آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخصهای اجتماعی - اقتصادی جامعه کشاورزی ایران / مطالعه موردی: استان خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به دیدگاه دوگانه موجود در زمینه آثار حضور کارگران کشاورزی افغانی بر جامعه کشاورزی، ضرورت دارد آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخصهای اجتماعی – اقتصادی جامعه کشاورزی، کمی شده و مورد بررسی قرار گیرد. از این رو مطالعه ای میدانی در سال 1377 بر روی 162 واحد کشاورزی انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که حضور نیروی کار کشاورزی افغانی، عملا مهاجرت نیروی کار کشاورزی خانوادگی را در پی نداشته ولی زمینه مهاجرت خانوارهای روستایی بدون زمین (کارگران کشاورزی) را فراهم آورده است. افزون بر آن، روش شاخصهای بهره وری و کارایی و بازاررسانی محصولات کشاورزی نیز تاثیر چندانی نداشته، گزینه های ارزشی، رفتاری کیفیت زندگی تاثیر منفی داشته است. درمجموع می توان گفت برایند آثار حضور کارگران کشاورزی افغانی بر جامعه کشاروزی استان خراسان منفی بوده است. با توجه به یافته های این مطالعه، به منظور حفظ امنیت و آرامش در روستاها، جلوگیری از مفاسد اجتماعی و مسخ ارزشها و نیز ساماندهی نیروی کار کشاورزی داخلی، باید گفت که خروج کامل کارگران کشاورزی افغانی و خانوارهای آنها از عرصه روستا امری ضروری است.

عنوان مقاله [English]

Effect of the presence of the Afghan immigrant labor force on socio - economic indices of Khorasan Agricultural societies: a case study in Khorasan province

نویسندگان [English]

  • naser shahnoushi 1
  • Siavash Dehghanian 2
  • Mahmood Daneshvar 1
  • Mohamad Ghorbani 1
1 Contribution from College of Agriculture. Ferdowesi University of Mashhad
2 Contribution from College of Agriculture. Ferdowesi University of Mashhad
چکیده [English]

abstract