راهنمای نویسندگان

راهنمای‌ نویسندگان

 

اهداف فصلنامه

- تأمین منابع و مآخذ علمی و اطلاعاتی لازم برای پژوهش­های اقتصاد کشاورزی

- ارائه پیشنهادها و راهکارهای منبعث از مطالعات و پژوهش­های انجام شده در مؤسسه و خارج از مؤسسه در زمینه مسائل محوری و نیازهای اساسی و راهبردی توسعه کشاورزی

- برطرف کردن ضعف نهادهای مسئول توسعه کشاورزی در زمینه پژوهش

- ترویج و اشاعه علم اقتصادکشاورزی و تبیین جایگاه آن در توسعه کشاورزی وتوسعه ملی کشور

- تبیین جایگاه بخش کشاورزی و روستایی در توسعه ملی

- تشویق و ترغیب انجام پژوهش­های اقتصادکشاورزی و توسعه در کشور

- ایجاد فضای علمی- پژوهشی مناسب برای تبادل اندیشه و نظریات متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی

- ایجاد تعامل علمی - پژوهشی بین دانشگاه و دستگاه­های اجرایی ذیربط

 

حوزه های دارای اولویت برای انتخاب مقالات فصلنامه

- منابع پایه(آب، خاک و زمین) و محیط زیست

- امنیت غذایی و تغذیه و خودکفایی

- زنجیره ارزش محصولات اساسی و راهبردی غذایی

- بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

- توسعه کشاورزی

 

شرایط پذیرش مقاله

1. از نظر محتوا

- مقاله‌، دارای‌ محتوای‌ پژوهشی‌ و ترجیحاً شامل‌ چکیده فارسی، مقدمه (طرح مسئله، پیشینه تحقیق، هدف)، مبانی نظری و روش‌ تحقیق‌، نتایج‌ و بحث‌ و پیشنهادهای‌ حاصل‌ از پژوهش و چکیده انگلیسی‌ باشد.

-  تنها مقالاتی پذیرفته می‌شوند که به لحاظ موضوعی، روش شناسی و نتایج دارای نوآوری بوده و همچنین به لحاظ آمار و اطلاعات به­روز باشند.

- موضوع مقاله در راستای حوزه های دارای اولویت فصلنامه باشد.

-  مقاله حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش­های نویسنده باشد.

  - ضروری‌ است‌ هنگام ارسال مقاله، ابتدا فایل پیش‏نیاز مقاله (که همان تعهدنامه مبنی بر عدم ارائه مقاله در سایر نشریات یا همایش­ هاست)، بر اساس فرمت ارائه ‏شده، تکمیل و ارسال شود. ضمنا نویسنده مسئول باید فرم تعارض منافع که نشانگر اصالت محتوای مقاله است را پس از تکمیل و امضا به همراه فرم تعهدنامه در وبگاه فصلنامه بارگذاری نماید. همچنین، باید مقاله با دو فرمت ارسال شود: در فرمت اصلی با عنوان «فایل با نام»، مشخصات کامل مقاله شامل عنوان‌، تاریخ‌ نگارش‌ یا تحقیق‌، نام،‌ نام‌ خانوادگی‌ و دیگر مشخصات‌ علمی‌ نویسنده مسئول و سایر نگارندگان، نوشته‌ شود؛ و در فرمت دوم با عنوان «فایل بدون نام»، هیچ گونه نامی‌ از نویسندگان‌ ذکر نشود.

 

-  عنوان‌ مقاله‌ باید منعکس‌ کننده‌ محتوای‌ مقاله‌ و تا حد ممکن‌ موجز باشد.

 

2.از نظر شکل ظاهری

-  مقاله‌ باید بر یک‌ روی‌ کاغذA4 حداکثر در 15 تا 20 صفحه‌ با قلم Bzar، فونت 13 و با نرم‌افزار 2007  Word تایپ ‌‌شود. برای‌ حاشیه‌ کاغذ و فاصله ‌بین‌ سطرها دست کم‌ 1 سانتی‌متر فاصله‌ منظور گردد.

- مقاله‌ باید همراه‌ با چکیده‌ فارسی، انگلیسی‌ (حداکثر 150 کلمه‌)، طبقه‌بندی JEl و چند کلیدواژه‌ موضوعی ‌باشد. یادآوری می‌شود که طبقه‌بندی JEl قبل از کلیدواژه‌ها باید درج شود.

- منابع مقاله با استفاده از endnote و در قالب روش APA تنظیم شود.

تمام منابع فارسی ارائه شده در مقاله به دلیل نمایه شدن فصلنامه در وبگاه های معتبر بین المللی باید به صورت انگلیسی نوشته شود؛ به عبارت دیگر، منابع فارسی باید به انگلیسی ترجمه شوند و سپس مقابل آنها عبارت "(Persian)" ذکر گردد. در ادامه چند نوع رایج منبع شرح داده می­شود.

الف‌) کتاب:

نام‌ خانوادگی‌ و نام‌ مخفف اولین‌ نویسنده‌، نام‌ خانوادگی‌ و نام مخفف سایر نویسندگان‌. سال‌ انتشار. عنوان‌کتاب. نام‌ مترجم‌(در صورتی‌ که‌ ترجمه‌ باشد)،  محل‌ انتشار و نام‌ ناشر.

