اهمیت مهارت های مدیریت مزرعه از دیدگاه گندمکاران شهرستان تفرش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دورةهدکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی، بررسی میزان اهمیت مهارت های مدیریت مزرعه از نظر گندمکاران است. جامعه آماری شامل 7930 گندمکار شهرستان تفرش استان مرکزی است که در سال زراعی 1385-86 اقدام به کشت گندم نموده اند. از میان جامعه آماری 225 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ودر نهایت 193 پرسشنامه تکمیل و تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان میدهد که سه مهارت مهم مورد نیاز مدیران مزرعه (کشاورزان) عبارتند از: مهارت های عملیاتی، تعیین اهداف و اطلاع یابی. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین اهمیت مهارت عملیاتی نسبت به سایر مهارت ها وجود دارد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance of farm management skills as perceived by Tafresh township's wheat farmers

نویسندگان [English]

  • Y. Yaghoobi 1
  • M. Chizari 2
  • Gh. Pezeshkirad 3
  • S. Fealy 4
1 Ms in Agricultural Training and Extension, Tarbiat Modarres Un., Tehran, Iran
2 Pro. respectively, Tarbiat Modarres Un., Tehran, Iran
3 Pro., respectively, Tarbiat Modarres Un., Tehran, Iran
4 Ph.D. Student, Tarbiat Modarres Un. Tehran
چکیده [English]

The purpose of this descriptive-correlation study is to examine the importance of farm management skills as perceived by wheat farmers. The target population of this study consisted of all Tafresh township's wheat growers (N= 7930) out of which, according to Cochran's formula, a number of 225 people were selected by using statistical sampling in a stratified randomization method. Finally, 193 questionnaires were completed and analyzed. Findings indicated three important skills as perceived by wheat farmers included: operation, goal setting and information-seeking skills. Results obtained from Friedman test indicated that there was significant difference between operation skill importance and other skills. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Importance
  • Skill
  • Farm Management
  • Wheat Farmers
  • Tafresh