بررسی عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد کشاورزی، مؤسسة پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران.

چکیده

از دیرباز، اقتصاد ایران با ویژگی اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک‏ محصولی شناخته شده است. تحولات دهه 1390 در سیاست کشورهای غربی علیه ایران و اعمال تحریم‏ ها لزوم توجه به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از پیش آشکار کرد. در این بین، صادرات محصولات صنایع غذایی، با توجه به توان ‏های موجود در کشور و مزیت‏ هایی از جمله ارزش افزوده بالاتر و ایجاد اشتغال، یکی از ارکان صادرات غیرنفتی به‏ شمار می ‏رود. از این‏رو، در تحقیق خاضر، با استفاده از روش داده‏ های پانل و الگوی جاذبه، عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی ایران به کشورهای هدف در سال ‏های 2018-2001 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه کشورهای هدف و ایران، جمعیت کشورهای هدف و ایران و شاخص قیمت صادراتی ایران دارای اثر مثبت و متغیر فاصله دارای اثر منفی بر ارزش صادرات صنایع غذایی ایران است؛ متغیر نرخ ارز واقعی نیز دارای اثر مثبت بوده، اما از لحاظ آماری معنی‏دار نشده است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توسعه بازارهای هدف و تمرکز بر کشورهای منطقه با درآمد سرانه بالا، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه زیرساخت ‏های حمل ‏و نقل به‏ منظور کاهش هزینه‏ های جابج‏ایی و ... پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Factors Affecting Iran's Food Industry Exports: Application of Gravity Model

نویسنده [English]

 • K. Shemshadi
Assistant Professor of Agricultural Economics; Agricultural Planning, Economics and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
چکیده [English]

