اولویت‌بندی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

اقتصاد مقاومتی و سیاست­ها و راهکارهای دستیابی بدان از مهم­ترین دغدغه ­های برنامه­ ریزان کشور طی سال‏های اخیر به ‏شمار
می­ رود. این موضوع به‏ ویژه در بخش کشاورزی، با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اقتصاد کشور، اهمیتی دوچندان دارد. از این ‏رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ­ای، به بررسی و رتبه ­بندی اهمیت سیاست­ های دولت و الزامات مطرح­ شده برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا طبق ادبیات موجود و نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی مربوط، فهرستی از مهم‏ترین سیاست­ ها و الزامات اقتصادی اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی در کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت انتخاب شد و سپس، رتبه‏ بندی سیاست‏ها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهم­ترین الزامات اقتصاد مقاومتی در کوتاه­مدت، حمایت از تولید ملی و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و نیز در میان­مدت و بلندمدت، اصلاح نظام اقتصادی کشور و خصوصی ­سازی است؛ همچنین، مهم­ترین سیاست دولت در کوتاه­مدت، «تأمین امنیت غذایی به ‏همراه کاهش واردات» و در بلندمدت نیز «کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت و دستمزد» ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Economic Resilience Policies in Agricultural Sector of Iran

نویسندگان [English]

 • M. Ehsan 1
 • Z. Shokoohi 2
 • Z. Farajzadeh 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran (
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The resilience economy and the related policies and strategies have been one of the most important concerns of the policy makers over recent years. This issue is especially important in the agricultural sector due to its significant importance in the Iranian economy. Therefore, this study aimed at investigating the importance of government policies and requirements to achieve the goals of resilience economy in the agricultural sector of Iran using Analytical Network Process (ANP) method. For this purpose, a list of the most important policies and economic requirements affecting the resilience economy in the short term, mid-term and long-term was initially selected based on the related literature and experts opinions; then through questionnaire, the concerned experts' opinions were obtained and the extracted policies were ranked. The study results showed that the most important requirements to achieve resilience economy included 'supporting national production and efficiently use of time, resources and facilities' in short term and 'reforming the Iranian economic system and privatization' in mid-term and long-term. Also, it was found that food security and reduction of imports in the short run as well as reducing government intervention in price and wage determination in the long run would be the most important government policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resilience economy
 • Agriculture sector
 • Network Analysis Process
 • Iran
 1. Abounoori, E. and Lajevardi, H. (2017). Impact of oil shocks and instability of economic growth on economic resilience in OPEC countries. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 25(81): 7-31. (Persian)
 2. Amiri, H., Pirdadeh Beyranvand, M., Norouzi Amogin, F. and Alizadeh, S. (2018). Estimation vulnerability and resilience indicators in Iran economy. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 6(23): 434-455. (Persian)
 3. Arab-Mazar, A. (2017). Resistance economics: national strategy for progress and development. Journal of Islamic Economics, 17(66): 5-11. (Persian)
 4. Azizi, Z. and Khorsandi, M. (2016). The investigation of good governance effects on economic vulnerability: an inter-country approach. Journal of Economic Development Policy, 4: 129-150. (Persian)
 5. Azvaji, A. (2018). Resistance economy and resilience indicators of the Iranian economy. Journal of Capital and Market, 95: 38-40. (Persian)
 6. Boorman, J., Fajgenbaum, J., Ferhani, H., Bhaskaran, M., Arnold, D. and Kohli, H. (2013). The centennial resilience index: measuring countries resilience to shock. Global Journal of Emerging Market Economics, 5: 57-98.
 7. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N. and Vella, S. (2008). Economic vulnerability and resilience: concept and measurements. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), 55: 1-20.
 8. Briguglio, L. and Lewis, B. (2014). A vulnerability and resilience framework for small states. (Building the resilience of small states: a revised framework).
 9. Ghavidel, E., Farahani-Fard, S. and Mohammadi, M. (2019). Effects of economic resiliency approach in the agricultural sector. Journal of the Macro and Strategic Policies, 6: 790-807. (Persian)
 10. Giannakis, E. and Bruggeman, A. (2017). Economic crisis and regional resilience: evidence from Greece. Papers in Regional Science, 96(3): 451-477.
 11. ICCIMA (2019). The Iranian economy in 2019 and the prospect of 2020. Newsroom Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (ICCIMA). Available at http://otaghiranonline.ir. (Persian)
 12. Kamfirouzi, M., Bonyadi Naini, A. and Mousavi-Loghman, S.A. (2014). Examining factors' role in oil-free economy in the resistive economy paradigm. Journal of Islamic Economics, 13(52): 59-87. (Persian)
 13. Kubitschek Bujones, A., Jaskiewicz, K., Linakis, L. and McGirr, M. (2013). A framework for analyzing resilience in fragile and conflict-affected situations. (USAID), Columbia University: School of International and Public Affairs, 1-59.
 14. Lin, Y.H., Kune-Muh, T., Wei-Jung, S., Tsai-Chi, K. and Chih-Hung, T. (2009). Research on using ANP to establish a performance assessment model for business intelligence systems. Expert Systems with Applications, 36: 4135-4146.
 15. Martin, R. and Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography, 15: 1-42.
 16. Mehregan, M., Salami, H. and Khajeh, M. (2011). Presenting a multi attribute decision making model: outsourcing the business processes with employing Analytical Network Process (ANP). Journal of Development Evolution Management (JDEM), 6: 17-30. (Persian)
 17. Mir-Jalili, H. and Bozorgi, R. (2018). Investigation of the composite index of economic resilience in Iran (2005-2014). Journal of Iran’s Economic Essays, 15(29): 69-94. (Persian)
 18. Mohammadi, T., Shakeri, A., Taghavi, M. and Ahmadi, M. (2017). Explaining the concepts, dimensions and components of economic resilience. Quarterly Journal of Basij Strategic Studies, 20(75): 89-120. (Persian)
 19. Momenzadeh, M.M. (2017). Capital markets and economic resilience: from resilience to prosperity. Journal of Bourse, 144: 92-95. (Persian)
 20. Moosazadeh, H., Barimani, P., Mohammadi, D. and Eslami, A. (2016). Developing strategies to improve knowledge-based resistive economy using SWOT model. International Journal of Resistive Economics, 4(4): 96-108.
 21. Morkunas, M., Yolkov, A., Bilan, Y. and Raisiene, A.G. (2018). The role of government in forming agricultural policy: economic resilience measuring index exploited. Administratie si Management Public, 31: 111-131.
 22. Mottaghi, A. and Mottaghi, S. (2014). Consumption styles and patterns and resilience economics. Paper presented at the National Conference on the Role of Lifestyle in Resistance Economics, Academic Jihad, Alborz. (Persian)
 23. Rose, A. (2009). Economic resilience to disasters. CARRI Research Report 8. Community and Regional Resilience Institute.
 24. Sensier, M. and Artis, M. (2016). The resilience of employment in wales: through recession and into recovery. Regional Studies, 50(4): 586-599.
 25. Shaghaghi, V. and Alizadeh, S. (2017). The impact of knowledge-based economy on Iranian endogenous economy in line with the general policies of resistive economy. Journal of Iran’s Economic Essays, 13(26): 33-64. (Persian)
 26. Taherpoor, J. and Amiri, S. (2018). Position of Iran's economic vulnerability and resilience among oil-dependent countries. Journal of Majlis and Rahbord, 25(93): 121-148. (Persian)
 27. Zebardast, E. (2010). The application of Analytic Network Process (ANP) in urban and regional planning. Journal of Honar-ha-ye-Ziba, 2(41): 79-90. (Persian)