مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصادکشاورزی در فروردین ماه سال 1372 در راستای اهدف راهبردی خود، فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه را با رویکردهای "تأمین منابع و مأخذ علمی و اطلاعات لازم، ارایه راهکارهای منبعث از پژوهش‌های انجام شده در زمینه مسایل محوری بخش کشاورزی، حمایت فکری نهادهای مسئول توسعه کشاورزی در پژوهش، ترویج و اشاعه علم اقتصادکشاورزی، تبیین جایگاه بخش کشاورزی و روستایی در توسعه ملی، تشویق و ترغیب انجام پژوهش‌های اقتصادکشاورزی، توسعه و برنامه‌ریزی در کشور و ایجاد فضای مناسب برای تبادل اندیشه‌های متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی و ایجاد تعامل بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی ذیربط" بنیان نهاد. این نشریه ‌در بهمن ماه سال 1379 به درجه علمی – پژوهشی ارتقاء یافت.

فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه در پایگاه استنادی علوم ایران (ISC)، پایگاه نشریات کشور (MAGIRAN) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه شده است.

 

شماره جاری: دوره 27، شماره 105، بهار 1398، صفحه 1-334 

2. کارایی برنج‌کاران منطقة گهرباران ساری در شرایط عدم قطعیت

صفحه 35-58

طاهره رنجبر ملکشاه؛ سید علی حسینی یکانی؛ فاطمه کشیری کلایی؛ خدیجه عبدی رکنی


5. رتبه بندی شهرستان های استان کرمان به‏ منظور دریافت اعتبارات کشاورزی

صفحه 119-140

سکینه شمس الدینی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد علی یعقوبی؛ صدیقه نی ئیان؛ محمد رضا پورابراهیمی


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی مدیر داخلی
شاپا چاپی
1022-4211
شاپا الکترونیکی
2645-6443