برآورد میزان صرفه جویی در مصرف آب در شرایط تشکیل بازار آب و بررسی آثار رفاهی آن : مطالعه موردی: دشت هشتگرد استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران.

3 دانشیار. گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

افت سطح آب‌­های زیرزمینی و متعاقب آن، نشست بیش از بیست سانتی‏متری زمین در دشت‌­های استان البرز، در حال حاضر، به یکی از بزرگ‏ترین دغدغه‌­های زیست‏‌محیطی استان تبدیل شده و از سوی دیگر، برداشت بیش از حد از منابع آب­‌های زیرزمینی در این استان، طی آینده‌‏ای نزدیک، منجر به بروز فاجعه‌‏ای بزرگ خواهد شد که به ‏منظور پیشگیری از این اتفاق، اقدام به نصب کنتورهای حجمی در استان شده است. از این‌‏رو، رویکرد راه‌‏اندازی بازار آب در این شرایط یکی از بهترین اقداماتی است که می‌­تواند مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر، دشت هشتگرد در استان البرز به­ عنوان مهم­ترین منطقه کشاورزی استان که مصرف‌‏کنندة 23/87  درصد از منابع آب سطحی و نود درصد از منابع آب‌‏های زیرزمینی در بخش کشاورزی است، به ‏منظور بررسی آثار شبیه‌‏سازی بازار آب، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، با استفاده از داده‌‏های گردآوری‌‏شده در قالب پرسشنامه و همچنین، مراجعه به سازمان‌­های مربوط برای سال‌­های 96-1395، به برآورد الگوی برنامه‌‏ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد توابع تولید منطقه‌‏ای محصولات کشاورزی و استخراج تابع تقاضا پرداخته شد. بر این اساس، قیمت تعادلی آب در دشت هشتگرد 3394 ریال به ازای هر متر مکعب به ‏دست آمد که به ‏موجب آن، بیش از 28 درصد در مصرف آب صرفه‌­جویی می‏‌شود؛ و با اجرای این سیاست، رفاه خریداران آب کاهش و رفاه فروشندگان آب افزایش خواهد یافت. بنابراین، چنانچه هم‏زمان با راه‌‏اندازی بازار آب، سیاست‌‏هایی مانند افزایش راندمان سامانه‌­های آبیاری نیز اجرا شود، احتمال کاهش کمتر رفاه دور از انتظار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the Amount of Saving in Water Consumption under the Condition of Forming a Water Market and Examining Its Welfare Effects: A Case Study of Hashtgerd Plain in Alborz Province of Iran

نویسندگان [English]

 • Zohreh Shabani rouchi 1
 • saeed yazdani 2
 • Reza Moghaddasi 3
1 PhD Student in Agricultural Planning, Economics and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
2 Professor. Department of Agricultural Economics, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Agricultural Planning, Economics and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The drop in the level of underground water and the subsequent subsidence of more than 20 cm of land in the plains of Alborz province of Iran has now become one of the biggest environmental concerns of the province. On the other hand, excessive extraction of underground water sources in this province will lead to a big disaster in the near future, and in order to prevent this, volumetric meters have been installed in the province. Therefore, the approach of setting up a water market in this situation is one of the best measures that can be taken into consideration. In this study, Hashtgerd Plain in Alborz province, as the most important agricultural region of the province, which consumes 87.23 percent of surface water resources and 90 percent of underground water resources in the agricultural sector, was studied in order to investigate the effects of water market simulation.
Materials and Methods: In this study, the demand function was estimated using a Positive Mathematical Programming (PMP) model (aiming at estimating the equilibrium price) as it is more compatible with real conditions. The PMP and production functions of Statewide Agricultural Production (SWAP) are among the techniques used to simulate a water market and study the effects of its formation, the role of a water market in economic value changes, etc.
Step 1: Zonation of the study area and collection of required data
Step 2: Solving the linear programming model and determining dual values ​​or shadow prices ​​of constraints
Step 3: Estimation of the secondary Constant Elasticity of Substitution (CES) production function
Step 4: Estimation of the original CES production function
Step 5: Estimation of the exponential cost function
Step 6: Estimation of demand functions of agricultural products based on endogenous prices
Step 7: Building the final planning model and explaining the calibrated PMP model
For this purpose, using the information collected in the form of a questionnaire and referring to relevant organizations for the years 2015-2016, the Positive Mathematical Programming (PMP) model was estimated with the approach of regional production functions of agricultural products and the demand function was extracted.
Results and Discussion: Accordingly, the equilibrium price of water in the Hashtgerd Plain was estimated 3394 IRI rials per cubic meter, which would save more than 28 percent in water consumption. With the implementation of this policy, the welfare of water buyers would decrease and the welfare of water sellers would increase. Therefore, if policies such as increasing the efficiency of irrigation systems are implemented at the same time as the water market is launched, there will be a smaller decrease in the level of welfare.
Conclusions: It can be concluded that the required water resources were 234.5 million m3 before the formation of the proposed water market in the Hashtgerd Plain of Alborz province. After the water market formation and the application of market prices (3,394 IRI rials/m3), the use of water input will reduce to 167.32 million m3, i.e., a 28.6 percent saving in water resources. The minimum and maximum water prices are 3282 and 7282 IRI rials/m3, respectively, in the simulated market. After the water market formation, the cropping pattern will undergo changes in the region, which are different for the groups of water input buyers and sellers. The sellers tend to reduce the area under cultivation of all crops, except for wheat, due to the low water requirement of this crop, compared to the other crops. This means that the revenue from the sale of water to applicants is more than that of cultivating the crops in these conditions. The buyers will also reduce crops with high water requirements and increase the cultivation of the other crops. Increasing the efficiency of irrigation systems is one of the policies that, if accomplished in parallel with the water market formation, will lead to an increase in the welfare of water buyers to compensate for their lost welfare after the water market formation. According to the results of the calculations, the following recommendations are presented regarding water resource management using the formation of a water market:

