بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش توأمان الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از آب‏های زیرزمینی با استفاده از رویکرد اقتصاد نهادی جدید: مطالعه موردی سیب‏ زمینی‏ کاران شهرستان دهگلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه توسعه و ترویج کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشیار مهندسی ترویج، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار کشاورزان در پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش میزان بهره ­برداری از منابع آب زیرزمینی و ارائة مدلی برای بهبود آن در مناطق روستایی شهرستان دهگلان انجام شد. روش تحقیق تلفیقی (کمی- کیفی) بود و برای جمع آوری داده­ ها، از پرسشنامه­­ و مصاحبه نیمه ‏ساختارمند استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه، به ‏ترتیب، از طریق پانل متخصصان و آلفای کرونباخ (78/0) آزمون شد. تعیین حجم نمونه (254 نفر) با استفاده از جدول بارتلت و به روش نمونه ‏گیری طبقه ‏بندی صورت گرفت. برای انجام مصاحبه نیز تعداد 46 نفر از اساتید دانشگاه، کشاورزان آگاه و کارشناسان به روش زنجیره ه­ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد در هکتار، هزینه مبادله، مشارکت مستقیم در بازار، تجربه تولید و تنوع فعالیت ­ها تأثیر معنی­دار در پذیرش الگوی کشت دارند؛ از سوی دیگر، شاخص بهره ­وری آب، هزینه مبادله، مقیاس تولید، تنوع فعالیت ­ها و تعدیل پروانه چاه آب، به ­طور معنی­دار، بر شاخص بهره­ برداری از آب زیرزمینی مؤثرند؛ همچنین، عوامل پیش‏ران در مدل نهایی برای افزایش پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش بهره­ برداری از آب زیرزمینی عبارت‏اند از مشارکت کشاورزان در بازار، شهرت و تفکیک مالکیت زمین و چاه. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می ­شود که شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، با پیگیری تفکیک مالکیت ­ها برای تعدیل حجم آب مجاز چاه ­ها، علاوه بر شاخص­ های مندرج در دستورالعمل، از حسن شهرت و رفتار کشاورزان در تولید و عرضه محصول به بازار نیز استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors Affecting the Joint Adoption of Cropping Pattern and Groundwater Utilization Reduction Using New Institutional Economics Approach: A Case Study of Potato Producers in Dehgolan County, Kurdistan Province of Iran

نویسندگان [English]

 • amin sharifi 1
 • abdolhamid papzan 2
 • A.H. Alibeigi 3
1 PhD Student in Agricultural Development, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of agricultural development and extention, faculty of agriculture, Razi university
3 Associate Professor of Extension Engineering, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
 1. Adhikari, B. and Lovert, L.C. (2006). Transaction costs and community-based natural resource management in Nepal. Journal of Environmental Management, 78(11): 5-15.
 2. Afrakhteh, H., Armand, M. and Askari Bozayeh, F. (2015). Analysis of factors affecting adoption and application of sprinkler irrigation by farmers in Famenin County, Iran. International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 5(2): 89-99. DOI: 10.5455/ijamd.158625
 3. Agrawal, A. (2001). Common property institutions and sustainable governance of resources. Wold Development, 29(10): 1649-1672.
 4. Aidam, P. (2015). The impact of water-pricing policy on demand for water resources by farmers in Ghana. Agricultural Water Mnagement, 158(12): 10-16.
 5. Alizadeh, A., Ghorbani, M. and Mohammadian, F. (2012). Cropping pattern optimization with the target of balancing the groundwater resources: case study of Mashhad-Chenaran Plain, Iran. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 4(1): 55-68. (Persian)
 6. Allen, D.W. and Lueck, D. (2003). The nature of the farm, contracts, risk and organization in agriculture. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.
 7. Asadi, M. and Alamdarloo, H. (2018). Economic evaluation of optimum cultivation pattern for reducing the use of groundwater in Dehgolan Plain. Journal of Agricultural Economics and Development, 50(1): 29-43. (Persian)
 8. Ayres, A., Edwards, E.C. and Libecap, G.D. (2017). How transaction costs obstract collective action: evidence from California's groundwater. California: University of California. Available at http://escholarship.org/uc/item/1tj5h994.