  • Omidbaigi, R. (1995). Approaches to production and processing of medicinal plants. Tehran: Fekr-e Rooz Publications. (Persian)
  • Sharma, S. (1996). Applied multivariate techniques. New York. Willey and Son.

ب‌) نشریه:

نام‌ خانوادگی‌ و نام‌ مخفف اولین‌ نویسنده‌،  نام‌ خانوادگی‌ و نام مخفف سایر نویسندگان‌. سال‌ انتشار. عنوان‌مقاله. نام‌ مترجم‌ (در صورتی‌ که‌ ترجمه‌ باشد)، نام‌ نشریه‌ (با حروف خمیده)، جلد / سال‌، شماره‌ و دامنه‌ صفحات.

  • Amjadi, A., Hosseini Yekani, S.A. and Ahmadi Kaliji, S. (2017). The role of agricultural commodity exchange on hedging (case study: selected agricultural product). Journal of Agricultural Economics and Development, 2(98): 1-17. (Persian)  
  • Singh, V.K., Gupta, D. and Singh, H. (1992). Input use efficiency in wheat crop in Haryana. Indian Journal of Agricultural Economics, 47: 125-134.

ج‌) پایان‌ نامه:

نام‌ خانوادگی‌ و نام‌ مخفف نویسنده. سال‌ انتشار. عنوان‌ پایان­نامه‌. مقطع ‌­و رشته تحصیلی‌، نام‌ دانشکده ‌و دانشگاه.

  • Assadollahi, F. (2000). Policies and strategies of agriculture development in Iran. Master Thesis of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran. (Persian)  
  • Facchini, G. (2009). Water scarcity and water policy in Mexico. Master Thesis for the Master of Philosophy in Economics Degree, Department of Economics. University of Oslo.

 

د) وبگاه های اینترنتی :

نام‌ خانوادگی‌ و نام‌ مخفف اولین‌ نویسنده‌،  نام‌ خانوادگی‌ و نام مخفف سایر نویسندگان‌. سال‌ انتشار. عنوان‌مقاله (گزارش). نام‌ نشریه‌ (با حروف خمیده)، جلد / سال‌، شماره‌ و دامنه‌ صفحات. قابل دسترس در (نام پایگاه اینترنتی ذکر شود) (تاریخ دریافت فایل).

- مقالات‌ حاوی‌ عکس‌، نمودار و جدول باید به‌ طرق‌ زیر فرستاده‌ شود:

الف‌) نمودارها حتی‌المقدور به‌ روش‌ گرافیک‌ کامپیوتری‌ تهیه‌ گردد.

ب‌) مناسب­ترین‌ محل‌ برای‌ درج‌ عکس­ها، نمودارها و جدول­ها انتخاب‌ شود.

ج)مأخذ تمامی‌ جدولها ذکر گردد.

 - نشانی‌کامل‌ پستی‌، شماره‌ تلفن‌، دورنگار و پیام­نگار (e- mail) نویسندگان  بر روی‌ صفحه‌ اول‌ مقاله‌ درج‌ شود. در ضمن ذکر مرتبة علمی (شامل مربی، استادیار، دانشیار و استاد) کلیة نویسندگان مقاله به علاوة تعیین نویسنده مسئول در صفحه اول الزامی می‌باشد.

3.پرداخت هزینه داوری و چاپ

نویسندگان مقالات لازم است در مرحله اول پس از پذیرش مقدماتی مقاله، مبلغ پانصد هزار ریال جهت ارسال مقاله به داوران و در مرحله دوم، پس از تأیید نهایی و پذیرش مقاله، مبلغ پانصد هزار ریال به شماره حساب 260100004001042503014493 IR خزانه  نزد بانک مرکزی، به نام درآمد مؤسسه پژوهش­‌ها واریز کنند (واریز مبلغ از طریق شعب با پرفراژ و تایید بانک) و اصل برگ رسید یا حواله را با پست سفارشی به نشانی فصلنامه ارسال نمایند. پرداخت مبلغ فوق به مفهوم پذیرش مقاله نخواهد بود. یادآور می‌شود که مبالغ فوق تنها بخشی از هزینه‌های چاپ مقالات را در بر می‌گیرد.

تذکر1: در صورت رد مقاله در هر مرحله ای از فرایند داوری، مبالغ فوق به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

تذکر2: مقالات نویسندگانی که مبلغ پانصد هزار ریالِ داوری را نپرداخته و در سایت ثبت نکرده باشند، از دستور کار خارج خواهد شد.

تذکر3: مقالات‌ قبلاً در نشریه ‌دیگری‌ چاپ‌ نشده‌ و یا برای‌ چاپ ‌به ‌نشریات ‌دیگر ارسال ‌نگردیده‌ باشد.

تذکر4: صدور تأییدیه چاپ مقاله به هیچ وجه میسر نمی‌باشد، مگر آنکه مقاله به لحاظ علمی و ویراستاری مورد تأیید و در مراحل پایانی چاپ قرار گرفته باشد.