تحلیل اقتصادی بهره برداری بهینه از جنگلهای شمال (سری ۱۶ حوزه شفارود)

چکیده

منابع طبیعی در دنیای کنونی به مثابه ثروت و سرمایههای ارزشمندی است که حفظ و نگهداری آن باید هدف اساسی فعالیتهای انسان قرار گیرد. بسیاری از اندیشمندان با تأکید بر جایگاه و اهمیت بهبود شرایط و کارکردهای بومنظامهای زمینی در بهزیستی انسان، حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی را شرط دستیابی به توسعه پایدار میدانند. با این رویکرد، در مقاله حاضر سری 16 حوزه جنگلی شفارود در گیلان در سالهای 85 و 86 مطالعه شده و با بررسی قطعات 32 گانه این سری و تعیین دقیق رویش حجمی سالانه آنها و نیز استفاده از مدل رگرسیون ساده و چندمتغیره، امکان تخمین تابع رشد بیولوژیک سری مذکور فراهم آمده است. سپس تابع بهرهبرداری براورد شده و با تقاطع تابع رشد و تابع بهرهبرداری، امکان بررسی بهینه تعادلی در شرایط ایستا در ساختارهای رقابتی و انحصار فراهم آمده است. 
نتایج این بررسی رشد متوسط 9/9 مترمکعب در هکتار را برای سری مذکور نشان داده است. همچنین مشخص شد بهرهبرداری به شکل کنترل شده یا انحصاری با توجه به مقادیر موجودی سرپا، میزان بهرهبرداری و فعالیت منطقی در جهت بهرهبرداری، مناسبترین شکل اداره جنگل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of optimal utilizing in northern forest of Iran (sixteen district of Shafarood watershed)

چکیده [English]

Natural resources in our contemporary world are counted as capital, so that protecting them should be the main goal of human activities. Most natural resources scientists believed that the existence and functions of natural ecosystems, not only make the life of mankind get better, but also help sustainable development be achievable. By this concept, In this research the sixteen districts of Shafarood Watershed in Gilan province were studied in 2006 and 2007. By surveying 32 contemplate of districts and determination of annual increments of forest and by using regression analysis, the growth function was presented. In addition; the utilizing function was also estimated and then by crossing these two functions, the optimal points in two cases-open access and private ownership – was discussed. The results of this survey show that the quantity 9.9 m3 determined for maximum growth of Shafarood Forest in addition to this, it was proved that the monopolistic regime is more efficient than a competitive one for managing and making decision for the forest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological Growth Function
  • Utilizing Function
  • Optimality