اهداف و چشم انداز

- تأمین منابع و مآخذ علمی و اطلاعاتی لازم برای پژوهشهای اقتصاد کشاورزی

  - ارائه پیشنهادات و راهکارهای منبعث از مطالعات و پژوهشهای انجام شده در مؤسسه و خارج از مؤسسه در زمینه مسائل محو ر ی و نیازهای اساسی و راهبردی توسعه کشاورزی

  - برطرف کردن ضعف نهادهای مسئول توسعه کشاورزی در زمینه پژوهش

  - ترویج و اشاعه علم اقتصادکشاور ز ی و تبیین جایگاه آن در توسعه کشاورزی وتوسعه ملی کشور

  - تبیین جایگاه بخش کشاورزی و روستایی در توسعه ملی

  - تشویق و ترغیب انجام پژوهشهای اقتصادکشاورزی و توسعه در کشور

  - ایجاد فضای علمی- پژوهشی مناسب برای تبادل اندیشه و نظریات متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی

  - ایجاد تعامل علمی - پژوهشی بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی ذیربط