براورد هزینه های زیستمحیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، استاد و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

انتشار گازهای گلخانه ای از منابع مختلف و به ویژه از بخش کشاورزی یکی از عوامل اصلی آلودگی های زیست محیطی و منبع تغییرات عمده در آب و هوا و تنوع زیستی محسوب می شود. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سال 1385 مربوط به 85 گاوداری شیری
شهرستان مشهد، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، هزینه های زیستمحیطی انتشار گازهای گلخانه ای این واحدها با استفاده از الگوی مرز تصادفی فاصله ستانده استخراج شده است. براساس نتایج، هزینه های زیستمحیطی انتشار سالانه گازهای گلخانه ای گاوداری های شیری مشهد و کشور به ترتیب 68/10 و 3/67910 میلیارد ریال است. یافته های این مطالعه
میتواند زمینه ای برای مسئولان اقتصادی ایجاد نماید تا با شناخت صحیح تر هزینه های زیستمحیطی، سیاستگذاری و برنامه ریزی نمایند که از مهمترین آنها گرفتن مالیات زیستمحیطی از واحدهای آلاینده و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای کاهش انتشار
آلاینده ها به جو از طریق مدیریت مشارکتی و ترسیب کربن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of environmental costs of greenhouse gases emission in Mashhad dairy farms

نویسندگان [English]

 • M. Ghorbani 1
 • A. Darijani 2
 • A. Koocheki 3
 • M. Motallebi 4
1 ∗Associate Pro., Ferdowsi Un., Mashhad, Iran
2 Assistant Pro., Gorgan Un., Gorgan, Iran
3 Pro., Ferdowsi Un., Mashhad, Iran
4 Post Graduate Student in Ferdowsi Un., Mashhad, Iran
چکیده [English]

The emission of greenhouse gases from different sources, especially agricultural sector is one of the main environmental 
pollution factors and as a resource of major changes in climatic and biodiversity. This study has been conducted through collecting cross section survey data from 85 dairy farms in Mashahd district in 2006.  The stochastic frontier output distance model was estimated to derive the related environmental cost. The results showed a share of 10.68 and 67910.3 Milliard Rials environmental cost due to greenhouse gases emission in Mashhad and Iran dairy farms, respectively. These 
findings can make a basis for planners and policymakers to have a better knowledge of environmental costs. Finally, imposing the environmental taxes (green tax) for pollutant firms, as well as constructing an appropriate strategy to reduce their pollution via participatory management and Carbon sequestration are some policies recommended here.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pollution
 • Environment
 • Undesirable (bad) Output
 • Output Distance Function
 • Shadow Price
 • Dairy Farm
 • Mashhad