متغیرهای مؤثر بر ترجیح مصرف کنندگان به ماهی قزل‌‏آلای سالم با برچسب سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول و استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، تهران. ایران.

3 استاد گروه شیلات دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، تهران. ایران.

5 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به پایین‌بودن مصرف سرانه ماهی در ایران نسبت به میانگین جهانی و امکان افزایش مصرف سرانه با توجه بیشتر به سلامت ماهی و همچنین، لزوم توجه به مواد غذایی سالم و ارگانیک، در مطالعة حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به اضافه پرداخت افراد برای خرید ماهی قزل‌آلای پرورشی سالم بین خانوارهای تهرانی در سال 1401 پرداخته و بدین منظور، با بررسی 398 نفر به‏ عنوان نمونة آماری، از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج بررسی نشان‌دهندة اثر مثبت و معنی‌‏دار متغیرهای جنسیت، تحصیلات، شغل کارمندی، سطح درآمد، میزان آگاهی، تعداد دفعات مصرف در هفته و اهمیت بیشتر کیفیت نسبت به قیمت بود؛ از سوی دیگر، متغیر شاخص اعتماد اثر منفی و معنی‌‏دار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه داشت. این نتیجه اهمیت توجه به فرهنگ‌سازی در مورد محصولات ارگانیک و سالم در سطح جامعه و همچنین، ایجاد اعتماد میان مصرف‌کنندگان این محصولات را نشان می‏‌دهد. همچنین، با ترویج ذهنیت اهمیت بیشتر کیفیت و سلامت محصولات غذایی نسبت به قیمت آن در میان سایر افراد جامعه، می‌توان تقاضای این‏گونه محصولات و در نتیجه، سلامت کلی جامعه را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Variables Affecting Consumers' Preference for Healthy Salmon with Health Label

نویسندگان [English]

 • Majid Mohammadi 1
 • saeed yazdani 2
 • Bagher Majazi Amiri 3
 • Hamed Rafiee 4
 • Vahideh Ansari 5
1 PhD student of Agricultural Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor of Agricultural Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Fisheries, University of Tehran, Tehran,, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, University of Tehran, Tehran,, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, University of Tehran, Tehran,, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the important reasons for the low per capita consumption of fish, especially farmed fish, is the fear of fish being unhealthy due to the use of antibiotics, chemical poisons, chemical drugs and the low health of fish breeding ponds. So, an attention to organic fish production in Iran can lead to an increase in consumption of such an organic product which would become a vital product by consumers. It should be noted that according to the information available in the Iranian Fisheries Organization (IFO), no organic or healthy fish products are currently grown in Iran, and this is an important reason for the low level of farmed fish consumption in the country; in addition, with the establishment of a healthy fish market, besides benefiting the consumer, the producer would also have a kind of competitive advantage, leading to an increase in demand for his healthy product and benefits in this way. Therefore, this study aimed mainly at investigating the willingness of people to pay for healthy farmed salmon, and its innovation was the research on healthy fish while there were used to be conducted the research on consumer behavior in Iran due to the lack of a market for this product. 
Materials and Methods: In this study, the conditional valuation method was used to determine the factors affecting the consumers' willingness to overpay for organic salmon products compared to non-organic ones. This method tries to find out the willingness to pay by preparing a questionnaire and referring to people. Considering that the type of dependent variable in this research was discrete and sequential and had an order in classes and actually showed different levels of consumers' willingness to pay additional fees, to investigate the factors affecting consumers' willingness to pay, the ordinal logit model was used. This type of model is frequently used in survey studies where respondent preferences are categorized as ratings. According to previous similar studies and the research literature, variables such as income, gender, job, marital status, education, awareness of organic products, price or quality preferences, history of consuming organic products, trust in the product health certificate and authorities issuing this certificate and the household’s monthly amount of fish consumption could affect people's willingness to pay for the healthy fish. The statistical population studied in this research included Tehran citizens, and Cochran's formula was used to select the sample size by the information collected through 30 preliminary questionnaires; and finally, the sample size was estimated to be 398 people who were interviewed using the clustered classification method and the desired model was estimated using STATA 17 software.
