بررسی حاشیه ایمنی و تعیین الگوی کشت بهینه فعالیتهای زراعی با بهره گیری از روش برنامه ریزی خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و پژوهشگر تحقیقات اقتصاد کشاورزی و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

2 عضو هیئت علمی و استاد بخش اقتصاد کشاورزی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شیراز

چکیده

این مطالعه دردشت قزوین و به منظور تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینه، مقایسه درآمد خالص گروه های مختلف در برنامه بهره برداری کنونی و بهینه و همچنین تعیین حاشیه ایمنی زارعان انجام شده است. پس از مشخص شدن زمین های آبی منطقه، نخست داده های مورد نیاز از 127 بهره بردار نمونه، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از 27 آبادی این دشت انتخاب شده بودند، گردآوری شد، سپس برای هر یک از گروه های بهره برداری همگن، یک مزرعه نماینده تعیین و اطلاعات مربوط به بهره برداری های نماینده در چهارچوب مدل های برنامه ریزی خطی به کارگرفته شد.
نتایج این پژوهش نشان داده است که: 1-کاربرد الگوی بهینه، تا اندازه در خور ملاحظه ای در آمد زارعان را افزایش می دهد.
2-برای زارعان دارای بیش از 10 هکتار زمین، نسبت حاشیه ایمنی در فعالیت ذرت دانه ای نزدیک به 79.8 درصد است. به دیگر سخن، احتمال خطر زیان این فعالیت کمتر از فعالیت های دیگر است، پس می توان گفت سود بالایی نسیب بهره برداران آن خواهد شد.
3-درصد ظرفیت تولید در نقطه سربه سر برای فعالیت گندم کاران دارای کمتر از 10 هکتار زمین، درحدود 20.9 درصد است، بدین معنا که حاشیه ایمنی این فعالیت بیشتر از فعالیت های دیگر برآورده شده است.

عنوان مقاله [English]

Investigation of safety margin and determination of the optimum cropping pattern in Cultivation activities using linear programming method

نویسندگان [English]

  • Hormoz Asadi 1
  • Gholam Reza Soltani 2
1 Seed and plant improvement Institute. Karaj
2 Department of Agriculture Economics. college of Agriculture. Shiraz University. Shiraz.Iran
چکیده [English]

abstract