تحلیل اقتصادی-زیست محیطی اصلاح سیاست پرداخت یارانه نهاده‌های کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران.

2 نویسنده مسئول و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران.

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران.

چکیده

در مطالعه حاضر، اثرات کاهش یارانه اختصاص‏ یافته به بخش کشاورزی در قالب الگوی تعادل عمومی بر متغیرهای اقتصادی و زیست ‏محیطی ارزیابی شد. در این راستا، کاهش یارانه بخش کشاورزی در پنج سطح در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اصلاح و کاهش یارانه ‏های بخش کشاورزی به کاهش تولیدات داخلی، رشد قیمت‌ها و کاهش تقاضای نهایی محصولات کشاورزی به‏ ویژه محصولات اساسی برای خانوارها می‏ انجامد و از این‏رو، امنیت غذایی را به مخاطره می‏اندازد؛ همچنین، با حرکت به سمت سناریوی کاهش هشتاد درصدی این یارانه ‏ها، کاهش در مخارج واقعی دولت معادل 87/5- درصد می ‏شود. نتایج برآوردها حاکی از آن بود که در پی کاهش یارانه‏ های بخش کشاورزی، محصولات گندم بیشترین و جو کمترین کاهش تولید را خواهند داشت؛ همچنین، با اعمال سناریوهای مورد نظر، زیربخش‌ شیلات بیش از زیربخش‌­های دام و جنگل‏ومرتع کاهش تولید را تجربه می­کند، به ‏گونه‏ای که با کاهش ده درصدی یارانه بخش کشاورزی، میزان کاهش در تولید محصولات دام، شیلات و جنگل‏ومرتع، به ‏‎ترتیب، 4/2- ، 4/10- و 8- درصد ارزیابی شد. افزون بر این، کاهش یارانه ‏های بخش کشاورزی، در آینده، منجر به کاهش آلودگی‏ های زیست‏محیطی خواهد شد، به ‏گونه ‏ای که میزان کاهش در تولید گاز دی‏اکسید کربن (CO2) در سناریو اول، 92/0- درصد و در سناریو پنجم، 90/22- درصد محاسبه شد. با توجه به ضرورت بازنگری در نظام پرداخت یارانه‌ها، شایسته است که اجرای سیاست کاهش یارانه نهاده ‏های کشاورزی به‏ صورت تدریجی و با ترکیب بهینه و اجرای هم‏زمان چند ابزار سیاستی متناسب با ساختار تولید و ساختار بازار هر محصول انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic-environmental analysis of Implementation of agricultural inputs subsidy reform policy in Iran: Application of computable general equilibrium model

نویسندگان [English]

 • F. Azik 1
 • S. N Mousavi 2
 • B. Najafi 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
2 Corresponding Author and Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
3 Professor, Department of Agricultural Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran.
چکیده [English]