Results and Discussion: The study results indicated an average willingness to pay by 55 percent., so that the interviewed people were willing to pay 55 percent more than the price of normal fish for the organic/healthy fish. Considering the 30 percent increase in the cost of producing the healthy fish compared to the normal fish, it would also result in good profitability for the producers. The final impact of the age index in the first three groups was positive. This meant that with the increase in age, the probability of people being placed in low groups of willingness to pay would increase; in other words, the credibility of these people's presence in groups with a high willingness to pay would decrease. According to the results, if the person in question was a man, the probability of his placement in the first three groups with the lower willingness to pay would decrease, and the probability of his placement in the three groups with a higher willingness to pay would increase; in addition, the probability of placing married people in the groups with the willingness to pay higher would increase, so that when a person gets married, the probability of being placed in group 4 equals 0.53, group 5 equals 0.31 and group 6 equals 0.92 percent will increase. With the increase of each year to the years of education, the probability of placing a person in the top three groups of willingness to pay would increase and the probability of placing him in the bottom three groups would decrease. The probability of employees being placed in the bottom three groups was less and the probability of them being placed in the top three groups of willingness to pay would increase, compared to people with other jobs. According to the sign of the final impact of the income group variable, it was clear that if a person's income increased by one level, the probability of his placement in the first to third groups of willingness to pay would decrease by 2.4, 1.3 and 0.09 percent, respectively while the probability of his placement in the fourth, fifth and sixth groups would increase by 1.1, 0.6 and 2 percent, respectively. But the individual's awareness variable would also have a positive impact on his willingness to pay, so that with an increase in a person's awareness of healthy and organic products, the probability of his placement in groups 4, 5 and 6 would increase by 1.2, 0.7 and 2 percent, respectively. But if an individual's agreement with the fact that the quality was more important than the price in buying the desired product increased by one level, the probability of his being placed in the first to third groups would decrease by 7.5, 4 and 0.2 percent, respectively as well as while the probability of his presence decreased in groups four to six, it would increase by 3.6, 2.1 and 6.2 percent, respectively.
Conclusions: The results of the estimation of the ordinal logit model showed the positive effect of the variables including gender, education, employment, income level, level of awareness, number of consumption times per month and quality orientation index. On the other hand, the lack of trust variable would also have a negative effect on the willingness to pay. The awareness index had also a positive and significant effect on people's willingness to pay; and considering that less than 25 percent of people in the society had proper information about the importance of consumption and production of organic products, this issue would become more necessary and important. This result showed the very high importance of paying attention to the cultivation of organic and healthy products from the production to the consumption stages at the community level. Considering the fact that people who believed that the quality of the product was more important than its price, we can also reach the high importance of consumer education. By promoting the mindset that the quality and health of food products is more important than its price among other members of the society, its demand and as a result, the overall health of the society can also be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Healthy Salmon
 • Willingness to Pay
 • Ordinal Logit
 • Trust Index
 • Health Label
 • Akaichi, F., Glenk, K., & Revoredo-Giha, C. (2019). Could animal welfare claims and nutritional information boost the demand for organic meat? Evidence from non-hypothetical experimental auctions. Journal of Cleaner Production, 207, 961-970. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.10.064.
 • Amiyan, S., Kavoosi Kalashami, M., Amiri, Z., & Gheibi, S. (2017). Assessment of factors influencing consumers’ willingness to pay for organic chicken in Urmia. Agricultural Economics Research, 9(35), 75-96. [In Persian]
 • Amin, Z., Andry, Humaidi, E., Wahyuni, N., & Ningsih, V. (2020). Consumers' perceptions and Willingness to Pay (WTP) organic rice. Journal of Critical Reviews, 7(1), 48-51. Available at https://www.researchgate.net/profile/Edy-Humaidi/publication/338595155_Consumers'_Perceptions_and_Willingness_to_Pay_WTP_Organic_Rice/links/5e1ec4efa6fdcc904f708215/Consumers-Perceptions-and-Willingness-to-Pay-WTP-Organic-Rice.pdf.
 • Banterle, A., Cereda, E., & Fritz, M. (2013). Labelling and sustainability in food supply networks: a comparison between the German and Italian markets. British Food Journal, 115(5), 769-783.
 • Courtemanche, C., Heutel, G., & McAlvanah, P. (2015). Impatience, incentives and obesity. The Economic Journal, 125(582), 1-31.
 • Curl, C. L., Beresford, S. A., Hajat, A., Kaufman, J. D., Moore, K., Nettleton, J. A., & Diez-Roux, A. V. (2013). Associations of organic produce consumption with socioeconomic status and the local food environment: Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). PLoS ONE, 8, 769-778.
