واکاوی عاملی چالش‌ها و راهکارهای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران.

4 استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

5 دانش‌‏آموختة کارشناسی ارشد. کارشناس و مسئول تجاری‏‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

6 دانش‏‌آموختة کارشناسی ارشد.کارشناس و مشاور پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

7 دانشیار پژوهشی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

8 دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

9 دانش‌‏آموختة دکتری، محقق مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

تجاری‏‌سازی دانش و فناوری، به ‏عنوان حلقه اتصال تحقیقات و بازار، تلاشی به‏ منظور کسب درآمد از نوآوری است که در حال حاضر، در اقتصاد دانش‌‏بنیان به‏ شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش­‌های تجاری‏‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه علوم زراعی و همچنین، راهکارهای تسهیل و تسریع تجاری‏‌سازی آنها بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه اعضای هیئت علمی مؤسسات تحقیقات مرتبط با علوم زراعی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) (263N=) و مدیران عامل شرکت­‌های طرف قرارداد با این مؤسسات (91N=) تشکیل دادند. مطالعة توصیفی- همبستگی حاضر با روش پیمایش در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع ­آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تحلیل داده­‌های جمع­ آوری ‏شده با استفاده از فن تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی صورت گرفت و مهم‌‏ترین چالش‌­ها و همچنین، راهکارهای تسهیل تجاری‏‌سازی دانش و فناوری مورد نظر در بخش کشاورزی شناسایی، طبقه­‌بندی و اولویت‌­بندی شد. چالش‌های موجود در مسیر توسعه تجاری‏‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از دیدگاه محققان و اعضای هیئت علمی مؤسسات مورد مطالعه در هفت عامل بدین شرح شناسایی و دسته‏‌بندی شدند: «ماهیت فناوری­ه»، «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست‌­های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع‌­رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ضعف در خط ­مشی، مدیریت و نیروی انسانی مؤسسات و مراکز»، «ضعف نظام آموزشی»، «خط ­مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری‏ سازی» و «عدم احساس نیاز به تجاری‏ سازی». از دیدگاه مدیران عامل شرکت‌های مورد بررسی، شش عامل «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست­‌های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع‌­رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ماهیت فناوری­‌ها»، «محدودیت فعالیت شرکت­‌های بین‏‌المللی در ایران»، «ضعف در توانمندی شرکت‌های خصوصی» و «خط ­مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری‏‌سازی» به ‏عنوان چالش­‌های توسعه تجاری‌‏سازی دستاوردهای تحقیقاتی شناسایی شدند. راهکارهای تسهیل تجاری‏‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی مورد بررسی، از دیدگاه محققان، در شش عامل «تقویت نظام اطلاع‌‏رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری‌شدن فناوری­‌ها»، «تقویت حمایت‌های دولتی از تجاری‏ سازی»، «توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی در مؤسسات»، «حمایت از بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه‌‏گذاری» و «بازنگری در خط‌‌مشی‌های سازمان تات» و همچنین، از دیدگاه مدیران عامل، در چهار عامل «تقویت حمایت­‌های دولتی از تجاری‏‌سازی»، «تقویت نظام اطلاع ‌رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری‌شدن فناوری‌ها» و «مشارکت در توانمندسازی شرکت‌های خصوصی» استخراج و طبقه­‌بندی شدند. در ادامه، بر اساس چالش­‌های شناسایی‏ شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factor Analysis on Challenges and Strategies of Commercialization of Agricultural Research Achievements

نویسندگان [English]

