بررسی تأثیر سیاست توسعه سرمایه ‏گذاری بر اشتغال در بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموختة کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش تولید و اشتغال در این بخش می ‏شود و با توجه به پیوندهای پسین و پیشین این بخش با سایر بخش‌ها، تولید و اشتغال را در سایر بخش‏ های اقتصادی نیز ارتقا می ‏دهد. بر این اساس، در مطالعه حاضر، تأثیر سیاست توسعه سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی بر اشتغال بخش ‏های مختلف اقتصادی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) در سال 1390 بررسی شد. نتایج مربوط به آثار توسعه سرمایه ‏گذاری در بخش کشاورزی بر میزان اشتغال‏زایی بخش‏ های مختلف اقتصادی در قالب چهار سناریو (افزایش پنج، ده، پانزده و بیست درصدی سرمایه ‏گذاری در بخش کشاورزی) نشان داد که سطح اشتغال کل اقتصاد بر اساس این سناریوها، به ‏ترتیب، 32/2 ، 63/4 ، 95/6 و 27/9 درصد افزایش یافته و همچنین، کل اشتغال ایجادشده ناشی از هر سناریو بیشتر در بخش‏ های ساختمان، کشاورزی و خدمات تمرکز داشته است. از این ‏رو، جهت ‌دهی برنامه ‏های اشتغال‏زایی به ‌سمت بخش‌‏های یادشده می ‏تواند در افزایش اشتغال کشور مؤثر باشد. افزون بر این، نتایج مطالعه نشان داد که اثرات اشتغال‏زایی در کل اقتصاد (27/9 درصد افزایش) و در هر کدام از بخش ‏های اقتصادی در اثر اجرای سناریوی افزایش بیست درصدی سرمایه ‏گذاری در بخش کشاورزی بیش از سایر سناریوها بوده و همچنین، در بین بخش‏ های مختلف اقتصادی، بخش‌ کشاورزی دارای بیشترین ضریب فزاینده اشتغال است(00806/0 نفر- شغل)؛ و در نتیجه، این بخش نیازمند کمترین میزان سرمایه ‏گذاری برای ایجاد یک واحد اشتغال بوده و دارای تأثیر مثبت و غیرقابل انکار بر میزان اشتغال‏زایی در بخش‏ های مختلف اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Investment Development Policy on Employment in Agriculture Based on Social Accounting Matrix Approach

نویسندگان [English]

 • parnian Zand 1
 • Hamidreza Mirzaie 2
 • Hosein Mehrabi 3
 • Sedigheh Nabieian 4
1 Graduate in Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 Professor, Department of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
4 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Accordingly in this study, the effect of investment development policy in agricultural sector on employment has been investigated using social accounting matrix 2011. Results in 4 scenarios (increase of five, ten, fifteen and twenty percent investing in agriculture) show that, the employment of the whole economy increased by 2,32 , 4,63 , 6,95 , 9,27 percent in each of the above scenarios. In addition total employment resulting from each of the above scenarios mainly concentrated on building, agriculture and services. Therefore, it is necessary to pay special attention to the above mentioned sectors in the employment plans. It can also be said that, the effects of job creation on the economy as a whole (9.27% increase) and in each economic sector, due to the implementation of the last scenario, has been more in agriculture than in other sectors. The study of employment multipliers also shows that agricultural sector has the highest employment multiplier (0.008 people - jobs) among different sectors of the economy and as a result this sector requires the least amount of capital to create a unit of employment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Capital stock"
 • "job creation"
 • " social accounting matrix"
 1. Aghanasiri, M. (2012). A review of investment process in agricultural sector of Iran in four country development programs. Economic Magazine (Monthly Review of Economic Issues and Policies), 4-5: 61-78. (Persian)
 2. Ahmadi, Z., Amiri, Z. and Divsalar, A. (2014). The role of investment in providing agricultural employment. Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture. Hamedan, Hegmatane Environment Evaluators Association. (Persian)
 3. APERDRI (2007). Assessment of past developments and existing agricultural status. Agricultural Planning, Economics and Rural Development Research Institute (APERDRI), Ministry of Agriculture-Jahad, Deputy Director of Planning and Economics. (Persian)
 4. Bakhtiari, S. and Paseban, F. (2004). Role of credit in employment development: a case study of Bank Keshavarzi of Iran (Iranian Agricultural Bank).Journal of Agricultural Economics and Development, 46: 73-106. (Persian)
 5. Balali, H. and Khalilian, S. (2003). Impact of investment on job creation and labor demand in Iranian agricultural sector. Agricultural Economics and Development, 41-42: 117-136. (Persian)
 6. CBI (2018). Value-added and capital formation status in Agriculture Sector of Iran during the implementation of four development programs, 1989-2012. Tehran: Central Bank of Iran (CBI). Available at http://www.cbi.ir. (Persian)
 7. Daroogheh, M., Taei, H. and Banoui, A. (2009). Mixed income effect on job creation of economic activities. Mofid Newsletter (Mofid University), 75: 65-84. (Persian)
 8. Defourny, J. and Thorbecke, E. (1984). Structural path analysis and multiplier decomposition within a social accounting matrix framework. The Economic Journal, 94(373): 111-136.
