بررسی ضریب ریسک گریزی و واریانس تولید در مدیریت ریسک مطالعه موردی گوجه فرنگی کاران دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه ابتدا تأثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی در گرایش به ریسک و همچنین مصرف نهاده های مختلف با استفاده از قاعده اول اطمینان تجزیه و تحلیل شد. سپس تابع تولید تصادفی تعمیم یافته با استفاده از روش سه مرحله ای حداقل مربعات غیرخطی براورد و تأثیر عوامل تولید در واریانس تولید (ریسک) بررسی گردید. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار رسمی به دست آمده از آمارنامه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و همچنین آمارهای مقطعی 147 کشاورز گوجه فرنگی کار شهرستان دزفول در سال 1385 می باشد که د ومی به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای با استفاده از پرسشنامه و مراجعه حضوری به دست آمده است. نتایج نشان داد که بیشتر گوجه فرنگی کاران مورد مطالعه ریسک گریزند . همچنین با توجه به تأثیر نهاده های کود شیمیایی، بذر مصرفی و ماشین آلات، پیشنهاد می شود نهاده های کود حیوانی جانشین کود شیمیایی و نیروی کار جایگزین ماشین آلات شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of risk aversion coefficient and the variance production in risk management Case study: tomato producers in Dezfool A.

نویسندگان [English]

 • A. Ehsan 1
 • R. Tehrani 2
 • GH Eslami Bidgoli 2
1 Ms in Fiscal management
2 Assistant pro., Tehran University, Iran
چکیده [English]

In this paper, initially the impact of effective socio – economic factors on risk attitude and also the consumption of different inputs are analyzed by using safety first rule. After analysis, in order to study the effect of production factors on production variance (Risk) two different methods, the generalized stochastic production factor and three step non linear least square have been used. All data used in this research consist of two different types of statistics. The first series of
data is the statistics from Jihad Organization of Khuzestan Province. The second source of information is some cross section statistics of 147 tomato producers of the year 2006. This data is gathered stochastically and through two-stage cluster sampling to which questionnaires and interviews were a part. The results show that the most of tomato producers have risk aversion attitude. In addition, two substitutions are needed to be done, chemical fertilizer should give its place to animal fertilizer and labor force should come in place of machineries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk management
 • Risk aversion coefficient
 • Risk production
 • Tomato
 • Dezfool
 1. ترکمانی، ج . و م. زیبایی ( 1382 )، تخمین ساختاری تمایلات ریسکی گندم کاران .113-105 : منطقه رامجرد، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 34 ، شماره 1
  2. ترکمانی، ج .( 1379 )، مقایسه و ارزیابی روشهای عمده تعیین گرایش به ریسک بهره برداران کشاورزی : مطالعه موردی واحد های نگهداری گاوهای شیری ، فصلنامه. اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 31.
  3. ترکمانی، ج. و ب. حسن پور ( 1377 )، استفاده از قاعده اول اطمینان در تعیین ریسک گریزی کشاورزان : مطالعه موردی انجیرکاران استان فارس، مجموعه مقالات دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، کرج.
  4. زیبایی، م.؛ غ. سلطانی؛ ج.ترکمانی؛ د. خلیلی و ج. بهبودیان ( 1380 )، راهبرد ریسک -کارای آبیاری گندم در منطقه کوار : کار برد معیارهای برتری تصادفی، .75-9 : فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 36 .( 5. مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی کشاورزی، ( 1382l)
 2. .6. Hardaker, J.B.; S. Pandey and L.H. Patten (1991), Farm planning under uncertainty, Review of Market and Economics, 59(1):9-2.
  7. Hazzel, B.R and R.D. Norton (1986), Mathematical programming for economic analysis agriculture, Macmillan’s,
  New York.
  8. Just, R.E. and R.D. Pope (1978), Stochastic specification of production function and economic implications, Journal of Econometrics, 7(1):67-86.
  9. Just, R.E. and R.D. Pope (1979), Production function estimation and related risk considerations, American Journal of Agricultural Economics, 61(2): 276-284.
  10. Parikh, A. and A. Bernard (1988), Impact of risk on HYV adoption in Bangladesh, Agricultural Economics, 2: 167-178.
  11. Randhir, O.T. (1991), Influence of risk on input use in South Indian tankfed farms, Indian Journal of Agricultural Economics, 46:57-63.
  12. Roy, A. (1952), Safety first and the holding of assets, Econometrica, 20:431-449.
  13. Sasmal, J. (1993), Consideration of risk in the production high – yielding variety paddy: A generalized formulation for production function estimation, Indian Journal of Agricultural Economics, 5:20-35.