To prevent the reduction of farmers' welfare, policymakers are recommended to simultaneously implement supportive policies, such as supporting the increase of the irrigation system efficiency (and other inputs). Considering that increasing the price to the equilibrium limit will cause a sudden shock to the sector, it is suggested to first determine the minimum obtained price (3,282 IRI rials/m3) as the market price. This price is closer to the economic value and, with a saving of approximately 15 percent also covers step-wise policies of water use reduction (approved by the IRI Sixth Development Plan). Since it is possible to save water resources after a water market formation, IRI Department of Environment (DOE), as the responsible organization, is recommended to adopt a measure to prevent water extraction from the land by the water sellers and, in return, provide them with the benefits of selling water. In other words, a water market will be formed between farmers and the DOE by redeeming a portion of the shares of water rights owned by the farmers. Another recommendation of this study is efforts to change the cropping pattern in the region with the approach of cultivating crops that have higher yields and more income with less use of water. Further studies on medicinal plants are also recommended in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water Market
 • Equilibrium Price
 • Sustainable Development
 • Positive Mathematical Programming (PMP)
 • Regional Production Functions
 • Hashtgerd (Plain)
 • Abolhassani, L., Shahnoushi, N., Rahnama, A., Azam Rahmati, E., & Heiran, F. (2019). The role of water market formation in using the water resources in agricultural sector: a case study of Mashhad Plain in Iran. Agricultural Economics and Development27(2), 1-29. DOI: 10.30490/aead.2019.95367. [In Persian]
 • APWWC (2018). The standard of extraction from renewable water resources. Alborz Province, Water and Waste Water Company (APWWC[ABFA]). Available at https://www.abfa-alborz.ir. [In Persian]
 • Arriaza, M., Gomez-Limon, J. A., & Upton, M., (2002). Local water markets for irrigation in southern Spain: a multicriteria approach. The Australian Journal of Agricultural Resource Economics, 46(1): 21-43.
 • Azuara, J. M., Harou, J. J., & Howitt, R. E. (2010). Estimating economic value of agricultural water under changing conditions and the effects of spatial aggregation.Environmental Modeling and Software, 408(3), 5639-5648.
 • Azuara, J. M., Harou, J. J., & Howitt, R. E. (2011). Predicting farmer responses to water pricing, rationing and subsidies assuming profit maximizing investment in irrigation technology. Science of the Agricultural Water Management, 108(1), 73-82.
 • Calatrava, J., & Garrido, A. (2005). Modeling water markets under uncertain water supply. European Review of Agricultural Economics, 32(2), 119-142.
 • Debaere, P., Richter, B. D., Davis, K. F., Duvall, M. S., Gephart, J. A., O’Bannon, C. E., Pelnik, C., Powell, E. M. & Smith, T. W. (2014). Water markets as a response to scarcity. Water Policy, 16, 625-649.
 • Garrido, A. (2000). A mathematical programming model applied to the study of water markets within the Spanish agricultural sector. Annals of Operations Research, 94, 105-123.
 • Grafton, R. Q., Landry, C., Libecap, G. D., McGlennon, S., & O’Brien, R. (2011). An integrated assessment of water markets: a cross-country comparison. Review of Environmental Economics and Policy, 5(2), 219-239.
 • Gomez-Limon, J. A., & Martinez, Y. (2006). Multi-criteria modeling of irrigation water market at basin level: a Spanish case study. European Journal of Operational Research, 173, 313-336.