 9. Ebrahimi, A. and Shayan, A. (2016). Investigating the relationship between employment, investment and wages of different cooperative departments of Ilam County. Master Thesis, Faculty of Literature and Humanities, University of Ilam. (Persian)
 10. Fadaei, M. and Kazemi, Sh. (2012). Investigating the effects of foreign direct investment growth on employment level in Iran using ARDL. Quarterly Journal of Economic Growth and Development, 9: 71-84. (Persian)
 11. Haddad, A.M. (2016). Analysis of foreign direct investment and unemployment and their impact on economic growth in Jordan. International Journal of Investment Management and Financial Innovations, 2(1): 1-12. (Persian)
 12. Hu, B. (2011). An empirical research on impacts of FDI upon employment in China. Economy and Management, 9: 12-16.
 13. Jahanfar, N., Taei, H. and Banoui, A. (2017). Applying the hypothetical removal method of creating employment in the sectors of the Iranian economy. Economic Development Policy (Al-Zahra University), 3: 9-28. (Persian)
 14. Jahangard, A., Taei, H. and Ghasemi, F. (2013). The impact of technology on employment in Iran: input-output and econometric approach. Monetary-Banking Research, 16: 59-79. (Persian)
 15. Javaheri, B. and Hadi-Zonooz, B. (2008). A quantitative study on the job creation of economic sectors of Kurdistan province in the framework of input-output table (I-O). Economic Research, 3(Special Issue of Labor Market): 163-189. (Persian)
 16. Keshavarz Haddad, Gh. (2004). Assessing the employment potential of different sectors of the Iranian economy. Iranian Economic Research Quarterly, 8: 39-56. (Persian)
 17. Marmazi, H., Anvari, A., Afghah, M. and Farazmand, H. (2014). The effect of investment in agriculture, industry and services on employment and income distribution in Iran. Master Thesis of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz. (Persian)
 18. Ming-Zhi, D.I.N.G. (2005). An analysis of employment effect of foreign direct investment [J]. Soft Science, 3: 0-7.
 19. Mirbagheri, M.N. and Asna-Ashari, Kh. (2016). Investigating the effect of private sector investment on employment. Third Conference on Economics and Applied Management with a National Approach, Babolsar. (Persian)
 20. Mohaghegh Kajidi, M. (1995). Structural barriers to agricultural sector development. Proceedings of the Seminar on Iranian Agriculture and Global Markets, Center for Planning Studies and Agricultural Economics. (Persian)
 21. Momeni, F., Dashtbani, S. and Banoui, A. (2017). The importance of agricultural sector in maintaining the economic-social equilibrium of urban and rural constructions in Iran. Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 4: 17-46. (Persian)
 22. Mpanju, A.K. (2012). The impact of foreign direct investment on employment creation in Tanzania. International Journal of Business Economics and Management Research, 2(1): 126-139.
 23. Nassabian, Sh. (2006). The role of foreign direct investment on Iran's employment. Economic Research, 3: 97-122. (Persian)
 24. Nikookar, F. (2002). Estimating the function of investment demand in agriculture sector of Iran (private and public). Master Thesis of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University, Tehran. (Persian)
 25. OII (2015). Unleash global investment in America: How TTIP and TTP have the power to increase global investment in the United States and creat new American jobs. The Organization for International Investment (OII).
 26. Parmeh, Z., Maleki, B., Banoui, A., Andaish, Y. and Karami, M. (2011). Estimation of the impacts of the subsidy reform plan of the energy carriers on the price level of the commodity and services. Quarterly of Trade Studies, 58: 1-32. (Persian)
 27. PBOI (2018). Employment status in Agriculture Sector of Iran and its share in total employment of the country. Tehran: Planning and Budget Organization of Iran (PBOI), Presidency Islamic Republic of Iran. Available at http://www.mporg.ir. (Persian)
 28. Poorsafar, Z. and Mohammadi, M. (2015). Investigating the effect of investment in Iran's agricultural sector on employment and value added of this sector. Second International Management, Accounting and Economics Conference, Shiraz, Kharazmi High School of Science and Technology. (Persian)
 29. Salami, H. and Parmeh, Z. (2001). The impacts of the increased exports of the agriculture and industry sectors on the economy of Iran: an analysis in the framework of the social accounting matrix. Journal of Economic Research, 59: 149-181. (Persian)
 30. SCI (2018). Value-added and capital formation status in Agriculture Sector of Iran during the implementation of four development programs, 1989-2012. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). Available at http://www.amar.org. (Persian)
 31. Sha, W. and Tao, A. (2007). The employment effect of FDI analysis: empirical analysis based on co-integration theory. Finance and Economics, 4:112-117.
 32. Tayebi, Z. and Torkamani, J. (2007). Economic determinants of labor demand and employment in agriculture. Sixth Iranian Agricultural Economics Conference. Iranian Agricultural Economics Association, Ferdowsi University of Mashhad. (Persian)
 33. Tofigh, F. (1992). Input-output analysis in Iran and its applications in measurement, prediction and planning. Tehran: Islamic Revolution Teaching Publication. (Persian)
 34. Zeb, N., Qiang, F. and Sharif, M.S. (2014). Foreign direct investment and unemployment reduction in Pakistan. International Journal of Economics and Research, 5(02): 10-17.
 35. Zehi, N., Alipoor, A. and Ghaffarpoor, D. (2005). Investments and external financing methods. Economic Deputy of East Azarbaijan Organization of Economic Affairs and Finance. (Persian)