تحلیل اثرات اصلاح سیاست حمایتی قیمت کف شیر خام بر زنجیرة عرضة محصولات لبنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران.

چکیده

سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش‌های سیاست‌گذاران این بخش بوده و یکی از وظایف دشوار سیاست‌گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که در اجرای سیاست قیمت‌گذاری کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی، امکان‌پذیر باشند. در مطالعه حاضر، سناریوهای سیاست حمایتی افزایش قیمت کف و اثرات آنها بر شیر خام در ابتدای زنجیره و محصولات لبنی در انتهای زنجیره عرضه در سال ۱۳۹۹ بررسی شد و گردآوری داده‌های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنایع لبنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل‏‌ونقل جاده‌ای صورت گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره عرضه، برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعادل جزئی و همچنین، برای برآورد پارامترها در توابع عرضه شیر خام، توابع عرضه محصولات لبنی و تقاضای محصولات لبنی، به ‏ترتیب، از الگوی پانل پویای خطی، تابع عرضه خطی- لگاریتمی و تظام تقاضای تقریباً ایده‌آل (AIDS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به کشش‌های توابع عرضه و تقاضای محصولات لبنی، مقدار تغییرات اضافه رفاه تولیدکنندگان شیر خام و کارخانه‌های تولیدکننده محصولات لبنی با افزایش ده تا صد درصدی قیمت‏‌ها در سیاست حمایتی قیمت کف افزایش می‌یابد، حال آنکه سیاست حمایتی افزایش قیمت کف باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف‌کنندگان محصولات لبنی می‌شود؛ همچنین، با اعمال سیاست افزایش قیمت کف، اضافه رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد، به‏ گونه‌‏ای که در صورت اعمال سیاست افزایش ده و صد درصدی قیمت کف، میزان آن، به‏ ترتیب، به ۸۹۸۵ و ۱۶۰۵۳۷ میلیارد ریال می‌رسد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که به‏ منظور افزایش کارآیی و اثربخشی در سیاست حمایتی قیمت کف، اصلاحات لازم در اعمال آن از سوی دولت با نگاه به تورم و هزینه‌های واسطه‌گری صورت گیرد و اثرات متقابل این سیاست بر تغییرات رفاهی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره‌های متوالی عرضه در خصوص محصولات کشاورزی مانند شیر و فرآورده‌های آن مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Reformed Raw Milk Floor Price Support Policy on Supply Chain of Dairy Products

نویسندگان [English]

 • fereshteh abbasi 1
 • Sadegh Khalilian 2
 • hamed najafi alamdarlo 3
 • mohammad hasan vakilpoor 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Variation in the supply and demand of agricultural products causes price changes and threatens the production of products and food security. One of the main and determining factors for ensuring food security is the proper determination of prices and their calculation based on the correct criteria and suitable for the conditions of the goods in the country and the region in question. Therefore, in agricultural planning, it is necessary to pay attention to unpredictable factors such as the price of agricultural products. The pricing policies of the government during the supply chain of agricultural products have always been one of the challenges faced by the policy makers of this sector, and one of the difficult tasks of the policy makers is to choose between the set of scenarios that are feasible in the implementation of the agricultural pricing policy, from the executive and legal point of view. Therefore, this study aimed at investigating the scenarios of increased price support policy and its effects on the consumption of raw milk at the beginning of the supply chain as well as dairy products at the end of the chain in 2019.
Materials and Methods: The required data were collected through the databases of Statistical Center of Iran (SCI), Ministry of Agriculture-Jahad (MAJ), Iran Dairy Industries Society (IDIS), The Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA) and Road Maintenance and Transportation Organization (RMTO). Considering the continuity of different markets along the supply chain to model relationships between variables, from the partial equilibrium model as well as linear dynamic panel model, linear-logarithmic supply function and Almost Ideal Demand System (ADIS) were used to estimate the parameters in raw milk supply functions, dairy products supply functions and dairy products demand, respectively.