 • Maryam Mahmoodi 1
 • hormoz asadi 2
 • Reza Rahimzadeh 3
 • Hamid Noshad 4
 • Gholamreza Rastjo 5
 • Elham Rezaie 6
 • Hassan Alipour 7
 • Mehrzad Allahgholipour 8
 • Farhad Kheiri Sanami 9
1 Corresponding Author and Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
2 Associate Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Maragheh, Iran.
4 Assistant Professor, Sugar Beet Seed Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
5 Master, Expert and Head of Commercialization of Research Achievements Office, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
6 Master, Expert and Advisor of Agriculture and Natural Resources Science and Technology Park, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
7 Associate Professor, Agricultural Research, Education and Extension Organizatio (AREEO), Tehran, Iran.
8 Associate Professor, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran.
9 Researcher, Seed and Plant Certification and Registration Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The commercialization of knowledge and technology, as a link between research and the market, is an effort to monetize innovation, which is currently highly regarded in the knowledge-based economy. The main purpose of this research was to identify the challenges of commercialization of agricultural research achievements in the field of agricultural sciences as well as the strategies to facilitate and accelerate their commercialization.
 Materials and Methods: The statistical population of this study consisted of all faculty members of research institutes related to agricultural sciences in Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) (N=263) and the chief executive officers (CEOs) of companies contracted with the concerned research institutions (N=91). This descriptive-correlation study was conducted in 2021 using survey method. Questionnaire was used to collect data. The collected data were analyzed using exploratory factor analysis technique by principal component analysis method and the most important challenges as well as strategies to facilitate the commercialization of knowledge and technology in the agricultural sector were identified, classified and prioritized.
 Results and Discussion: Challenges in the development of commercialization of research achievements of AREEO from the perspective of the studied researchers and faculty members of the institutions were identified and categorized in seven factors, including: "the nature of technologies", "weaknesses in laws, regulations and government support policies", "weaknesses in the education system", "weaknesses in the policy, management and manpower of institutions and centers", "weak information structure and interaction with the private sector", "AREEO's weak commercialization policy", and " feeling unnecessary thr need for commercialization". Commercialization challenges of the AREEO's research achievements in the field of crop sciences identified from the perspective of CEOs of private companies were categorized into six factors including: "weaknesses in government support policies, laws and regulations", "weak information structure and interaction with the private sector", "nature of technologies", "restrictions on the activities of international companies in Iran", "weakness in capability of private companies" and "AREEO's weak commercialization policies". The strategies to facilitate the commercialization of research achievements were also categorized in six factors, including: "strengthening the information system and increasing interaction with the market and the private sector", "strengthening the commercialization capacity of technologies", "strengthening government support for commercialization", "human resource development and organizational structure in institutions", "private sector support to increase their investment" and "revision of the AREEO's commercialization policies". The strategies suggested by the respondents were also grouped in four factors, including: "strengthening government support for commercialization", "strengthening the information system and increasing interaction with the market and the private sector", "strengthening the commercialization of technologies" and "participating in the empowerment of private companies".
 Conclusions: Increasing communication and interaction between AREEO as a public organization with the active companies in agriculture, in addition to aligning the market needs with the research conducted in the public sector, can also lead to an increase in the productivity of research in the public sector. In addition, the removal of internal obstacles of production and commercialization, and the improved business environment are among the necessary government supports for the development of commercialization of research activities. Finally, suggestions were proposed and discussed to improve the commercialization of research achievements based on the identified challenges.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Commercialization
