ارزیابی موقعیت رقابتی تولید و صادرات سیب درختی ایران درارتباط با کشورهای OECD مطالعه موردی شهرهای منتخب استان آذربایجان غربی (۱۳۸۲-۱۳۸۴(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه یزد

3 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

معمولاً اظهار میشود که ایران در تولیدات باغی دارای مزیت نسبی است (نوحی تهرانی، 1376 .(ارزیابی این مزیت در ارتباط با بازارهای هدفی از قبیل بازارهای کشورهای OECD 2 اهمیت خاصی دارد به ویژه که برای مثال انگلستان یکی از واردکنندگان اصلی سیب درختی ایران است.  مقالة حاضر این فرضیه را در مورد فعالیت باغداری برای محصول سیب درختی در چند شهر منتخب آذربایجان غربی (ارومیه، خوی و سلماس) مورد آزمون قرار داده است. در این باره با ارائه یک چارچوب نظری جهت تحلیل مزیت نسبی از تکنیک هزینه منابع داخلی (DRC ) استفاده شده است. با ارزیابی تأثیر نرخ ارز و تغییرات قیمت سایهای زمین و آب کشاورزی بر مزیت نسبی فعالیت سیب درختی مشخص شد که DRC نسبت به تغییرات نرخ ارز، قیمتهای سایهای آب و زمین کشاورزی حساس است؛ به عبارتی این عوامل تأثیر زیادی روی مزیت نسبی منطقه مورد مطالعه دارند. همچنین نتایج مبین این است که در میان شهرهای منتخب استان آذربایجان
غربی، ارومیه در فعالیت باغداری مزیت نسبی دارد، بنابراین انتظار میرود که در آینده، بخش کشاورزی نقش بسیار مهمیدر اشتغالزایی این شهرستان داشته باشد. همچنین در سالهای 1382، 1383 و 1384 به غیر از شهرستان خوی، در بقیه شهرها بخش باغداری در تولید محصول سیب درختی دارای مزیت نسبی بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of competitive situation in production and export of Iranian apple with OECD countries (Case study: selected cities fromWestern Azerbaijan province (2003-2005))

نویسندگان [English]

  • KH Nasrollahi 1
  • Z. Nasrollahi 2
  • H. Shajari 3
  • M.R. Forootan 4
1 Assistant Pro., Isfahan Un., Isfahan, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Pro., Yazd Un., Yazd, Iran
3 Associate Pro., Isfahan Un., Isfahan, Iran
4 Ms Student in Isfahan Un., Isfahan, Iran
چکیده [English]

Iran usually claims to have comparative advantage in horticultural products. Appraisal of this in relation with target markets like OECD countries is important especially when England is one of the main importers of Iran's apples. This study examines the hypothesis on horticultural activity Azerbaijan province for apple production in selected cities (Oroumia, Khoy and Salmas of West Azerbaijan province). It provides a theoretical frame work for the analysis of the comparative advantage through Domestic Resource Cost Method (DRC). The impact of exchange rate and shadow price change of land and irrigation water on comparative advantage of apple production activity were assessed. The results showed that DRC is sensitive to changes in exchange rates, shadow price of land and, irrigation water. These factors have a great effect on comparative advantage of the region. The results also show that among those selected cities, 
Oroumiah has comparative advantage in horticultural production, so this sector is expected to play much important role in the future of the region.