Results and Discussion: The study results showed that the amount of raw milk production in the previous period had a positive and significant effect on the amount of production in the current period, so that by increasing one ton of milk in the previous period, its production rate in the current period would increase by 0.31 percent; on the other hand, as a result of applying the floor price policy in different price scenarios, the supply of raw milk by raw milk producers would increase, enhancing its absorption by factories producing dairy products and as a result, the amount of production of dairy products would increase. Due to the fact that the cost of dairy products would increase for factories to buy raw milk, the supply prices of dairy products would increase as well. A proportion of the surplus production of factories would also be exported, which were reported 135,749 tons of yogurt and 97,672 tons of cheese according to the statistics of the Ministry of Agriculture-Jahad (MAJ) and in 2019. Also, according to the elasticities of the supply and demand functions of dairy products, the amount of additional welfare changes of raw milk producers and factories producing dairy products increases by 10 to 100 percent increase in the floor price support policy, while this would reduce the welfare surplus of the consumers of dairy products. In addition, the social welfare surplus increases following the implementation of the floor price increase policy, so that in the case of applying the floor price policy by 10 and 100 percent increase, its amount would reach 8985 and 160537 billion IRI rials, respectively.
Conclusions: The general conclusion of this study indicates that reforming the floor price policy above its equilibrium price in 2019 leads to an increase in the welfare of producers due to an increase in the price of raw milk and dairy products. On the other hand, it leads to a lack of support and a significant decrease in the welfare of consumers of dairy products due to the increase in the price of these products, which in the long run will lead to a decrease in the consumption of these products per capita in the society. Social welfare has also increased due to the increase in producers' welfare due to the reform of the floor price policy. Based on the importance of milk and dairy products in the basket of consumer goods of households and the fact that they are considered basic goods in the country and are relatively cheaper than protein products and are necessary for maintaining the health of people in any society and expanding its consumption culture, it is suggested that the government policies to support consumers dairy products in order to increase their welfare and also to increase the consumption of these products along with the appropriate price and maintain the quality of these products, such as the subsidy policy (which was included in the budget to a greater extent in previous years) and also apply the cheap food policy. In the long run, this can lead to an increase in production by considering the additional increase in the welfare of producers through the application of the floor price policy and benefit both producers and consumers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Almost Ideal Demand System (AIDS)
 • Dairy Products
 • Supply Function
 • Social Welfare
 • Abbasi, A., Bonroy, O., & Gervais, J. P.(2008). Dairy trade liberalization impacts in Canada. Canadian Journal of Agricultural Economics, 56, 313-335.
 • Abolhassani, L., Shahnooshi, N., Dourandish,A., Taherpour, H., & Ghaffari, A. (2018). Investigation of factors affecting the price of flour and bread in case of implementation of price librization policy in this field. Agricultural Economics and Development, 27(108), 1-19. [In Persian]
 • Barzegari, M., Najafi, B., & Mousavi, N. (2019). The effects of energy subsidy reduction on the production and demand of milk production. Master Thesis, Shiraz Azad University. [In Persian]
 • Bhaskar, V. (1997). The competitive effects of price-floors. The Journal of Industrial Economics, 45(3), 329-340. Available at https://www.jstor.org/stable/pdf-stream/71dd8d0e-00fb-3ea1-90d0-2df600b0646d.
 • Biden, S., Ker, A. P., & Duff, S. (2020). Impact of trade liberalization in Canada’s supply managed dairy industry. Journal of Agricultural Economics, 51, 535-552.
 • Bouet, A., Estrades, C., & Laborde, D. (2014). Differential export taxes along the oilseed value chain: a partial equilibrium analysis. American Agricultural Economic. 96(3), 924-938.
 • Boumra-Mechemach, Z., Chavas, J. P., Cox, T. L, Requillart, V. (2002). Partial market liberalization and the efficiency of policy reform: the case of European dairy sector. American Journal of Agricultural Economics, 84(4), 1003-1020.
 • Chavas, J. P., Cox, T. L., & Jesse, E. (1998). Spatial allocation and shadow pricing of product characteristics. Agricultural Economics, 18, 1-19.
 • Cox, T. L., & Chavas, J. P. (2001). An international analysis of price discrimination and policy reform in the U.S. dairy sector. American Journal of Agricultural Economics, Agricultural and Applied Economics Association, 83(1), 89-106.