 • Technology
 • Technical Knowledge
 • Research Achievements
 • Ahmadi, F. (2011). Examining obstacles to academic entrepreneurship and commercialization of knowledge in Iranian universities. Proceedings of the First International Conference on Management, Entrepreneurship and Industry in Higher Education. University of Kurdistan, 28-29 May 2018. [In Persian]
 • Ansari, M.T., & Sanjabi, M.R. (2014). Analyzing ‍ the challenges of commercialization of agricultural research as perceived by faculty members of Iranian agricultural colleges. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 44(4): 555-568. [In Persian]
 • Arabloo, N., Rezaei, A., Heybodi, F., Norouzi, N. & Ghaderi, Kh. (2017). The commercialized achievements of Agricultural Research, Education and Extension Organization. Tehran: Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). [In Persian]
 • (2019). The number of memorandums of understanding and contracts for the transfer of technology/technical knowledge/technological capability/name of institutions in the period of 2012-2016. The Report Presented on Performance of AREEO Organization's Technology Affairs Office. Tehran: Office of Technology Affairs, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). [In Persian]
 • Azad, N., Mohammadipour, M. & Naghdi, B. (2018). The challenges of commercialization of knowledge-based products with emplasis on marketing and finance (with special referance to Technology Park of Tehran University). Financial Economics, 12(44): 189-207. [In Persian]
 • Bakhtiar, A., Aslani, A. & Hosseini, S.M. (2020). Challenges of diffusion and commercialization of bioenergy in developing countries. Renewable Energy, 145: 1780-1798. [In Persian]
 • Decter, M., Bennett, D. & Leasure, M. (2007). University to business technology transfer: UK and USA comparisons. Technovation, 27(3): 145-155.
 • Ellingsen, O. (2017). Commercialization within advanced manufacturing: value stream mapping as a tool for efficient learning. Procedia CIRP, 60: 374-379.
 • Fontana, R., Geunab, A. & Matt, M. (2006). Factors affecting university-industry R&D projects: the importance of searching and signaling. Research Policy, 35: 309-323.
 • Khalilzadeh, N., Khalilzadeh, M., Mozafari, M., Vasei, M. & Amoei Ojaki, A. (2017). Challenges and difficulties of technology commercialization: a mixed-methods study of an industrial development organization. Management Research Review, 40(7): 745-767. DOI: 10.1108/MRR-08-2016-0192. [In Persian]
 • Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement. 30: 607-610.
 • Krihata, T. (2007). Critical success factors in the communication process of international property by new technology-based firms in Japan. The Kyoto Economic Review, 76: 241-249.
 • Miller, K., Alexander, A., Cunningham, J.A. & Albats, E. (2018). Entrepreneurial academics and academic entrepreneurs: a systematic literature review. International Journal of Technology Management, 77(1-3): 9-37.
 • Mohammadi Khiyareh, M. (2016). Development of knowledge-based agriculture in line with resistance economy. Proceedings of the Second National Conference on Macro-economics of Iran. Gonbad Kavous University, March 11, 2016. [In Persian]
 • Rezaei, A., & Heybodi, F. (2019). Commercializable research achievements of Agricultural Research, Education and Extension Organization (Vol. 1: Agriculture and horticulture fields). The Fourth Edition. Tehran: Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). [In Persian]
 • Safa, L., Hosseini, M., Hejazi, Y. & Rezvanfar, A. (2019). Study of the barriers to commercialization of nano-technology products in Iran’s agricultural sector. Journal of Agricultural Economics and Development Research, 20-2(4): 757-772. [In Persian]
 • Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazi, A. (2015). Research methods in behavioral sciences. Tehran: Nashr-e-Agah. [In Persian]
 • Simula, H. (2012). Management of commercialization case studies of industrial, business-to-business product innovations. PhD Dissertation, Department of Industrial Engineering and Management, Aalto University, Finland.
 • Soltani Gerdfaramarzi, H. (2015). Commercialization: an effective factor in the growth of knowledge-based enterprises and the development of the national economy. Campus Technology Park Quarterly, 13(42-43): 3-6. [In Persian]
 • (2022). Non-oil export statistics by major sectors. Tehran: Trade Promotion Organization (TPO) of Iran. Available at https://tpo.ir. Retrieved at 11 Oct. 2022. [In Persian]
 • Vercauteren, A. (2004). Lead customer interaction during the commercialisation process of radical technologies. 4th Annual Conference of the European Academy of Management, Andrews, Scotland, May 5-8.
 • Zolfaghari, A., Zand Hesami, H., Akbari, M. & Amin Esmaeili, H. (2021). Affecting factors and challenges on technology commercialization in ACECR. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 10(19): 69-86. [In Persian]