برآورد کارایی سود و عوامل موثر بر آن در مزارع گندم دیم شهرستان اهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

محدودیت منابع تولید لزوم پرداختن به بهره­ وری و کارآیی واحدهای کشاورزی از جمله مزارع گندم را بیش از پیش نمایان می­کند. از آنجا که شهرستان اهر بیش از ده درصد سطح زیر کشت گندم دیم استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص می ‏دهد، مطالعه حاضر با هدف برآورد کارآیی سود گندم دیم و عوامل مؤثر بر آن در این شهرستان انجام شد. بدین منظور، گردآوری اطلاعات لازم از 217 کشاورز گندم­کار در سال زراعی 99-1398 صورت گرفت. نتایج تخمین تابع سود ترنسلوگ مرزی تصادفی به ‏همراه تابع عدم­ کارآیی نشان داد که قیمت عوامل تولید بذر، نیروی کار، ماشین‏ آلات، کود حیوانی، علف­کش، آفت­کش و مقدار سطح زیر کشت به‏ عنوان نهاده ‏های ثابت بر میزان سود حاصل از تولید گندم تاثیر معنی‌دار دارد. متوسط کارآیی سود گندم‏کاران مورد مطالعه 3/42 درصد برآورد شد. همچنین، 5/66 درصد از کشاورزان میزان کارآیی سود کمتر از پنجاه درصد داشتند. مواردی نظیر داشتن اعضای خانوار با تحصیلات دانشگاهی، بیمه کردن محصول، وجود آفت سن در مزرعه و شیوه برداشت محصول دارای اثر معنی­دار بر کارآیی سود کشاورزان گندم­کار بودند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، بسترسازی در راستای دسترسی آسان و به‏ موقع به نهاده های مصرفی و تخصیص بهینه نهاده ­ها و همچنین، ترغیب کشاورزان به استفاده از خدماتی همچون بیمه محصولات کشاورزی اقدامی مؤثر در راستای افزایش کارآیی سود گندم‏کاران منطقه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Profit Efficiency and its Effective Factors for Rainfed Wheat of Ahar County

نویسندگان [English]

