بررسی نقش تغییر ترکیب صادرات در رشد تولیدات کشاورزی: تحلیلی در چارچوب الگوی داده- ستانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانش‏ آموختة کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

در بین منابع رشد تولید، صادرات جزئی مهم تلقی می ­شود که از سیاست‏ های دولت به ‏شدت تأثیر می ­پذیرد. از این‏ رو، هدف اصلی مطالعة حاضر بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات کالاهای مختلف در طول زمان بر رشد تولیدات­ کشاورزی بود. بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل «تجزیه ساختاری»، ابتدا رشد تولید به چهار عامل اصلی اثر تغییر در تقاضای نهایی داخلی، اثر تغییر در صادرات، اثر تغییر فناوری و اثر جایگزینی واردات تجزیه شد؛ سپس، اثر تغییر در صادرات نیز مورد تجزیه ­های بعدی قرار گرفت تا اثر تغییر در ترکیب آن بر رشد تولید با جزئیات بیشتری معین شود. بدین منظور، از جداول داده- ستانده سال‏های 1370 و 1380 با تبدیل آنها به قیمت ثابت 1376 استفاده شد. براساس نتایج به ‏دست ‏آمده، تغییر در صادرات اثری مثبت بر رشد تولید محصولات همه زیربخش ‏های کشاورزی به ‏جز محصولات دامی و طیور داشته است. نتایج تجزیه این اثر نشان داد که رشد تولید محصولات زراعی و باغی و نیز ماهی و سایر آبزیان از افزایش صادرات محصولات خود این زیربخش‏ ها بیشتر تأثیر پذیرفته، در حالی که در زیربخش دام و طیور، اثر منفی کاهش صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی به کاهش رشد تولید این زیربخش انجامیده است. از این‏رو، برای افزایش تولید محصولات کشاورزی، علاوه بر اهمیت افزایش صادرات محصولات خام زیربخش‏های کشاورزی، می‏توان سرمایه ‏گذاری در توسعه صنایع غذایی برای فرآوری محصولات خام غذایی با کیفیت بالا و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را یک عامل عمدة تحریک‏ کنندة رشد تولیدات خام کشاورزی محسوب کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Changes in Export Composition in the Growth of Agricultural Products: Analysis within an Input-Output Framework

نویسندگان [English]

