عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر پذیرش رقم جدید لوبیا چیتی (تلاش) / مطالعه موردی: بهره برداران شهرستان خمین، استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دفتر بررسی‌های اقتصادی طرح‌های تحقیقاتی کشاورزی

چکیده

این تحقیق به منظور شناخت عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در فرایند پذیرش و یا مقاومت در برابر نوآوری و فن آوری نوین انجام گرفته است. معرفی ارقام بذرهای اصلاح شده به بهره برداران، نوعی نوآوری در کشاورزی به شمار می آید. در این راستا لوبیا چیتی رقم اصلاح شده تلاش از سوی مروجان استان مرکزی به لوبیا کاران مناطق روستایی شهرستان خمین معرفی شده است. استان مرکزی پس از استان لرستان دارای بیشترین سطح زیر کشت لوبیا در کشور است و شهرستان خمین نیز بیشترین مقدار تولید لوبیای استان مرکزی را داراست. گفتنی است که این رقم از سوی بعضی از بهره برداران پذیرفته و کشت شده و بعضی نیز آن را نپذیرفته اند.
در بخش اول این پژوهش پس از مطالعه ویژگی ها و شرایط گروه اول، یعنی زود پذیران یا به طور کلی نوپذیران، این ویژگی ها و شرایط با ویژگی ها و شرایط گروه دوم، یعنی مقاومان در برابر نوآوری، مقایسه شده است. در بخش دوم نیز با توجه اینکه بسیاری از کشاورزانی که این لوبیا را در آغاز پذیرفتند بیش از یکی دوبار آن را کشت نکردند، علل ادامه ندادن کشت مورد بررسی قرار گرفته است.
برای انجام این بررسی، پرسشنامه ای فراهم آمد و به همراه مشاهده و طی مصاحبه با 40 نفراز بهره برداران، که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد.
نتیجه بخش اول این مطالعه نشان می دهد که ویژگی های فردی مانند سن، سواد، آگاهی، دانش، شرایط بهره بردار و چگونگی رابطه با ترویج، در پذیرش نوآوری موثر است. بنابر این، آموزش و تقویت ترویج امر بی ثمری نخواهد بود.
نتیجه بخش دوم این نوشتار نیز نشان می دهد که تحقیقات کشاورزی افزون بر افزایش کمیت باید کیفیت مطلوب و بازار پسندی محصول را نیز در نظر داشته باشد.

عنوان مقاله [English]

Identification of the Social and Economic factors affecting the Adaption of the New Bean seed variety (Talesh): case study in Khomain area, Markazi province (1997-98)

نویسنده [English]

  • Fahimeh Jahannama
Member of scientific board of the office of Agricultural Economics Research Bureau
چکیده [English]

abstract