براورد سری زمانی موجودی سرمایه در بخش کشاورزی برای دوره 83- زمانی 1338

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

چکیده

یکی از مهمترین داده های آماری در تخمین توابع تولید بخ ش کشاورزی و همچنین محاسبه شاخصهای بهره وری بخش و زیربخش های کشاورزی، ارزش موجودی سرمایه است که با استفاده از روشهای مختلف، از داد ه های تشکیل سرمایه - که هر سال از سوی بانک
مرکزی منتشر می شود - محاسبه می شود و مورد استفاده قرار می گیرد . با توجه به اهمیت اندازه گیری بهره وری در بخش کشاورزی، به خصوص در برنامه پنجساله چهارم توسعه، در این ارزش موجودی سرمایه، هزینه استهلاک و نرخ استهلاک ،PIM مطالعه با استفاده از روش 83 محاسبه شد ه است . در پایان از ارزش موجودی - برای بخش کشاورزی طی دوره 1338 سرمایه، نهاده سرمایه استخ راج گردیده است . نتایج نشان می دهد که متوسط نرخ سالانه 5 درصد است که با / 83 حدود 02 - استهلاک سرمایه در بخش کشاورزی طی دوره 1338-83 حدود 5/02 درصد است که نتایج مطالعات دیگران سازگاری دارد.
نتایج مطالعات دیگران سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating capital stock time series in agricultural sector for 1959-2004

نویسنده [English]

  • morteza tahami pour zarandi
Researcher
چکیده [English]

One of the necessary data for estimation of production functions and calculating productivity indexes for agricultural sector and its sub sectors is capital stock value. This data was calculated by using various methods coming from capital formation data that is published annually by Central Bank of Iran. Considering the importance of productivity  easurement especially in Forth Five-Year Development Plan, capital stock value, and depreciation cost and depreciation rate were estimated for agricultural sector within the years 1959-2004 by using PIM method. Finally in the study, capital
input was extracted from capital stock value. Results indicate that average annual rate of capital depreciation for agricultural sector in 1959-2004 is about 5.02 percentages that is consistent with other studies’ results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital formation
  • Capital stock
  • PIM method
  • Agricultural sector
  • Iran
1.اکبری، نعمت الله و مهدی رنجک ش ( 1382 )، بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره 75، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 43 و 44 ، پاییز و زمستان 1382
2.امینی، علیرضا و حاجی محمد نشاط ( 1384 )، براورد سری زمانی موجودی سرمایه . 1338 ، در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 81-1338، مجله برنامه و بودجه، شماره 90 .
 3.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( 1379-1345) گزارش های اقتصادی، جداول حسابهای ملی و ترازنامه، اداره بررسی های اقتصادی، سالهای 1383-1338
4.بغزیان، آلبرت ( 1371 )، براورد موجودی سرمایه در زیربخشهای عمده اقتصادی (1338-56 )، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه ) شهید بهشتی.
5.توفیق، ف . ( 1359 )، درآمدی بر برنامه ریزی اقتصادی، با نگاهی به وضع ایران، مجموعه آموزش و توسعه کتاب سوم، چاپ فاروسی ایران.
6.حسن خوانساری، زهرا ( 1362 )، براورد ذخیره سرمایه در اقتصاد کشور در سالهای(1338-60 ) و تفکیک آن بین بخش های مختلف اقتصادی در طی سالهای 60- 1343 ، سازمان برنامه و بودجه.
7.حسینی، رضا و همکاران ( 1376 )، طرح تحقیقاتی براورد بهره وری موجودی سرمایه در بخش کشاورزی، مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.
8.خاوری نژاد، ابوالفضل( 1385 )، شاخصهای بهره وری اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
9.ذالنور، سیدحسین ( 1365 )، تحلیل سازگاری سرمایه گذاری در برنامه اول توسعه اقتصادی - اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از الگوی داده و ستاده، برنامه و .112- توسعه، شماره 8، ص 105.
10.رئیس دانا، فریبرز ( 1372 )، شکل گیری و سمت و سوی سرمایه های ملی در ایران 1356-69 ، گزارش تحقیقی شرکت سرمایه گذاری سازمان صنایع ملی ایران، شماره 29.
11 .سلامی، حبیب الله ( 1379 )، تعیین اندازه مطلوب واحدهای مرتعداری با استفاده از شاخص بهره وری کل عوامل تولید ؛ مطالعه موردی : استان فارس ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، ش 32 ، صص 51 تا 67.
12 .سلطانی، منصور ( 1370 )، براورد تابع تولید بخش کشاورزی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی.
13 .شهشهانی، احمد ( 1357 )، الگوی اقتصادسنجی ایران و کاربردهای آن، دانشگاه تهران 87-90.
14 .صدیقی، کوروس و محمد کردبچه ( 1360 )، الگوی تابع تولید و براورد موجودی سرمایه در بخش غیرنفتی اقتصاد ایران 58-1345، 
سازمان برنامه و بودجه، دفتربرنامه ریزی و اقتصاد کلان، معاونت برنامه ریزی و ارزشیابی، تهران.
15 .کلانتری، عباس باقر و عباس عرب مازار ( 1371 )، براورد موجودی سرمایه کشور (1338-67 )، مجله اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، شماره 1، ص 28 -.41
 16 .گزارش فراداده حسابهای ملی سالانه 1379-1338 ، حسابهای ملی ایران، اداره حسابهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
17 .منصور کوپا هی، فاطمه ( 1370 )، براورد تابع تولید در بخشهای مختلف اقتصادی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد.
18.APO: Asian Productivity Organization (2004), Total factor productivity, Survey Report, Tokyo.
19.Baher, H. (1981), Planning in Iran, plan and budget organization, Tehran.
20.Dadkhah, K. and F. Zahedi (1984), Simultaneous estimation of production function and capital stocks for developing countries, Review of Economics and Statistic, vol. 68(3).
21.Hahn, F. and I. Schomoranz (1984), Estimation of capital stock by industries for Austria, The Review of Income and Wealth, Vol. 30, No. 3.
22.Harvy X. WU and Xianchun XU (2002), Measuring the capital stock in Chinese industry, 27th conference of  nternational association for research in income and wealth , Stockholm, Sweden, August, 18-24.
23.Holzl, W. and R. Leisch (2004), Estimates of capital stocks and capital productivity in Austrian manufacturing industries, 1978-1994 Vienna University of Economics and Business Administration, WEIN.
24.Pula, G. (2003), Capital stock estimation in Hungary: a brief description of methodology and results, Economic  Department,
Magyar Nemzeti Bank.