 • Dourandish, A., Hosseinzad, M., & Nematollahi, Z. (2015). Investigating the factors affecting the consumption of aquatic products in Mashhad city. Agricultural Economics, 9(4), 197-219. [In Persian]
 • Fattahi Ardakani, A., & Hashemi, M. (2016). Economic valuation of organic products, the application of stated preferences approach (case study: organic tomatoes of Marghab Plain). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(2), 325-334. [In Persian]
 • Ghorbani, M., Kouchechi, A., Rajabzadeh, M., & Mansouri, H. (2014). Investigating the willingness of farmers in Razavi Khorasan province to produce organic cucumbers in a greenhouse. Agricultural Economics and Development, 28(2), 149-156. [In Persian]
 • Greene, W. H. (2002). Econometric analysis. The Fifth Edition. Prentice Hall.
 • Haddadi, Sh., Yazdani, S., & Saleh, I. (2017). Investigating factors affecting adoption of organic cucumber cultivation by farmers in Alborz province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research48(3), 369-378. DOI: 10.22059/ijaedr.2017.202004.668206. [In Persian]
 • Hamilton, K., & Hekmat, S. (2018). Organic food and university students: a pilot study. Nutrition & Food Science, 48(2), 218-227. DOI:1108/NFS-06-2017-0127.
 • Haghjoo, M., Hayati, B., Mohammad-Rezaei, R., Pishbahar, E. & Dashti, Q. (2011). Factors affecting consumers' willingness to pay the potential additional price for healthy food products (case study: employees of Agriculture-Jahad Organization of East Azerbaijan province). Knowledge of Agriculture and Sustainable Production (Knowledge of Agriculture), Volume 2/21(3), 105-117. [In Persian]
 • IFO (2021). Statistics of the year 2021 of Iran's fisheries. Iranian Fisheries Organization (IFO), Tehran. [In Persian]
 • Khodaverdizadeh, M. (2017). Investigating factors affecting the consumers’ willingness to pay extra for healthy cucumber in Urmia. Agricultural Economics Research, 9(3), 97-122. [In Persian]
 • Krystallis, A., Fotopoulos, C., & Zotos, Y. (2006). Organic consumers’ profile and their Willingness to Pay (WTP) for selected organic food products in Greece. Journal of International Consumer Marketing, 19, 81-106. DOI: 1300/J046v19n01_05.
 • Massey, M., O’Cass, A., & Otahal, P. (2018). A meta-analytic study of the factors driving the purchase of organic food. Appetite, 125, 418-427.
 • Rizzo, G., Borrello, M., Guccione, G., Schifani, G., & Cembalo, L. (2020). Organic food consumption: the relevance of the health attribute. Sustainability, 12(595), 1-12.
 • Sawari, M., & Ghanian, M. (2019). Analysis of challenges and strategies to improve food security in rural households in Iran with hierarchical analysis. Journal of Village and Development, 22(87), 95-123. [In Persian]
 • Schäufele, I., & Hamm, U. (2018). Organic wine purchase behaviour in Germany: exploring the attitude-behaviour-gap with data from a household panel. Food Quality and Preference, 63, 1-11. DOI: 10.1016/j.foodqual.2017.07.010.
 • Shahpouri, A., & Ghorbani, M. (2016). Factors affecting the future consumption of organic livestock products by households in Mashhad. Agricultural Economy and Development, 24(94), 147-164. [In Persian]
 • Shahpouri, A., Ghorbani, M., Dourandish, A., & Kohansal, M. R. (2015). The place of organic saffron in the future portfolio of households and factors affecting it. Journal of Saffron Agriculture and Technology, Fall 2013, 107-114. [In Persian]
 • Stobbelaar, D. J., Casimir, G., Borghuis, J., Marks, I., Meijer, L., & Zebeda, S. (2006). Adolescents’ attitudes towards organic food: a survey of 15- to 16-years old school children. International Journal of Consumer Studies, 31(4), 349-356.
 • Sumi, R., & Kabir, G. (2018). Factors affecting the buying intention of organic tea consumers of Bangladesh. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4(3), 24-34.
 • Wägeli, S., & Hamm, U. (2016). Consumers’ perception and expectations of local organic food supply chains. Organic Agriculture, 6(3), 215-224. DOI: 10.1007/s13165-015-0130-6.
 • Wang, L., & Huo, X. (2016). Willingness-to-pay price premiums for certified fruits: a case of fresh apples in China. Journal of Food Control, 64, 240-246.
 • Yahaya, I. (2011). Measuring consumers’ willingness to pay for safer vegetables in urban and peri-urban Ghana. MSc. Dissertation. Department of Agricultural Economics, Agribusiness and Extension, Kwame Nkrumah University.
 • Zhou, L., & Chen, T. (2007). Consumer perception of organic food in Urumqi. Contributed Paper Prepared for Presentation at the 105th EAAE Seminar ‘International Marketing and International Trade of Quality Food Products’ Bologna, Italy, March 8-10, 2007.