ناهماهنگی در سیاستهای تولید و مصرف و ضرورت گذار از سیاست کشاورزی به سیاست غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

10.30490/aead.2001.129299

چکیده

این مقاله، با توجه به اهمیت «تغذیه مناسب» در ایجاد جامعه ای سالم و مولد، نخست به بیان ناهماهنگی های موجود میان سیاستهای تولید و مصرف غذا می پردازد. این ناهماهنگی از یکسو سبب تضعیف انگیزه تولید و از سوی دیگر نبود تعادل در الگوی مصرف غذا شده است؛ به گونه ای که خودبسندگی در گندم در سالهای اخیر کاهش یافته و مصرف نان، به عنوان ماده غذایی ارزان، جایگزین مواد غذایی گرانتر، مانند گوشت و شیر گردیده است. بررسی روند تولید و مصرف سرانه میوه و سبزی، افزایش تولید سرانه و کاهش همزمان مصرف سرانه را نشان می دهد که گویای افزایش ضایعات و ناکارایی نظام بازاریابی است. مقاله پس از بیان مشکلات برآمده از نبود هماهنگی میان سیاستهای تولید، مصرف و سلامت تغذیه ای، بر لزوم بازنگری در سیاستهای کنونی تاکید می کند. در پایان نیز، پیشنهادهایی برای حل مسایل موجود مطرح شده است.

عنوان مقاله [English]

Lack of co-ordination between production and consumption policies and need for transformation from agricultural policies to food policies

نویسنده [English]

  • Bahaeddin Najafi
contribution from college of Agriculture, Shiraz University. Shiraz, Iran
چکیده [English]

abstract