 • GSI (2018). Groundwater level in Alborz province. Geological Survey & Mineral Exploration of Iran (GSI). Available at https://gsi.ir/fa. [In Persian]
 • Hadjigeorgalis, E. (2008). A place for water markets: performance and challenges. Review of Agricultural Economics, 31(1), 50-67.
 • Howitt, R. E. (1995a). Positive mathematical programming. American Journal of Agricultural Economics, 77(2): 329-342.
 • Howitt, R. E (1995b). A calibration method for agricultural economic production models. Journal of Agricultural Economics, 46(2): 147-159.
 • Howitt, R. E (2005). Agricultural and environmental policy models: calibration, estimation and optimization. Unpublished, 2005. Available at www.agecon.ucdavis.edu/people/faculty/facultydocs/Howitt/master.pdf.
 • Howitt, R. E., Medellin-Azuara, J., MacEwan, D., & Lund, R. (2012). Calibrating disaggregate economic models of agriculture production and water management. Science of Enviromental Modeling and Software, 35: 244-258
 • IWPRI (2018). Water markets as a response to scarcity. Iran Water Policy Research Institute (IWPRI)
 • IWPRI (2016). Low water consumption development: reflection on the reconstruction of development path in Iran. Iran Water Policy Research Institute (IWPRI)
 • Kiani, G. (2016). The role of market in optimal water resources allocation and efficacious factors influencing the efficiency of water markets. Journal of Water and Sustainable Development3(1), 93-102. DOI: 10.22067/jwsd.v3i1.59447. [In Persian]
 • Noori Esfandiari, A., & Neirizi, S. (2016). Editorial and short notes. Journal of Water and Sustainable Development2(2). DOI: 10.22067/jwsd.v2i2.55666. [In Persian]
 • Palomo-Hierro, S., Gómez-Limón, J. A., & Riesgo, L. (2015). Water markets in Spain: a tool for drought mitigation. In: Andreu, A. Solera, J. Paredes-Arquiola, D. Haro-Monteagudo, & H. van Lanen (Eds) Drought: research and science-policy interfacing, London, CRC Press. DOI: 10.1201/b18077.
 • Parhizgari, A., & Badi’a Barzin, H., (2017). Determining the economic value of water and simulating the behavior of farmers on agricultural water resources reduction in Takestan region. Journal of Water Research in Agriculture, 31(1), 105-118. DOI: 10.22092/jwra.2017. [In Persian]
 • Parhizkari, A., Sabuhi, M., & Ziaee, S. (2013). Simulation water market and analysis of the effects irrigation water sharing policy on cropping patterns under conditions of water shortage. Journal of Agricultural Economics and Development27(3), 242-252. Doi: 10.22067/jead2.v0i0.29544. [In Persian]
 • Pujol, J., Raggi, M., & Viaggi, D. (2006). The potential impact of markets for irrigation water in Italy and Spain: a comparison of two study areas. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 50, 361-380.
 • Richael, Y. (2021). Trading water, saving water: Water markets help the West cope with supply-side shocks and evolving demands. Property and Environment Research Center (PERC) Report 40, pp. 3.
 • Zekri, S., & Easter, E. (2005). Estimating the potential gains from water markets: a case study from Tunisia. Agricultural Water Management, 72, 161-175.
 • Zibaei, M., & Malek Varnosfaderani, M. (2017). Potential effects of a water market on enhancing water productivity and reducing water-related conflicts in Fars province, Iran. Journal of Water and Wastewater [Ab va Fazelab]28(1), 126-138. DOI: 10.22093/wwj.2017.39481. [In Persian]
 • Zolfagharipoor, M. A., Ahmadi, A., & Nikouei A. R. (2020). Development of inter-sectional water market framework for improving economic efficiency of groundwater consumption. Journal of Iran Water Resources Research (IR-WRR), 16(1), 332-346. [In Persian]