلی کیخا؛ حسین مهرابی بشرابادی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی؛ سامان ضیائی


4. شکست ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شیر در خانوارهای شهری و روستایی ایران

صفحه 87-108

10.30490/aead.2021.319195.1117

احمد فتاحی اردکانی؛ فاطمه سخی؛ یدالله بستان؛ محمد رضوانی


10. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و رفاه اقتصادی: مطالعة موردی دشت همدان- بهار

صفحه 249-292

10.30490/aead.2021.352780.1288

فاطمه معززی؛ سید حبیب الله موسوی؛ غلامرضا یاوری؛ مهرداد باقری