 9. Boazar, M., Yazdanpanah, M. and Abdeshahi, A. (2018). Determinants of change in pattern of rice cultivation in Shushtar County using theory of interpersonal behavior models and health belief model. Agricultural Extension and Education, 14(2): 125-141. (Persian)
 10. Collin, W.G. (2017). Cost-effective water quality improvement: a framework for cooperative wetland development. Research Paper Submited for GO VT562, Wellington: Victoria University of Wellington.
 11. Dixit, A. (2009). Governance institutions and economic activity. Working Paper, Presidential Address to the American Economic Association. Princeton, NJ 085455: Princeton University Press.
 12. Dury, J., Schaller, N., Garcia, F., Reynaud, A. and Bergez, J.E. (2012). Models to support cropping plan and crop rotation decsions. Agricultural Sustainable Development, 32(2): 567-580.
 13. Falsafizadeh, A., Soltani, M. and Mohsen-Mozafari, M. (2014). Determinantion of the effective factors on extraction of grundwater resources in Marvdasht County. Journal of Agricultural Economics, 8(3): 101-114. (Persian)
 14. Ghaderzadeh, H. and Karimi, M. (2018). Impacts of agricultural water quota policy in groundwater resources management in Qourveh-Dehgolan Plain. Agrivultural Economics, 12(4): 73-98. (Persian)
 15. Ghaderzadeh, H., Kazemi, S. and Haji-Rahimi, M. (2016). A survey of water resources sustainability in agricultural sector of Dehgolan County. Journal of Environmental and Water Enginneering, 2(1): 102-110. (Persian)
 16. Ghazali, S. and Esmaeili, E. (2011). Internalization of externalities of water harvesting from agricultural wells around Parishan Lake. Journal of Agricultural Economics and Development, 25(2): 161-171. (Persian)
 17. Golbaz, M., Heidari, B., Hosseinzadeh-Firouz, J., Hayati, B. and Riyahi Dorcheh, F. (2017). Economic, social and environmental impacts evaluation of Tangab Dam and water network in Firouzabad Fars. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(2): 179-195. (Persian)
 18. Groom, B. and Koundouri, Ph. (2011). The economics of water resource allocation: valuation methods and policy implications. Munchen: MPRA. HYPERLINK "https://ideas.repec.org/s/pra/mprapa.html" Paper 41902, University Library of Munich, Germany. Available at https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/41902.html.
 19. Hasanvand, M., Tahmasbi, J. and Karamatzadeh, A. (2017). Investigation of farmers' response to water policies in Khorramabad agricultural Sub-seors using Positive Math Planning (PMP) approach. Agricultural Economics and Development, 24(1): 167-192. (Persian)
 20. IWRM (2017). Report on groundwater resources of Kurdistan province. Tehran: Iran Water Resources Management (IWRM) Company, Office of Basic Water Resources Studies, Statistical and Reporting System. Available at http://wrs.wrm.ir/amar. (Persian)
 21. Jing, H., Ridoutt, B., Chang, C., Hai-Lai, Z. and Chen, F. (11). Cropping pattern modifications change water resource demands in the Beijing metropolitan area. Journal of Integrative Agriculture, 11(11): 1914-1923.
 22. Marshall, G. (2013). Transaction costs, collective action and adaptation in managing complex social-ecological systems. Ecological Economics, 88(C): 185-194.
 23. Mazhari, M. and Parsapour, Kh. (2012). The factors affecting the adoption of rapeseed cultivation (case study: Razavi Khorasan province). Journal of Agricultural Economics and Development, 25(4): 410-419. (Persian)
 24. McCann, L. and Easter, K.W. (2004). A framework for estimating the transaction costs of alternative mechanisms for water exchange and allocation. Water Resource Research, 40(9): 1-6. DOI: 10.1029/2003WR002830
 25. McCann, L., Colby, B., William, E., Alexander, K. and Kuperan, K.V. (2005). Transaction costs measurement for evaluating environmental policies. Ecological Economics, 52: 527-542.