 • V. Ansari 1
 • S. Molavi 2
 • S. S. Hosseini 3
1 Department of agricultural economics, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran.
2 MSc. Graduate in Agricultural Economics, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Among the sources of production growth, export is the major component strongly influenced by government policies. This study aimed mainly at investigating the effect of export composition change (ie the commodities’ export share over times) on the growth of agricultural production using the structural decomposition analysis method. For this purpose, firstly, the growth of production was decomposed into four main factors including the effect of change in domestic final demand, the effect of change in exports, the effect of technology change and the effect of import substitution. Then, the effects of change in exports were also subjected to further decomposition to determine the effect of the export composition change on production growth in more details. This operation was performed using input-output tables of 1991 and 2001 which were deflated. According to the results, the change in exports had a positive effect on the production growth of all the agricultural sub-sectors, except for livestock and poultry products. In addition, decomposing the effect of exports showed that the growth of crops, horticulture, fish and other aquaculture products was mostly influenced by increasing their own exports. However, in the case of livestock and poultry sector, the negative effect of decline in exports of food products and beverages caused to reduce the growth of this sector. These results suggested that to increase the agricultural production, in addition to the importance of an increase in the exports of agricultural raw materials, investment in the development of food industry to process high-quality products characterized by competitiveness in the world markets might be a major driver of growth in the agricultural raw products.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Export
 • Sources of Growth
 • Structural Decomposition Analysis
 • Input-Output Tables
 • Agricultural Sector
 • Iran
 1. Ansari, V. and Salami, H. (2016). Decomposition of the effect of technological change on output growth in Iranian agricultural sector: a structural decomposition analysis. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(4): 465-481. (Persian)
 2. Ansari, V., Salami, H. and Saleh, I. (2011). Sources of output growth in Iranian agriculture: an input-output analysis. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42(1): 1-17. (Persian)
 3. Anwar, M.S. and Sampath, R.K. (2000). Exports and economic growth. Indian Economic Journal, 47(3): 79-88.
 4. Butnar, I. and Llop, M. (2011). Structural decomposition analysis and input-output subsystems: changes in CO2 emissions of Spanish service sectors (2000-2005). Ecological Economics, 70(11): 2012-2019.
 5. Central Bank of Iran (2007, 2011, 2014, 2018). Economic report and balance sheet 2005, 2008, 2011, and 2016. Tehran: Central Bank of Iran. (Persian)
 6. Chenery, H.B., Robinson, S. and Syrquin, M. (1986). Industrialization and growth: a comparative study. Washington DC: Oxford University Press.
 7. Dietzenbacher, E. and Los, B. (1998). Structural decomposition techniques: sense and sensitivity. Economic Systems Research, 10(4): 307-323.
 8. Farhadi, A. and Moghaddasi, R. (2003). Export prosperity and growth of agricultural sector. 4th Conference of Iranian Agricultural Economist Association, Karaj, University of Tehran. (Persian)
 9. Fotros, M.H., Barati, R. and Rasoulzadeh, M. (2014). Structural decomposition analysis of carbon dioxide (CO2) emissions in industry of Iran: an input-output approach. Quarterly Journal of Energy Economics Review, 11(41): 131-152. (Persian).
 10. Hoekstra, R. (2005). Economic growth, material flows and the environment: new applications of structural decomposition analysis and physical input-output tables. Voorburg, Netherlands: Edward Elgar Publishing.
 11. Lui, A. and Saal, D.S. (2000). An input-output analysis of structural change in Apartheid Era South Africa: 1975-93. 13th International Conference on Input-Output Techniques. Macerata, Italy.
 12. Parikh, A. and Bailey, D. (1990). Techniques of economic analysis with applications. New York: Harvester Wheatsheaf Publishing.
 13. Pei, J. (2013). Trade, growth, regions, and the environment: input-output analyses of the Chinese economy. Groningen, The Netherlands: University of Groningen.
 14. Rasekh Jahromi, E. and Abedy, F. (2012). The study of relationship between agricultural exports and economic growth and development during 1876-2009. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 1(2): 95-112. (Persian)
 15. Rose, A. and Casler, S. (1996). Input-output structural decomposition analysis: a critical appraisal. Economic Systems Research, 8(1): 33-62.
 16. Sadeghi, Z., Horri, H.R. and Mirzaei, A. (2014). Structural decomposition analysis of emission in Iran: input-output approaches. Quarterly Journal of Applied Economics Studies, 3(10): 145-175. (Persian).
 17. Statistical Center of Iran (2018). Statistical yearbook, 2016. Tehran: Statistical Center of Iran. (Persian)
 18. Su, B. and Ang, B.W. (2016). Multi-region comparisons of emission performance: the structural decomposition analysis approach. Ecological Indicators, 67: 78-87.
 19. Su, B. and Thomson, E. (2016). China's carbon emissions embodied in (normal and processing) exports and their driving forces, 2006-2012. Energy Economics, 59(C): 414-422.
 20. Su, B., Ang, B.W. and Li, Y. (2017). Input-output and structural decomposition analysis of Singapore's carbon emissions. Energy Policy, 105(C): 484-492.
 21. Suri, A. (2005). Model of agricultural sector growth with emphasis on exports’ role. Social and Human Sciences Research, 5(17): 105-117. (Persian)
 22. Tyler, W.G. (1981). Growth and export expansion in developing countries: some empirical evidence. Journal of Development Economics, 9(1): 121-130.
 23. Wang, C. and Wang, F. (2015). Structural decomposition analysis of carbon emissions and policy recommendations for energy sustainability in Xinjiang. Sustainability, 7(6): 7548-7567.
 24. Zakaria, A.R. and Ahmad, E. (1999). Sources of industrial growth using the factor decomposition approach: Malaysia, 1978-87. The Developing Economics, 37(2): 162-196.