مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصادکشاورزی در فروردین ماه سال 1372 در راستای اهدف راهبردی خود، فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه را با رویکردهای "تأمین منابع و مأخذ علمی و اطلاعات لازم، ارایه راهکارهای منبعث از پژوهش‌های انجام شده در زمینه مسایل محوری بخش کشاورزی، حمایت فکری نهادهای مسئول توسعه کشاورزی در پژوهش، ترویج و اشاعه علم اقتصادکشاورزی، تبیین جایگاه بخش کشاورزی و روستایی در توسعه ملی، تشویق و ترغیب انجام پژوهش‌های اقتصادکشاورزی، توسعه و برنامه‌ریزی در کشور و ایجاد فضای مناسب برای تبادل اندیشه‌های متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی و ایجاد تعامل بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی ذیربط" بنیان نهاد. این نشریه ‌در بهمن ماه سال 1379 به درجه علمی – پژوهشی ارتقاء یافت.

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه در پایگاه استنادی علوم ایران (ISC)، پایگاه نشریات کشور (MAGIRAN) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه شده است.

 

شماره جاری: دوره 27، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 1-284 

1. نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت مشهد)

صفحه 1-29

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ علی رهنما؛ الهه اعظم رحمتی؛ فاطمه حیران


4. بررسی عوامل مؤثر در کارایی و بهره‌وری تولیدکنندگان پستة شهرستان سیرجان با تأکید بر سرمایة اجتماعی

صفحه 83-108

ژاله کورکی نژاد؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی مدیر داخلی
شاپا چاپی
1022-4211
شاپا الکترونیکی
2645-6443