the effects of reducing subsidies allocatedto the agricultural sector in the form of a general equilibrium model on economic and environmental variables were evaluated.In this regard, the reduction of subsidies in the agricultural sector was considered at5levels.The results showed that subsidy reform in the agricultural sector will reduce agricultural production and increase prices,reduce the final demand for agricultural products,especially basic products for households,and therefore endanger food security.moving towards the last scenario,ie an80%reduction in subsidies in the agricultural sector, the percentage reduction in real government expenditures is estimated at-5.87%The results show the highest decrease in production is relatedto wheat and the lowest is related to barley.by applying the desired scenarios,the fisheries sector experiences a decrease in production more than other livestock,forest and rangeland sectors.Thus,with a10%reduction in subsidies in the agricultural sector, the rate of reduction in the production of livestock,fisheries,forestry and rangeland products has been estimated at-2.4%,-10.4%and-8%respectively.Implementing the policy of reducing subsidies allocatedto the agricultural sector reduces the level of domestic production and,consequently,increases the price of agricultural products and ultimately reduces the final demand for agricultural products.the reduction of subsidies in the agricultural sector in the future will leadto a reduction in environmental pollution.the reduction in CO2production in the first scenario was equalto-0.92percent and in the fifth scenario was-22.90percent.Given the needto review the subsidy payment system,the implementation of the policy of reducing subsidies to agricultural inputs shouldbe done gradually and with optimal combination and simultaneous implementation of several policy tools appropriate to the production structure and market structure of each product.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Subsidy
 • Computable General Equilibrium Model
 • Food Security
 • Household Welfare
 • Pollution
 1. Abler, D., Shortle, J.S., Rose, A. and Oladosu, G. (1999), Characterizing regional economic impacts and responses to climate change. Global and Planetary Change, 25(1): 67-81.
 2. Adkins, L.G. and Garbaccio, R.F. (2007). Coordinating global trade and environmental policy: the role of pre-existing distortions. National Center for Environmental Economics, U.S. Environmental Protection Agency, United States: Washington, DC.
 3. Alijani, F., Salarpoul, M. and Saboohi. M. (2012). Evaluating the effect of eliminating production subsidies on the agricultural sector in the form of a general equilibrium model. Journal of Agricultural Economics and Development. 3(26): 218-227. (Persian)
 4. Amadeh, H., Ghaffari, A. and Farajzadeh, Z. (2015). Analysis of environmental and welfare effects of energy subsidy refor application of computable general equilibrium model. Iranian Energy Economics, 4(13): 33-62. (Persian)
 5. Azarm, H. (2016). Analysis of the effect of increasing the price of energy carriers on the cost of wheat production in Fars province. Master Thesis in Agricultural Economics, Shiraz University. (Persian)
 6. Bahrami, J. and Ghoreishi. N.S. (2011). Monetary Policy Analysis in Iranian Economy Using a Stochastic Dynamic General Equilibrium Model. Economic Modeling, 5(13): 1-22. (Persian)
 7. Baumol, W.J. and Wolff, E.N. (1994). A key role for input-output analysis in policy design. Regional Science and Urban Economics, Elsevier, 24(1): 93-113.
 8. Beghin, J., Dessus, S., Ronald-Holst, D. and Mensbrugghe, V.D. (2002). Empirical modeling of trade and environment. In: Trade and environment in general equilibrium: evidence from developing economies, Kluwer Academic Publishers, and Dordrecht.
 9. Beghin, J., Roland-Holst, D., & Van der Mensbrugghe, D. (Eds.). (2006). Trade and the environment in general equilibrium: Evidence from developing economies(Vol. 21). Springer Science & Business Media.
 10. Böhringer, C. and Löschel, A. (2006). Computable general equilibrium models for sustainability impact assessment: status quo and prospects. Ecological Economics, 60(1): 49-64.
 11. De Melo, J. (1988). Computable general equilibrium models for trade policy analysis in developing countries: a survey. Journal of Policy Modeling, 10(4): 469-503.
 12. Dessus, S. and Bussolo, M. (1998). Is there a trade-off between trade liberalization and pollution abatement? Journal of Policy Modeling, 20(1): 11-31.
 13. Eboli, F., Parrado, R. and Roson, R. (2010). Climate-change feedback on economic growth: explorations with a dynamic general equilibrium model. Environment and Development Economics, 15(5): 515-533.
 14. Economic report and balance sheet. (2017). cbi.ir/category/EconomicReport_fa.aspx
 15. Energy balance sheet. (2012). https://isn.moe.gov.ir
 16. FAO (2008). Report of export consultation on economic intensives and responsible fisheries. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO Fisheries Report No.638.