 26. Meinzen-Dick, R., Janssen, M.A., Kandikuppa, S. and Chaturved, S.R. (2018). Planing games to save water: collective action games for groundwater management in India. World Development, 107(6): 30-53.
 27. Menard, C. and Shirley, M.M. (2014). The future of new institunal economics: from early institutions to a new paradigm. Journal of Institutional Economics, 10(4): 541-565. Available at www.caose.org.
 28. Moreno, G. and Sunding, D.L. (2005). Joint estimation technology adoption and land allocation with implications for the design of conservation policy. American Journal of Agricultural Economics, 84(4): 1009-1019.
 29. Mukhherji, A. (2016). Groundwater markets in Ganga-Meghna-Brahmaputra Basin: theory and evidence. Economic and Political Weekly, 39(31): 3314-3520.
 30. Najafi, B., Shajari, Sh. and Cheraghi, A.M. (2018). HYPERLINK "http://www.kbjournalmporg.ir/article_68175_en.html" The economic, social and environmental effects of groundwater depletion in Fars province . Planning and Sustainable Development, 1(1): 19-36. (Persian)
 31. North, B. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. New York: Cambridge University Press.
 32. OECD (2015). Water resources allocation: sharing risks on opportunities, studies on waters. Paris: OECD punlishing. Available at http://dx.dio.org/10.1787/9789264229631-en.
 33. Ostrom, E. (2005). Doing institutional analysis, digging deeper than markets and hierarchies. In: C. Menard and M.M. Shirley (Eds) Handbook of new institutional economics. Berlin, Heidelberg: Springer.
 34. Ostrom, E. (2009). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. New York: Cambridge University Press.
 35. Pino, G., Toma, P., Rizzo, C., Miglietta, P.P., Peluso, A.M. and Guido, G. (2017). Determinants of farmers' intention to adopt water saving measures: evidence from Italy. Sustainability, 9(1): 77. DOI: 10.3390/su9010077
 36. Pourtaheri, M., Rokneddin Eftetekhari, A. and Savadimalidare, A. (2014). Social and economic consequences of changing cultivation pattern and its role in rural development, case study: changing cultivation pattern of rice to citrus in Balatajan sub-district of Mazandaran province. Geography and Developmen Iranian Journal, 12(35): 217-232. (Persian)
 37. Sabouhi, M. and Parhizgar, M. (2016). Economic and welfare impact analysis of irrigation water market in Qazvin province. Journal of Agricultural Economics and Development, 27(4): 338-350. (Persian)
 38. Saydan, M., Kohansal, M.R. and Ghorbani, M. (2017). Achiving optimal path of extracting groundwater resources considering the side effects in Hamadan-Bahar Plain. Journal of Water Management Research, 8(15): 191-201. (Persian)
 39. Srivastava, S.K., Chanad, R., Raju, S.S. and Jain, R.K. (2015). Unsustainable groundwater use in Panjab agriculture: insights from cost of cultivation survey. Indian Journal of Agricultural Economics, 70(3): 365-378.
 40. Taghizadeh, S. and Soltani, G. (2013). Effect of groundwater extraction on the well-being of farmers (wheat farmers in Hasa city). Agricultural Economics and Development Research, 5(1): 1-22. (Persian)
 41. Williamson, O.E. (1998). The institutions of governance. The American Economics Review, 88(2): 75-79.
 42. Williamson, O.E. (2010). Transaction costs economics: the natural progression. Journal of Retailing, 86(3): 215-226.
 43. Zeraatkish, Y. (2016). Estimating economic value of agricultural water (case study of Ishter Plain). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Rresearch, 47(1): 259-269. (Persian)
 44. Zingaro, D., Portoghese, I. and Giannoccaro, G. (2017). Modelling crop pattern changes and water resources explotation: a case study. Journal of Water, 9(685): 3-16. DOI: 10.3390/w9090685.