 • FAO (2015). Review of food and agricultural policies in Malawi. Country Report 2014, Monitoring and Analysing Food and Agricultural Policies (MAFAP), Rome.
 • FAO (2019). Average per capita consumption of milk in developing countries and the world. Food and Adriculture Organization (FAO), Rome, Italy.
 • Farrell, J., & Katz. M. L. (2005). Competition or predation? Consumer coordination, strategic pricing and price floors in network markets. The Journal of Industrial Economics, 53(2). 203-231. Available at https://www.jstor.org/stable/pdf-stream/b72db3c7-edef-376d-b122-c24b245958ac.
 • Glass, J. C., & Mackillop, D. G. (1989). A multi product mutinous cost function analysis of northern Ireland agriculture, 1955-85. Journal of Agricultural Economics, No, 40, 57-70.
 • M, & Kouhestani Esigh-Su, S. (2017). Anti-supportive effect of floor price and unfavorable stabilization in agriculture: evidence from Iran. Agricultural Economics (Economics and Agriculture),11(3),161-184. [In Persian]
 • Gouel, C. (2013). Food price volatility and domestic stabilization policies in developing countries. National Bureau of Economic Research, No. W18934.
 • IDIS (2021). Report of the Statistical Center of Iran (SCI) on the amount of milk production and consumption in Iran and the world. Report N0. 1062, Iran Dairy Industries Society (IDIS). Available at https://www.ir-dis.org/fa/edu/ [In Persian]
 • Jamali, V. A. (2012). Economic evaluation of supply chain in dairy industry in Mazandaran Master Thesis, Facility of Agricultural Management, Department of Agricultural Economics. [In Persian]
 • Kozicka, M., Kalkuhl, M., & Brockhaus, J. (2017). Food grain policies in india and their implications for stocks and fiscal costs: a dynamic partial equilibrium analysis. Journal of Agricultural Economics, 68(1), 98-122. DOI: 1111/1477-9552.12176.
 • Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T.S., & Rao, S. S. (2006). The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. International Journal of Management Science, 34, 107-124.
 • Mellor, J. W. (1969). Functions of agricultural prices in economic American Journal of Agricultural Economics, 51(23), 1413-1420.
 • MIMT (2001). Components and structure of dairy supply chain. Ministry of Industry, Mine and Trade (MIMT), Tehran, Iran. [In Persian]
 • Mirmajlesi, S. R. (2014). Robust supply chain management in dairy industry. Master Thesis of Science in Industrial Engineering, K.N.Toosi University of Technology. [In Persian]
 • Monroe, K. (1990). Pricing making profitable decision. McGraw-Hill, International Editions.
 • Mousavi, S., & Esmaeili, A. (2011). The impacts of import tariff policy on domestic rice market in Iran. Agricultural Economics Research, 3(10), 1-20. [In Persian]
 • 25.   Mousavi.s(2016). Energy price reform and food markets: the case of bread supply chain in Iran. Agricultural economic. Volume47, Issue 2.page 169-179
 • Ohlendorf, N., Flachsland, C., Nemet, G. F., Steckel, J. C. (2022). Carbon price floors and low-carbon investment: a survey of German firms. Energy policy, Elseveir, 169(c), 113187. DOI: 10.1016/j.enpol.2022.113187.
 • Roustaei, B., Kazemnejad, M., Rabiei, M., & Hosseini, S. (2020). Studying the impact of guaranteed price and guaranteed purchase policies on cultivation area and production of wheat. Agricultural Economics and Development, 28(111), 229-259. DOI: 10.30490/aead.2020.338263.1179. [In Persian]
 • SCI (2019). Raw milk production in (ran. Statistical Center of Iran (SCI), Tehran. [In Persian]
 • Shokouhi, Z. (2014). Examination of the structure of related milk market and how it is formed. PhD Thesis, Facility of Agricultural and Natural Resources, Tehran. [In Persian]
 • UNDP (2016). The optimal annual level of consumption of dairy products. United Nations Development Program (UNDP), New York, NY.