تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی و پیش بینی آن برای دوره 1379-1383

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

10.30490/aead.2001.129402

چکیده

در این مقاله تلاش بر آن است که با پیدا کردن رابطه میان سرمایه گذاری دولتی و ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان سرمایه گذاری لازم در بخش کشاورزی برای سالهای 83-1379 پیشبینی شود. بدین منظور از یک تابع سرمایه گذاری با وقفه زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب تکاثر کوتاهمدت تغییر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی برابر 0.05774 است. ضریب شتاب درازمدت نیز گویای این واقعیت است که افزایش یک واحد (میلیارد ریال) در تغییر ارزش افزوده باعث افزایش 0.208 واحد (میلیارد ریال) در سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی می شود. افزون بر این، پیشبینی رشد سرمایه گذاری دولتی با در نظر گرفتن رشدهای 3.5 درصد، 4.3 درصد و 5.9 درصد برای ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان می دهد که این رشد باید به ترتیب برابر 1.95 درصد، 3.04 درصد و 4.88 درصد باشد.

عنوان مقاله [English]

Analysis of government investment in agricultural sector and forecasting for 1379-83

نویسندگان [English]

  • A. Kiani Rad 1
  • M Kuhpahi 2
1 Ph.D student of agricultural economics. Tehran university
2 Professor of Agricultural Economics, Tehran University,
چکیده [English]

abstract