بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه با توجه به کمیابی منابع تولید، بهبود بهره وری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی است. در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری موجودی سرمایه در بخش کشاورزی طی دوره زمانی  1355-82 پرداخته شد. بهمنظور محاسبه بهره وری متوسط موجودی سرمایه، از روش بهر هوری متوسط تعمیم یافته (GAP) استفاده گردید. به کارگیری این روش نیازمند براورد تابع تولید بخش کشاورزی است، لذا ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی با روش ARDL براورد و سپس GAPK در بخش کشاورزی محاسبه شد. در نهایت تأثیر متغیرهای نیروی کار مورد استفاده به ازای هر واحد سرمایه (L/K)، ازای هر واحد سرمایه (H/K) و فاصله تولید بالفعل از تولید بالقوه (EXC) بر GAPK بررسی شد. بدین منظور از روش ARDL برای تخمین روابط بین GAPK و سایر متغیرهای موردمطالعه استفاده گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای L/K و H/K تأثیر مثبت و متغیر EXC تأثیر منفی در بهر هوری موجودی سرمایه در بخش کشاورزی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of effective factors on capital stock productivity in agricultural sector of Iran

نویسندگان [English]

 • S. Amirtaimoori 1
 • S. Khalilian 2
1 Researcher in Agricultural Planning and Economic Research Institute, Tehran, Iran
2 Associate pro., Department of Agricultural Economics, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, considering the scarcity of production resources, developing productivity is the best and the most effective way to obtain economic growth. In this research, effective factors in capital stock productivity in agriculture sector during 1976 - 2003 are studied.In order to estimate the average capital stock productivity, the Generalized Average Productivity method (GAP) has been used. To make use of this method requires the estimation of production function of agricultural sector. Therefore, first of all, using ARDL ethod, production function of agricultural sector was estimated and then generalized average productivity of capital stock (GAPk) in agricultural sector was calculated. Finally, the impact of work force variation used for per capital unit (L/K) , the average human capital for per capital unit (H/K) and the distance between existing production and potential production (EXC) on GAPk were surveyed. To do this, the ARDL method has been used to estimate the relationship between  GAPk and other variables studied. The results showed that the variables L/K and H/K have a positive impact in capital stock productivity in agricultural sector while that of EXC variable is a negative one.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural sector
 • ARDL method
 • Capital stock
 • Generalized Average Productivity
 1. ابراهیمی، ا. ( 1382 )، تغییرات بهره وری کل عوامل با تأکید بر الگوی رشد درونزا در ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
 2. اکبری، ن. و م. رنجکش ( 1382 )، بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش 75 ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 43 و - کشاورزی ایران طی دوره

. 44 ، ص 117 تا 142

 1. امینی، ع. ( 1375 )، اندازهگیری و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بهر ه وری در بخشهای غیر نفتی اقتصاد ایران و چشمانداز آن در برنامه سوم توسعه، دفتر اقتصاد کلان، معاونت امور اقتصادی و فرهنگی.
 2. امینی، ع. ( 1383 )، اندازهگیری و تحلیل عوامل مؤثر در بهر هوری کل عوامل در. بخش صنعت و معدن، پیک نور، سال دوم، شماره چهارم، ص 47 تا 73
 3. امینی، ع. و م. نشاط ( 1384 )، براورد آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه به 82 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی - تفکیک بخشهای اقتصادی در دوره زمانی 1338کشور، دفتر اقتصاد کلان، تهران.
 4. امینی، ع. و م. نشاط و م. اصلاحچی( 1384 )، براورد آمارهای سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخشهای اقتصادی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر اقتصاد کلان، تهران.
 5. امینی، ع. و ن. فلیحی ( 1377 )، بررسی وضعیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مجله برنامه و بودجه، شماره 33 ، ص 95 تا 119
 6. ایراننژاد، ژ. ( 1375 )، سرمایهگذاری و اعتبارات در بخش کشاورزی ایرن، انتشارات مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران.
 7. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سالهای مختلف)، گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

10 . سلطانی، غ. ( 1383 )، تعیین نرخ بازدهی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی،. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 45 ، ص 19 تا 40

11 . نوفرستی، م. ( 1378 )، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران.

12 . هژبر کیانی، ک. و ش. واردی ( 1379 )، بررسی ضریب اهمیت انرژی در تولید . بخش کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 30 ، ص 7 تا 41

13 . یوسفی، د. ( 1379 )، بررسی و براورد تابع تقاضای واردات کل ایران به وسیله تکنیک همگرایی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.

 1. Hamamoto, M. (2006), Environmental regulation and the productivity of Japanese manufacturing industries, Journal of Resource and Energy Economics, 604: 14-25.
 2. Kogel, T. (2005), Youth dependency and total factor productivity, Journal of Development Economics, 76: 147-173.
 3. Miller, S. M. and M. P. Upadhyay (2000), The effects of openness, trade orientation, and human capital on total factor productivity, Journal of Development Economics, 63: 399-423.
 4. Pesaran, H. M. and B. Pesaran (1997), Working with Microfit 4: An introduction to econometrics, Oxford University Press,Oxford.
 5. Siddiki, J. U. (2000), Demand for money in Bangladesh: A cointegration analysis, Applied Economics, 32: 1977-1984.