اهداف و چشم انداز

  • ارائه پیشنهادها و راهکارهای منبعث از مطالعات و پژوهش‌­های انجام‌شده در مؤسسه و خارج از مؤسسه در زمینة مسائل اقتصاد کشاورزی و توسعة
  • ترویج و اشاعة علم اقتصادکشاورزی و تبیین جایگاه آن در توسعة کشاورزی و توسعة ملی کشور
  • تبیین جایگاه بخش کشاورزی و روستایی در توسعة ملی
  • تشویق و ترغیب انجام پژوهش­‌های اقتصادکشاورزی و توسعه در کشور
  • ایجاد فضای نقد علمی سیاست های کشاورزی