شناسه DOI مقالات فصلنامه

با دریافت پیش ‎‏شماره اختصاصی DOI برای موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، از سال 1398 به مقالات فصلنامه شناسه DOI تعلق گرفت.