بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در شهرستان تربت حیدریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت‏‌حیدریه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت‏‌حیدریه، ایران.

چکیده

مسئلة تغییر کاربری و پوشش اراضی در ارتباط مستقیم با منابع اساسی آب و زمین در بخش کشاورزی است. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین ­های کشاورزی پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 366 پرسشنامه با روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ‏بندی ‏شده از کشاورزان شهرستان تربت­ حیدریه در سال 1398 جمع­آوری شد و تحلیل داده‏ ها با استفاده از مدل لاجیت چندگانه صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در مزارع کوچک‏ مقیاس، در حالت تصمیم به انجام تغییر کاربری، متغیر سن اثر منفی و معنی‏دار و متغیرهای تحصیلات، درآمد غیرکشاورزی، سطح زیر کشت، میزان خسارت محصول و دیمی بودن زمین اثر مثبت و معنی‏دار دارند و همچنین، در حالت تصمیم به عدم انجام تغییر کاربری، تأثیر متغیرهای سن، تجربه کاری و شغل جانبی دامداری، قیمت محصول، میزان رضایت از برنامه ­های حمایتی دولت، درآمد کشاورزی و میزان وام دریافتی مثبت و معنی­دار است؛ در مزارع متوسط و مزارع بزرگ نیز با افزایش سطح زیر کشت، اثر متغیرهای مستقل میزان خسارت محصول در سال، دیمی بودن زمین، شغل جانبی دامداری، میزان رضایت از برنامه­ های حمایتی دولت و درآمد کشاورزی افزایش می‏ یابد و متغیرهای سن، قیمت محصول و میزان وام دریافتی در این حالات بی­ تأثیر ارزیابی می‏شوند. از آنجا که افزایش درآمد کشاورزان و کاهش خسارت محصولات کشاورزی نقش مهمی در کاهش تغییر کاربری زمین‏ های کشاورزی دارد، در این راستا، ارائه وام­ های کم­ بهره و بلندمدت و نیز بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective Factors on Agriculture Land Use Change in Torbat Heydarieh City

نویسندگان [English]

 • F. Rastegaripour 1
 • F. Mahmoudi 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, University of Torbat Heydarieh, Iran
2 MSc. Student in Agricultural Economics, University of Torbat Heydarieh, Iran.
چکیده [English]