For a long time, the main feature of Iran's economy has been its dependence on oil revenues and a single-product economy. Developments in the 1990s in Western countries' policies against Iran and the imposed sanctions have made it increasingly necessary to pay attention to reducing dependence on oil revenues and developing non-oil exports. Meanwhile, the export of food industry products is one of the pillars of non-oil exports due to the existing potentials in the country and certain advantages such as higher added value and job creation. Therefore, this study aimed at investigating the factors affecting the export of Iran's food industry to the target countries using the panel data method and the gravity model during 2001-2018. The results showed that the variables of per capita income of the target countries and Iran, population of the target countries and Iran and export price index of Iran had positive effects and the variable of distance had a negative effect on the export value of Iran's food industry. The variable of real exchange rate also had a positive effect though not statistically significant on the export of Iran's food industry to the target countries. Finally, according to the study results on the development of target markets and focus on the countries of the region, given that these countries have high per capita incomes, it might be recommended to strengthen economic diplomacy and develop transport infrastructure to reduce transportation costs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Export
 • Gravity Model
 • Food Industry products
 • Iran
 1. Abnar, Sh., Hosseini, S.S. and Moghaddasi, R. (2020). The factors affecting the Iranian exports of agricultural products and food industry with emphasis on competitiveness index of integrated real exchange rate. Agricultural Economics and Development, 28(1): 1-24. (Persian)
 2. Abrishami, H. (1997). Iran`s economy. First Edition. Tehran, Iran: Scientific and Cultural Publishing Company. (Persian)
 3. Aghel, H., Yusofzadeh, S. and Mansoori, H. (2008). Investigating the factors affecting the export value of agricultural products with emphasis on export standards (pistachios, almonds, saffron, dates and apples). Journal of Agricultural Economics and Development, 22(1): 125-135. (Persian)
 4. Akbari, A., Pourebadollahan Covich, M., Mohammadzadeh, P. and Rezaei, S. (2017). Spatial analysis of factors affecting Iran's exports of the food and beverage industry. Applied Theories of Economics, 4(12): 197-217. (Persian)
 5. Amirnejad, H., Mazraeh, F. and Navidi, H. (2015). Investigating the factors affecting the export of Iranian medicinal plants (case study: cumin). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(1): 75-81. (Persian)
 6. Anderson, J.E. (2016). The gravity model of economic interaction. Available at https://www.semanticscholar.org/paper/The-Gravity-Model-of-Economic-Interaction-Anderson/8da5228c5a5f3b0f24d6006e3f090fb3e6ff3dc5.
 7. Baltagi, B.H. (2005). Econometric analysis of panel data. New York: John Wiley and Sons.
 8. Bekele, W.T and Mersha F.G. (2019). A dynamic panel gravity model application on the determinant factors of ethiopia’s coffee export performance. Annals of Data Science, 6(4): 787-806.
 9. Bergstrand, J.H. (1985). The gravity equation in international trade. Some Microeconomic Foundations and Statistics. 67(3): 474-481.
 10. Braha, K., Qineti, A., Cupak, A. and Lazorcakova, E. (2017). Determinants of Albanian agricultural export: the gravity model approach. Agris On-Line Papers in Economics and Informatics (Vol. IX).
 11. Deardorff, A.V. (1998). Determinants of bilateral trade: Does gravity work in a neoclassical world? NBER Working Paper Series. Available at https://www.nber.org/papers/w5377.pdf.
 12. Ebaidalla, E.M and Awad, A. (2015). Performance of Sudanese agricultural exports: a gravity model analysis. A Papar Prepared for the Conference on Structural Reform, Transformation and Sustainable Development in Post-Secession Sudan: Economic, Political and Social Perspectives. University of Khartoum, June, 2015. Available at: https://www.researchgate.net/publication/279439829_Performance_of_Sudanese_Agricultural_Exports_A_Gravity_Model_Analysis.
 13. Esmaeili Razi, H. and Tayebi, S.K. (2014). Investigating the factors affecting the real effective exchange rate in the Iranian economy using Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) approach. Journal of Economic Development Policy, 2(1): 11-40. (Persian)
 14. Grogger, J. and Hanson, G .H. (2011). Income maximization and the selection and sorting of international migrants. Journal of Development Economics, 95(1): 42-57.
 15. Harati, J., Behrad-Amin, M. and Kahrazeh, S. (2015). A study of the factors affecting Iran's export (gravity model application). Economic Growth and Development Research, 6(21): 29-46. (Persian)
 16. Head, K. and Ries, J. (2008). FDI as an outcome of the market for corporate control: theory and evidence. Journal of International Economics, Elsevier, 74(1): 2-20.
 17. Head, K. (2003). Gravity for beginners. Available at https://vi.unctad.org/tda/background/Introduction%20to%20Gravity%20Models/gravity.pdf.
 18. Helpman, E. (1987). Imperfect competition and international trade: evidence from fourteen industrial countries. Journal of Japanese and International Economies, 1(1): 62-81.
 19. IRICA (2021). The share of food industry exports in the total exports of Iran's agricultural sector. Tehran: Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA). Available at http://www.irica.gov.ir. (Persian)
 20. Karimifard, S., Abdeshahi, A. and Moghaddasi, R. (2012). Study of marketing and export problems of dates in Khuzestan province. Journal of Agricultural Economics Research, 3(12): 153-169. (Persian)
 21. Khadiv, Y. and Asgari, H. (2020). Estimation of trade potential between Iran and D8 Group, using SGMM method (application of gravity model). Journal of Econometric Modeling, 5(17): 95-117. (Persian)
 22. Khalilian, S and Farhadi, A. (2002). Study of factors influencing Iran's agricultural exports. Agricultural Economics and Development, 10(39): 71-84. (Persian)
 23. Kohansal, M. and Mahmoudi, M. (2020). Investigating effect of exchange rate volatility on export and value added of iranian food industries (application of structural vector autoregression model). Majlis and Rahbord, 27(101): 59-94. (Persian)
 24. Koochakzadeh, S. and Karbasi, A. (2015). Study of the effective factors on the commerce of Iranian saffron. Journal of Saffron Agronomy and Technology, 3(3): 217-227. (Persian)
 25. McCallum, J. (1995). National borders matter: Canada-Us regional trade pattern. The American Economic Review, 85(3): 615-623.
 26. Mosikari, T,J and Eita, J,H. (2016). Determinations of South Africa`s exports of agriculture, foresty and fishing products to SADC: a gravity model approach. International Economics, 69(3): 248-265.
 27. Mousavi Khaledi, O., Mortazavi, A. and Khalilian, S. (2020). The effect of exchange rate volatility on exports of Iranian food industry (panel data approach). Journal of Agricultural Economics Research, 11(44): 247-266. (Persian)
 28. Natale, F., Borrello, A. and Motova, A. (2015). Analysis of the determinants of international seafood trade using a gravity model. Marine policy. 60: 98-106.
 29. Nejatianpour, A and Esmaeili, A. (2016). Analysis of the factors affecting the export of food industry products: rural development approaches. Rural Development Strategies, 3(11): 335-353. (Persian)
 30. Portes, R. and Rey, H. (2005). The determinants of cross-border equity flows. Journal of International Economics, Elsevier, 65(2): 269-296.
 31. Shafiei, A. and Aghapour Sabbaghi, M. (2016). Factors affecting the export of Iranian agricultural products (application of gravity model). Paper Presented at the Fourth International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences, Tehran, Iran. (Persian)
 32. Souri, A. (2017). The analysis of factors affecting the trade of petrochemicals in Group D8. Journal of Regional Economy and Development, 24(13): 29-45. (Persian)
 33. Starck, S.C. (2012). The Theoretical Foundation of Gravity Modeling: What are the developments that have brought gravity modeling into mainstream economics? MSc. Thesis in Applied Economics and Finance. Department of Economics. Copenhagen Business School, 77 pages.
 34. Szekelyhidi, K. (2018). Application of the gravity model on the exports of the Hungrian food economy: challenges in national and international economic policies. University of Szeged, Doctoral School in Economics, Szeged, pp. 115–
 35. Tinbergen, J. (1962). Shaping the world economy: suggestions for an international economic policy. New York, NY: Twentieth Century Fund.
 36. Torkamani, J and Zoghipour, A. (2008). Factor affecting the export supply of Iranian food industry products. Agricultural Economics, 2(1): 23-33. (Persian)
 37. Ugurlu, E. and Jindrichovska I. (2019). Estimating gravity model in the Czech Republic: empirical study of impact of IFRS on Czech international trade. European Research Studies Journal, 22(2): 265-281.
 38. Wardani, M.A., Mulatsih, S. and Rindayati, W. (2018). Competitiveness and factors affecting Indonesian food industry’s export to regional comprehensive economic partnership. Etikonomi, 17(2): 185-198.
 39. Zainal Abidin, I.Sh, Abu Bakar, N.A. and Sahlan, R. (2013). The Determinants of exports between Malaysia and the OIC member countries: a gravity model approach. Procedia Economics and Finance, 5: 12-19.
 40. Zarif, M., Salarpour; M. and Karbasi, A. (2011). Trade evaluation of Iranian agricultural sector using gravity model and panel data. Journal of Agricultural Economics and Development, 25(2): 192-199. (Persian)
 41. Ziyaee Bigdeli, M.T., Gholami, E. and Tahmasebi Boldaji, F. (2013). The impact of economic sanctions on trade in Iran: an application of gravity model. Journal of Economics Research, 13(48): 109-119. (Persian)