بررسی رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گازهای گلخانه ای در ایران مطالعه موردی گاز دی اکسید کربن

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

ازآنجا که بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای وآثار زیست محیطی آن، به ویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روندی صعودی درحال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد، لذا دراین مطالعه وجود رابطه بین انتشار مهمترین گاز گلخانه ای یا همان
دی اکسیدکربن و میزان تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی سالهای 1339 تا 1378 بررسی و با استفاده از نتایج به دست آمده، به تحلیل منحنی زیست محیطی کوزنتس در شرایط ایران پرداخته شده است. جهت دستیابی به این اهداف، از آزمون استاندارد علیت گرنجر و آزمون علیت هسیائو استفاده و تابع درجه دوم با استفاده از روش OLS براورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of causality between GNP and greenhouse gases (Case study: dioxide carbon in Iran)

نویسندگان [English]

  • I. Saleh 1
  • Z. Sha'bani 2
  • H. Sadat Barikani 2
  • S. Yazdani 1
1 Associate Pro., Tehran Un., Karaj, Iran
2 MS Student in Agricultural Economic and Development, Tehran Un., Karaj, Iran
چکیده [English]

Economic aspects of greenhouse gases diffusion and it's impacts on environment play important role in economies of different countries. The objectives of the study are to investigate the relationship and causality between GDP and dioxide of carbon gas and to examine the environmental Kuznet`s curve in Iran. Standard Granger Causality and Hsiao's Granger Causality tests were employed using OLS technique to estimate a quadratic function. The results showed that there is a one-side relationship from the volume of dioxide of carbon gas to GDP. The results also indicated that since 
the growth rate of the volume of dioxide of carbon is greater than growth rate of GDP, the shape of the environmental Kuznet`s curve does not have the expected form shown in the literature. Therefore, the economic growth of Iran is not in a situation in which it can decrease the environmental polluters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gross Domestic Product (GDP)
  • Dioxide of Carbon (CO2)
  • Kuznet`s Curve
  • Granger and Hsiao Causality Test
  • Iran
  • Environmental