The issue of land use change and land cover is directly related to the basic resources of water and land in the agricultural sector. Therefore the present research examined factors affecting the agricultural land use change in Torbat Heydarieh County of Iran. The required data were collected from completing 366 questionnaires in a stratified random sampling method among farmers in villages of the county in 2019 and analyzed by a multiple logit model. The study results showed that in small scale farms, in the case of decision to change the land use, the age variable had a significantly negative effect and the variables of education, non-agricultural income, cultivated area, extent of crop losses and the land being a rainfed one had a significantly positive effect on the land use change; in addition, in case of decision not to change the land use, the variables of age, work experience and livestock side job, product price, satisfaction with government support programs, agricultural income and the amount of loans received had a significantly positive effect. In case of medium and large-scale farms, increasing the cultivated area would increase the effects of the independent variables including extent of crop losses, work experience and livestock side job, satisfaction with government support programs and agricultural income and increase the variables of age, product price and the amount of loans received. Therefore, providing low-interest and long-term loans and agricultural insurance are suggested to increase income and reduce losses for farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural Land
 • Land Use Change
 • Multiple Logit
 • Torbat Heydarieh
 1. AJRK (2019). Report of statistical yearbook of Razavi Khorasan province. Mashhad: Agriculture-Jahad of Razavi Khorasan (AJRK). (Persian)
 2. AJTH (2017). Report of Agriculture-Jahad of Torbat Heydariyeh. Torbat Heydariyeh: Agriculture-Jahad of Torbat Heydariyeh (AJTH). (Persian)
 3. Ameli, A. (2003). The role of information and advertising in the correct identification of civil liability insurance for insurers. Economic Research, 3(2): 161-190. (Persian)
 4. Amirnejad, H. (2014). Estimation of willingness to pay to prevent change of agricultural land use using the selection test method. Agricultural Economic Research, 5(4): 79-94. (Persian)
 5. Azarakhshi, M., Mosaedi, A., Bashiri, M. and Ojaghloo Shahabi, R. (2018). Effect of precipitation and land use changes on sediment production. Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 11(37): 25-33.
 6. Bad-Ahang, A., Abedi Sarvestani, A. and Mahboubi, M.R. (2018). Investigating the attitude of rural people on the edge of forest towards changing land use. Land Management Magazine, 6(2): 143-151. (Persian)
 7. Bafandeh Imandoost, S. and Shaterian, Z. (2016). Investigating the factors affecting the receipt rate of the Agricultural Bank of Razavi Khorasan province. Monetary and Financial Economics, 23(12): 189-216. (Persian)
 8. Barani, N., Menhaj, M.H., Ramezanpoor, E. and Ahmadpoor-Borazjani, M. (2015). Investigating the impacts of credits granted by agricultural bank of Iran on economic conditions of farmers in Hirmand region. International Journal of Agricultural Management and Development, 5(2): 73-80. (Persian)
 9. Behnassi, M. and Yaya, S. (2011). Land resource governance from a sustainability and rural development perspective. In: M. Behnassi, S.A. Shahid and J. D'Silva (Eds), Sustainable agricultural development: recent approaches in resources management and environmentally balanced production enhancement (pp. 3-24). London: Springer.
 10. Briassoulis, H. (2000). Analysis of land use change: theoretical and modeling approaches. West Virginia University. Available at www.rri.wvu.edu/web book/Briassoulis/chpter4.
 11. Dempsey, J.A., Plantinga, A.J., Kline, J.D., Lawler, J.J., Martinuzzi, S., Radeloff, V.C. and Bigelow, D.P. (2017) Effects of local land-use planning on development and disturbance in riparian areas. Land Use Policy, 60: 16-25.
 12. Doroudian, H.R. and Doroudian, A. (2017). Social and ecological consequences of uncontrolled change in agricultural land use. Land Management, 5(2): 81-97. (Persian)
 13. Feizi, B., Keramatzadeh, A., Shirani Bidabadi, F. and Rezaei, A. (2020). Factors affecting land use change in sloping rural areas, case: Hezar Jerib region of Mazandaran province. Journal of Space Economy and Rural Development, 8(2): 239-252. (Persian)
 14. Ghasemi, N. (2003). Investigating the factors affecting land use change in Shabestar city. Master Thesis, University of Tehran, Teharn. (Persian)
 15. Gharani Arani, B., Taremi, A. and Norouzi, A. (2019). Analysis of factors affecting the change of rural agricultural land use into villa gardens (case study: Kararaj and South Baraghan sub-districts of Isfahan). Rural Research, 10(2): 294-309. (Persian)
 16. Ghorbani, M., Mehrabi, A.A., Servati, M.R. and Nazari Samani, A.A. (2010). Study of demographic changes and their effects on land use changes. Journal of Rangeland and Watershed Management, 63(1): 75-88. (Persian)
 17. Geist, H.J. and Lambin, E.F. (2002). Proximate Causes and underlying driving forces of tropical deforestation. Bioscience, 52(2): 143-150.
 18. Heij, C., de Boer, P., Franses, P.H., Kloek, T. and van Dijk, H.K. (2004). Econometric methods with applications in business and economics. New York: Oxford University Press.
 19. Heidari, Sh., Hanachi, P. and Teimourtash, S. (2019). Comparative use of industrial heritage: an approach based on energy recycling. Naqsh-e Jahan, 9(1): 45-53. (Persian)
 20. Jamalipour, M., Shahpouri, A. and Ghorbani, M. (2015). Factors influencing the formation of land use change in Mazandaran province: a case study of Tonekabon city. Journal of Agricultural Economics and Development, 29(2): 107-115. (Persian)
 21. Khakpour, B., Velayati, S. and Kianejad, Gh. (2007). Land use pattern change in Babol. Iranian Journal of Geography and Development, 9: 1-20. (Persian)
 22. Karbasi, A., Yazdankhah, B. and Mohammadzadeh, S.H. (2018). Investigating the factors affecting land use change in Razavi Khorasan province. Journal of Environmental Studies, 44(1): 99-111. (Persian)
 23. Kalali, J. (2015). Factors affecting land use change, case study: Rasht city. Journal of Research and Rural Planning, 9(1): 113-132. (Persian)
 24. Lunnan, A., Nybakk, S. and Vennesland, B. (2006). Entrepreneurship attitudes and probability for startups: an investigation of Norwegian non-industrial private owners. Forest Policy ND Economics, 8: 673-690.
 25. Maddala, G.S. (1991). Introduction to econometrics. Second Edition. New York: Macmillan.
 26. Molaei, M. and Aghaei, Sh. (2019). Estimation of willingness to pay to prevent change of agricultural land use using the selection test method. Agricultural Economics and Development, 26 (102): 51-73. (Persian)
 27. Motiei Langaroudi, H., Rezvani, M.R. and Kateb, Z. (2012). Investigating the effects of land use change in rural areas. Journal of Research and Rural Planning, 1: 1-23. (Persian)
 28. Mohammadzadeh, L., Ghanian, M., Shadkam Torbati, S. and Marzban, A. (2020). Identifying the effective factors in changing the use of agricultural lands in the southern catchment area of Lake Urmia: analysis of farmers' behavior. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 16(1): 221-234. (Persian)
 29. Muller, D. and zeller, M. (2002). Land use dynamics in the central highlands of Vietnam: a spatial model combining village survey data with satellite imagery interpretation. Agricultural Economic, 27: 333-354.
 30. Nam, P.P., Huyen, P.T. and Van Ha, P. (2020). Factors affecting the management of public agricultural land fund in Gia Lam District, Hanoi City, Vietnam. Land Use Policy, 10515. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.105151
 31. Rahnama, A. and Rafiei, H. (2019). Factors influencing the selection of urban shopping centers by tourists and pilgrims: a case study of Mashhad. Journal of Gheogeraphic Space, 18(63): 125-145. (Persian)
 32. Shayestemand, M., Hayati, B. and Haghjoo, M. (2019). Factors affecting agricultural land use change in Tabriz city. Agricultural Science and Sustainable Production, 29(1): 237-249. (Persian)
 33. Soltaninejad, H., Naserpour, A., Fallah, J. and Narouei, M. (2018). Support policies of agricultural sector. Second Edition. Tehran: Bourse Publications. (Persian)
 34. Suwanwerakamtorn, R. and Chanthaluecha, C. (2012). Correlation analysis of factors influencing changes in land use in the lower Songkhram river basin, the Northeast of Thailand. The 33rd Asian Conference on Remote Sensing, Pattaya, Thailand.
 35. Tahmasebi, T., Karami, E. and Keshavarz, M. (2020). Agricultural land use change under climate variability and change: drivers and impacts. Journal of Arid Environments, 180: 104202. DOI: 1016/j.jaridenv.2020.104202.
 36. Torkamani, J. (2009). Investigating the effects of agricultural products insurance in reducing risk and income inequality of farmers. Agricultural Economics Research, 1(10): 17-34. (Persian)
 37. Vasile, A.J., Popescu, C., Ion, R.A. and Dobre, I. (2015). From conventional to organic in Romanian agriculture: impacy assessment of land use changing paradigm. Land Use Policy, 46: 258-266.