بررسی ترجیحات آشکار شده شهروندان ایرانی برای قند و شکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکترای گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سهم بالای قند و شکر از انرژی مصرفی کشور بیانگر وابستگی شدید بدین محصولات در سبد غذایی بسیاری از خانوارهای ایرانی است. بنابراین، شناخت ترجیحات مصرف‌کنندگان این نوع محصولات برای سیاست‏گذاری و برنامه‌ریزی بسیار اهمیت دارد. در این راستا، در مطالعة حاضر، به‏منظور بررسی تغییر ترجیحات مصرف‌کنندگان مناطق شهری ایران برای محصولات قند و شکر در فاصله سال‌های 1386 تا 1395، از آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکارشدة ضعیف (WARP) استفاده شد. نتایج بررسی اصل WARP نشان داد که در سال‌های 1388، 1389 و 1390، تناقضاتی در ترجیحات مصرف‌کنندگان این محصولات وجود داشته و فرضیه پایایی ترجیحات مصرف‌کننده نقض شده است؛ و به‏نظر می‌رسد که افزایش تعرفه بر شکر وارداتی یکی از دلایل مهم نقض این فرضیه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Revealed Preferences of Iranian Citizens for Sugar and Lump Sugar

نویسندگان [English]

 • M. R. Kohansal 1
 • E. Azam Rahmati 2
1 Professor, Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 PHD student of Agricultural Economic department- Agricultural Faculty- Ferdowsi University
چکیده [English]

The high proportion of sugar and lump sugar in energy consumption shows that many Iranian households depend extremely on these products in their food bundle. Therefore, recognizing consumer preferences for the types of products is very important for policy making and planning. This study aimed at investigating the structural changes in consumer preferences during 2007-17. For this purpose, the non-parametric approach based on Weak Axiom of Revealed Preference (WARP) was used. The results of nonparametric approach indicated that there was an inconsistency in the WARP matrix in 2010, 2011 and 2012; and the assumption of the reliability of consumer preferences was violated in these years mainly due to increase in tariffs of imported sugar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preferences
 • Sugar
 • Lump Sugar
 • WARP Matrix
 1. Cherchye, L., De Rock, B. and Vermeulen, F. (2011). The revealed preference approach to collective consumption behaviour: testing and sharing rule recovery. The Review of Economic Studies, 78(1): 176-198.
 2. Conover, W. (1999). Practical nonparametric statistics. New York: Wiley.
 3. Frechette, D.L. and Jin, H.J. (2002). Distinguishing transitory nonlinear shocks from permanent structural change. Structural Change and Economic Dynamics, 13(2): 231-248.
 4. Henderson, J.M. and Quant, R.E. (1980). Microeconomic theory: a mathematical approach. New York: McGraw-Hill College.
 5. Homayounifar, M. and Tavana, H. (2008). Application of revealed preferences methodology for testing rational behavior of rural households. The Economic Research, 8(2): 119-132. (Persian)
 6. Hosseinzad, J. and Pakrooh, P. (2016). Analysis of the structural changes in consumer preferences of red meat and chicken meat in Iran. Journal of Animal Science Researches, 26(1): 175-186. (Persian)
 7. Jin, H.J. (2006). Verifying timing and frequency of revealed preference violationsand application to the BSE outbreak in Japan. Canadian Journal of Agricultural Economics, 54: 139-157.
 8. Jin, H.J. (2008). Change in South Korean consumers' preferences for meat. Food Policy, 33(1), 74-84.
 9. Jin, H.J. and Kim, J.C. (2007). Effects of BSE outbreak in Washington State on agribusiness and food industry firms: an event study approach. Applied Economics (Forthcoming).
 10. Jin, and Koo, W.W. (2003). The effects of the BSE outbreak in Japan on consumers preferences. European Review of Agricultural Economics, 30(2): 173-192.
 11. Khorrami Moghaddam, S. (2014). Analysis of subsidized goods consumption model: usage of quadratic almost ideal demand system. Agricultural Economics, 6(4): 57-74. (Persian)
 12. Kitamura, Y. and Stoye, J. (2017). Nonparametric analysis of random utility models. Available at https://arxiv.org/abs/1606.04819.
 13. Levell, P. (2014). Revealed preference and consumption behaviour at retirement. Available at https://ideas.repec.org/p/ifs/ifsewp/14-29.html.
 14. Najafpour, Z. (2013). The survey of sugar market of Iran during 2001-2012. Economic Journal, 13(11-12): 131-142. (Persian)
 15. Nasabian, S. and Moghaddasi, R. (2010). Sugar market analysis in Iran. Journal of Economic Research, 10(2): 327-338. (Persian)
 16. Salami, H. and Kavoosi Kalashami, M. (2011). Determination of structural change in Iranian consumers' preferences for rice commodity basket: WARP and K-W tests. Agricultural Economics and Development, 25(1): 90-99. (Persian)
 17. Salami, H. and Mohtashami, N. (2017). The assessment of absolute poverty lines consistency in provinces of Iran: the revealed preference approach. Agricultural Economics, 11(1): 29-51. (Persian)
 18. Salami, H., Pakravan, M. and Kavoosi Kalashami, M. (2012). An investigation of the structural change in urban Iranian consumers’ preferences for tea using nonparametric revealed preference test. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43(3): 341-351. (Persian)
 19. Tavana, H. and Homayounifar, M. (2008). Investigation of consumer rational behavior of vegetable oil in Iran: case study of Refah Chain Stores. Journal of Agricultural Economics and Development (Agricultural Science and Technology), 22(2): 59-70. (Persian)
 20. Varian, H. (1982). The nonparametric approach to demand analysis. Econometrica, 50(4): 945-973.
 21. Varian, H. (1985). Nonparametric analysis of optimizing behavior with measurement error. Journal of Econometrics, 30: 445-458.
 22. Varian, H. (2006). Revealed preference. In: M. Szenberg, L. Ramrattan and A. Gottesman (eds.), Samuelsonian Economics and the Twenty-First Century. Oxford, UK: Oxford University Press.