رویکردی نو به انتخاب بهترین گزینه راهبردی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی (علوم استراتژیک)

چکیده

دستیابی به عرضه باثبات مواد غذایی و تأمین مناسب امنیت غذایی جامعه از جمله اولویتهای راهبردی هر کشور است. با توجه به رویکرد سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران به این مسئله حیاتی و مهم، در این مقاله سعی شده است بهترین گزینه مؤثر به عنوان راهبرد عمومی کشور برای تحقق امنیت غذایی، با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره با ساختاری رده‌ای در چهار سطح زیر، که از یافته‌های این پژوهش است، انتخاب شود:1.گسترش عرضه باثبات مواد غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی به عنوان رکن اصلی امنیت غذایی (هدف تصمیمگیری)2.عوامل مؤثر بر عرضه مواد غذایی بر اساس نتایج مطالعات‌امنیت غذایی در سطح بین‌الملل شامل جمعیت، تولیدات، قیمت، صادرات و واردات و درآمد ملی 3.متغیرهای اثرگذار بر عرضه مبتنی بر تولید از منابع داخلی شامل اقتصاد تولید، ساختار تولید، الگوی تولید، الگوی مصرف، محیط (اقلیم و خاک) و فناوری 4.مهمترین گزینه‌های مؤثر به عنوان راهبرد عمومی کشور برای تحقق امنیت غذایی.در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین بردار ارجحیت گزینه‌ها، با توجه به ماتریسهای مقایسات زوجی مراحل مختلف، استفاده شده است. همچنین در هر مرحله، شاخص سازگاری به منظور تعیین اعتبار نتایج محاسبه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selecting the best strategic option for Iran's food security A new approach

نویسنده [English]

 • A. Mobini Dehkordy
Member of faculty at Supreme University of National Defence, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Achieving food supply stability and food security is considered as a strategic decision in many countries.This research aimed to select the most effective option to fulfill food security as a national strategy by the use of a multiple attribute decision making approach with serial structure in four levels, including:1.Expanding food security by internal resource-based production as a major principle of food security (decision making target).2.Considering the main factors that influence stable food supply, such as population, production, prices, export, import and national income, according to recent studies.3.Considering variables effective internal resource-based production, including production pattern, consumption pattern, environment (soil and climate) and technology.4.The most effective option as a national strategy to realize food security.This article amid to determine preference vector by considering pair-wise comparison matrixes in different processes and then in each stage for authenticating final results. Consistency index is also utilized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food security
 • Multiple attribute decision making
 • Pair-wise comparison
 • Consistency index
 • Effective options
 1. 1. اصغرپور، محمدجواد (1378)، تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره، انتشارات دانشگاه تهران.

  1. دینی ترکمانی، علی(1383)، برآورد امنیت غذایی در ایران و ارزیابی از نحوه مواجهه رویکردهای نظری رقیب با ناامنی غذایی، مجموعه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی، مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، جلد چهارم، ص 966.
  2. فتحی، هومن(1382)، کشاورزی در جهان به سوی 2030- 2015، مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
  3. قاسمی، حسین (1373)، تعاریف و مبانی نظری امنیت غذایی، مجموعه مقالات ویژه‌نامه امنیت غذایی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
  4. مبینی دهکردی، علی (1383)، تدوین استراتژی بهینه امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  5. مظفری‌پور، احسان و همکاران (1382)، آینده‌نگری فناوری در کشور ژاپن، مجموعه مقالات اولین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت علوم و فناوری، تهران.
  6. نوری نائینی، سید محمد سعید(1378)، ابعاد جهانی امنیت غذایی، مجموعه مقالات امنیت غذایی و توسعه کشاورزی، مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، چاپ اول، تهران.
  7. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی(1383)، گزارش تحقیقات و آموزش در وزارت جهاد کشاورزی.