تجزیه و تحلیل تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

اکثریت قریب به اتفاق مطالعاتی که از الگوی سی ستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) در اقتصاد ایران استفاده کرد ه اند، به دلیل انتخاب نامناسب شاخص تقریب وبه کارگیری روش نامطلوب تخمین وفرمولهای نامناسب کششهای قیمتی اشکالات اساسی دارند. هدف اصلی این مقاله ارائه مباحث اقتصادسنجی مربوط به الگوی سیستم تقاضای ت قریباً ایده آل و استفاده از آن در بررسی 79 می باشد. - کششهای قیمتی و درآمدی انواع گوشت در مناطق شهری ایران طی سالهای 1343 نشان می دهد که انواع (LA/AIDS) AIDS نتایج حاصل از بر اورد تقریب خطی الگوی گوشت در مناطق شهری ایران کالایی ب ی کشش و ضروری است. بنابراین، تغییر قیمت این کالا
اهرم مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف نخواهد بود . نتایج محاسبه کششها نشان داده است که گوشت مرغ - ماهی و گوشت مرغ - گوشت قرمز جانشینهای ناخالص و گوشت قرمز و گوشت ماهی مکمل ناخالص هستند. همچنین رابطه جانشینی گوشت مرغ و ماهی قویتر است و انواع گوشت جانشین های هیکس-آلن همدیگرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of demand for different kinds of meat in urban areas of Iran (Application of AIDS)

نویسنده [English]

  • A. H Samadi
چکیده [English]

Majority of studies that have used AIDS in Iranian economy, have faced major problems for an improper choices in approaching index and the method of estimation, and also in price elasticity formula. The main goal of this paper is introducing the econometrics debates in relation to AIDS, and the use of it in surveying the price and
income elasticity for different kinds of meat in urban areas of Iran during the years 1960-2000. The results show that different kinds of meat are considered as an unnecessary and inelastic product in urban areas. Therefore any charges in their prices are not to be a good lever to reform the consumption model. The results from estimating the elasticity indicate that chicken- fish and chicken – red meat is gross substitutes and red meat and fish are gross supplementary. Also it was shown that the substitution relationship between chicken and fish is stronger and all meats are Hix-Allen substitutes for each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS
  • Income & Price elasticities
  • Meat
  • Substitute commodities
  • Supplementary commodities