 • Gh. Dashti 1
 • J. Vahedi 2
 • J. Vahedi 3
1 Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 MSc. Student in Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The limited resources of production make the need to address the productivity and efficiency of agricultural units including wheat fields more and more apparent. Considering that Ahar County accounts for ten percent of the rainfed wheat cultivation area in East Azerbaijan province of Iran, the present study was conducted to investigate the profit efficiency of rainfed wheat and its effective factors in this county. For this purpose, the necessary data was collected from 217 wheat farmers in the cropping year of 2019-20. The results of estimating the translog stochastic frontier profit function along with the inefficiency function showed that the price of seed, labor, machinery, manure, herbicide, pesticide and area under cultivation as fixed inputs had significant effects on the profit from wheat production. The mean profit efficiency for all farmers was estimated to be 42/3 percent and some 66.5 percent of the farmers had a profit efficiency of less than fifty percent. In addition, the variables such as having highly educated family members, crop insurance, presence of pest in the field and harvesting method had significant effects on the efficiency of the studied wheat farmers. According to the results, paving the ground for easy and on-time access to required inputs and their optimal allocation as well as encouraging the farmers to use crop insurance might be suggested as effective measures to increase the profit efficiency of wheat farmers in the studied area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Translog function
 • Stochastic Frontier Approach
 • Profit Efficiency
 • Wheat
 1. Abedi, S. (2016). Investigating the comparative advantage of biotechnology-based agricultural production (case study: wheat and corn in Fars province). Iranian Agricultural Economics and Development Research, 3: 569-579. (Persian)
 2. Aigner, D., Lovell, C.A.K. and Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics, 6(1): 21-37.
 3. Ali, M. and Flinn, J.C. (1989). Profit efficiency among Basmati rice producers in Pakistan Punjab. American Journal of Agricultural Economics, 71(2): 303-310.
 4. Bahta, S. and Baker, D. (2015). Determinants of profit efficiency among smallholder beef producers in Botswana. International Food and Agribusiness Management Review, 18(3): 107-130.
 5. Battese, G.E, and Corra, G.S. (1977). Estimation of a production frontier model: with application to the pastoral zone of Eastern Australia. Australian Journal of Agricultural Economics, 21(3): 169-179.
 6. Battese, G.E. and Coelli, T.J. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics, 20(2): 325-332.
 7. Behrooz, A. and Emami Meibodi, A. (2014). Measuring technical, allocative and economic efficiency and productivity of farming sub-sector of Iran with emphasis on irrigated watermelon. Journal of Agricultural Economics Research, 3: 43-66. (Persian)
 8. Bocher, T.F. and Simtowe, F. (2017). Profit efficiency analysis among groundnut farmers from Malawi. Journal of Development and Agricultural Economics, 9(10): 278-288.
 9. Dang, N.H. (2017). Profitability and profit efficiency of rice farming in Tra Vinh province, Vietnam. Review of Integrative Business and Economics Research, 6: 191-201.
 10. EAAJO (2020). Tabriz: East Azerbaijan Agriculture-Jahad Organization (EAAJO). Statistical reports on farmers and yield of rainfed wheat cultivation in East Azerbaijan province Available at www.eaj.ir. (Persian)
 11. Farrell, M.J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), 120(3): 253-290.
 12. Faryadras, V., Hosseini, S., Salami, H. and Yazdani, S. (2018). Analysis of regional effects of wheat market liberalization in Iran. Agricultural Economics and Development, 103: 145-170. (Persian)
 13. Garshasbi, A., Yavari, K., Najjarzadeh, R. and Homayonifar, M. (2013). Evaluating the effects of economic inefficiency on output supply and input demand: the case of irrigated wheat in Iran farming sector Journal of Economic Modeling Research, 3(10): 57-76. (Persian)
 14. Hosseini, S., Dourandish, A. and Salami, H. (2009). Evaluation of government support policies in the Iranian wheat market. Agricultural Economics, 4: 95-120. (Persian)
 15. Jaforullah, M. and Premachandra, E. (2003). Sensitivity of technical efficiency estimates to estimation approaches: an investigation using New Zealand dairy industry data. University of Otago. Economic Discussion Papers, No. 0306.
 16. Jalali, A., Esfanjari Kenari, R. and Shirzadi Laskookalayeh, S. (2016). Estimating profit efficiency of saffron cultivation in the Torbat Heydarieh. Saffron Agronomy and Technology, 1: 51-62. (Persian)
 17. Jonah, S.E., Shettima, B.G., Umar, A.S.S. and Timothy, E. (2020). Analysis of profit efficiency of sesame production in Yobe state, Nigeria: a stochastic translog profit function approach. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics and Sociology, 38(9): 58-70.
 18. Khazimeh, A.H, Keiri, M., Dehbashi, V. and Esfanjari Kenari, R. (2018). Profitability and efficiency analysis of poultry units in Sistan region. Agricultural Economics Research, 4: 173-190. (Persian)
 19. Khoshnevisan, B., Rafiee, Sh., Omid, M., Mousazadeh, H., Shamshirband, S. and Hamid, S.H.A. (2015). Developing a fuzzy clustering model for better energy use in farm management systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 48: 27-34. Available at https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.03.029.
 20. Kumari, B. and Lal, P. (2020). Profit efficiency among dairy farms in the Eastern region of India. Indian Journal of Economics and Development, 16: 97-103. Available at https://doi.org/10.35716/ijed/19146.
 21. Mazhari, M. and Yazdani, S. (1998). Productivity and efficiency of wheat farmers in Khorasan province (زase study of Chenaran County). Iranian Journal of Agricultural Sciences, 1: 129-136. (Persian)
 22. Meeusen, W. and Van Den Broeck, J. (1977). Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error. International Economic Review, 18(2): 435-444. Available at https://doi.org/10.2307/2525757.
 23. Ogunniyi, L. T. (2008). Profit efficiency among cocoyam producers in Osun State, Nigeria. International Journal of Agricultural Economics and Rural Development, 1(1): 38-46.
 24. Olumayowa, O. and Abiodun, O.O. (2011). Profit efficiency and waste management in poultry farming: the case of Egba Division, Ogun State, Nigeria. International Journal of Poultry Science, 10(2): 137-142.
 25. Rahman, S. (2003). Profit efficiency among Bangladeshi rice farmers. Food Policy, 28: 487-503.
 26. Tanko, M. and Alidu, A.F. (2017). Profit efficiency of small scale yam production in Northern Ghana. International Journal of Development and Economic Sustainability, 5: 69-82.
 27. Tavakoli, M., Mousavi, S. and Taheri, F. (2015). Profitability analysis and profit efficiency based on environmental considerations in poultry units in Fars province. Agricultural Economics Research, 4: 39-54. (Persian)
 28. Torkamani, J. and Shirvanian, A. (1998). Comparison of statistical and stochastic frontier production functions in determining the technical efficiency of agricultural operators (case study of beet growers in Fars province). Agricultural Economics and Development, 19: 31-45. (Persian)
 29. Trong, P.H. and Napasintuwong, O. (2015). Profit inefficiency among hybrid rice farmers in Central Vietnam. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 5: 89-95.
 30. Van Hoang, L. and Yabe, M. (2012). Impact of environmental factors on profit efficiency of rice production: a study in Vietnam's Red River Delta. International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering, 6(6): 330-337.
 31. Wadud, A. and White, B. (2000). Farm household efficiency in Bangladesh: a comparison of stochastic frontier and DEA methods. Applied Economics, 32(13): 1665-1673.
 32. Wongnaa, C.A., Awunyo-Vitor, D., Mensah, A. and Adams, F. (2019). Profit efficiency among maize farmers and implications for poverty alleviation and food security in Ghana. Scientific African, 6: e00206. Available at https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2019.e00206.