 17. Farajzadeh, Z. (2012). Environmental and welfare impacts of trade and energy policy reforms in Iran. PhD Thesis in Agricultural Economics. Faculty of Agriculture, Shiraz University. (Persian)
 18. Farajzadeh, Z. and Bakhshoodeh. M. ( 2012). The effect of reducing import tariffs on macro variables of Iran's agricultural sector and rural welfare. Journal of Agricultural Economics and Development. 20(77): 217-254. (Persian)
 19. Geurts, B., Gielen, A., Nahuis, R., Tang, P and Timmer, H. (1997). Scanning WorldScan. Final report on the presentation and evaluation of WorldScan, a model of the WORLD economy for SCenario Analysis. Global Change Series. Dutch National Research Program on Global Air Pollution and Climate Change, Report No. 410200008, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague.
 20. Gradzewicz, M., Hagemejer, J. and Zbigniew, Ż. (2007). Globalization and the Polish economy: stylized facts and simulations using a Computable General Equilibrium Model. MPRA Paper No. 28228 Available at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/28228/.
 21. Hosseini, S.S. (2006). The economic models of agricultural price and policy analysis. Tehran: University of Tehran. (Persian)
 22. Hosseini, S.S., Pakravan, M.R., Gilanpour, O. and Etghaei, M. (2012). Investigating the effect of supportive policies on changes in agricultural productivity in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 25 (4): 507-516. (Persian)
 23. Isaksen, E.T. and Narbel, P.A. (2017) A carbon footprint proportional to expenditure: a case for Norway? Ecological Economics, 131: 152-165. Available at https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.08.027.
 24. Ju, J., Shi, K. and Wei, S.J. (2012). Trade reforms and current account imbalances: when does the general equilibrium effect overturn a partial equilibrium intuition? Working Paper 18653. National Bureau of Economic Research. Available at http://www.nber.org/papers/w18653.
 25. Karimzadegan, H., Gilanpour, O. and Mir-Hosseini. S.A. (2006). The effect of chemical fertilizer subsidy on its non-optimal use in wheat production. Journal of Agricultural Economics and Development, 14(55): 121-133. (Persian)
 26. Keen, M. and Konrad, K.A. (2012). International tax competition and coordination. Working Paper, 6, 84, Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance.
 27. Khiabani, N. (2018). A dynamic computable general equilibrium model for evaluating the effects of energy policies: evidence from Iran. Iranian Journal of Economic Research, 21(69); 1-46. (Persian)
 28. Mojaver-Hosseini, F. (2006). Estimating the macro effects of Iran's accession to the World Trade Organization using a computable general equilibrium model (CGE). Iranian Journal of Trade Studies Quarterly, 10(39): 1-38. (Persian)
 29. Najafi, B. and Farajzadeh. Z. (2010). Welfare effects of eliminating chemical fertilizer subsidies on wheat consumers. Journal of Agricultural Economics Research, 1: 1-13. (Persian)
 30. Shah-Hosseini, S. and Bahrami. J. (2013). Designing a new Keynesian stochastic dynamic general equilibrium model for the Iranian economy considering the banking sector. Iranian Economic Research, 17(53): 55-84. (Persian)
 31. Shoven, J.B. and Whalley, J. (1984). Applied general-equilibrium models of taxation and international trade: an introduction and survey. Journal of Economic Literature, 22(3): 1007-1051.
 32. Solaymani, S. and Kari, F. (2015). Impacts of energy subsidy reform on the Malaysian economy and transportation sector. Energy Policy, 70: 115-125.
 33. Taheri, A. (2020). Economic and environmental effects of rising energy prices on Iran's agricultural sector (CGE approach). Agricultural Economics Research. 12(2): 143- 166. (Persian)
 34. Taylor, L. and Black, S.L. (1974). Practical general equilibrium estimation of resource pulls under trade liberalization. Journal of International Economics, 4(1): 37-58.
 35. Vaseghi, E. and Esmaeili, A. (2010). Study of determinants of CO2 emission in Iran (application of Kuznets environmental theory). Journal of Environmental Studies, 35(52): 99-110. (Persian)
 36. Wittwer, G. and Anderson, K. (2002). Impact of the GST and wine tax reform on Australia’s wine industry: a CGE analysis. Australian Economic Papers, 41(1): 69-81.
 37. Xu, J. (2019). Measurement of the surface energy of raw and lubricated lactose powders by inverse gas chromatography. PhD Dissertation, Rutgers University, School of Graduate Studies.
 38. Zamani, O., Qaderzadeh, H. and Mortazavi, S. A. (2016). Determining the cultivation pattern with emphasis on optimal energy consumption and sustainable agriculture. Agricultural Knowledge and Sustainable Production, 24(1): 31-43. (Persian)
 39. Zhai, F. and Zhuang, J. (2012). Agricultural impact of climate change: a general equilibrium analysis with special reference to Southeast Asia. Climate change in Asia and the Pacific: How can countries adapt, 17-35.
 40. Zoghipour, A. and Zibaei, M. (2009). Investigating the effects of trade liberalization on key variables in Iran's agricultural sector: a computable general equilibrium model. Journal of Agricultural Economics, 3(4): 67-93. (Persian)