ارزیابی اثرگذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیت‏‌شناختی و اقلیمی بر ظرفیت زیستی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بخش عمدة منابع طبیعی کره زمین را منابعی با ویژگی تجدیدپذیری محدود تشکیل می‌دهند. از این‌رو، ظرفیت منابع زیستی و زیست‌‏بوم‌های موجود برای حمایت و پشتیبانی از حیات انسان‌ها محدود است. در پژوهش حاضر، به ارزیابی اثرگذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیت‌شناختی و اقلیمی بر ظرفیت زیستی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) و داده‌های سری زمانی سالانه 2020-1990 استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه‌مدت، با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در ایران افزوده می‌شود و اما در بلندمدت، افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی‌دار بر ظرفیت زیستی ندارد؛ همچنین، با افزایش تراکم جمعیت، در کوتاه‌مدت، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در کشور افزوده و در بلندمدت، از میزان آن کاسته می‌شود. با این همه، بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، مشخص شد که برخلاف دوره‌های کوتاه‌مدت، در بلندمدت، با افزایش شاخص توسعه انسانی، بر میزان ظرفیت زیستی در ایران افزوده می‌شود. افزون بر این، کاهش درجه خشکی هوا و بهبود شرایط اقلیمی، در کوتاه‌مدت و بلندمدت، به ارتقای ظرفیت زیستی در کشور می‌انجامد. بنابراین، تداوم اقدامات مختلف پیشین در راستای افزایش ظرفیت زیستی در کشور از جمله افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش تعداد تصفیه‌خانه‌های آب شهری، احیای جنگل‌ها و رشد کشاورزی ارگانیک در بلندمدت و همچنین، بهره‌گیری روزافزون از ظرفیت‌های آموزشی در کشور به‏منظور توسعه دانش‌های عمومی در زمینه مدیریت هرچه مطلوب‌تر شرایط زیستی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Economic, Social, Demographic and Climatic Factors on Biological Capacity in Iran

نویسنده [English]

 • Alireza Alipour
Assistant Professor, Department of Rural Development , College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The capacity of natural resources and ecosystems of the planet to support human life is limited, because most of the natural resources of the planet are resources with limited renewable characteristics (such as fresh water resources, fertile agricultural soil, forests, deserts, pastures, mountains, seas, etc.). The permitted use of these resources is maximum up to their renewability. Therefore, maintaining and properly managing these resources is very important to maintain biological capacity. Nevertheless, the growth of the world population and the rapid growth of economic activities have caused environmental pressure on all socio-economic systems. In this regard, the review of available information sources shows that from the beginning of human civilization to the middle of the 20th century, environmental resources have always been sufficient for human activities. At the same time, since the middle of the 20th century, these activities have exceeded the capacity of the environment and caused environmental degradation and ecological instability. There have always been various environmental challenges in Iran over time, especially over recent years, which reduction of water resources, soil erosion, air pollution and energy shortage crisis are among the most important ones. Based on this, the Environmental Performance Index (EPI) of 2022 shows that Iran was ranked 133rd among the 180 countries studied. Therefore, in this research, using regression methods and representative indicators of the economic, social, demographic and climatic conditions, the factors affecting the biological capacity in Iran were analyzed and evaluated.
Materials and Methods: In this research, Iran's per capita bio-capacity index was a function of various economic, social, demographic and climatic factors, including GDP, human development index, population density and de-Martone index. For this purpose, the annual time series statistics of 1990-2020 and the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach were used. Then, the desired analyses were performed for short-run and long-run time periods and the results were compared.
Results and Discussion: The results showed that in the short-run, with the increase of GDP per capita, the amount of biological capacity per capita would increase in Iran; however, in the long-run, the increase in GDP would not have a significant effect on bio-capacity. Also, with the increase in population density, the amount of bio-capacity per capita in the country would increase in the short-run and decrease in the long-run. Despite this, based on the obtained results, it was found that unlike the short-run periods, in the long-run, the amount of bio-capacity in Iran would increase with the increase of the human development index; in addition, reduced degree of the air dryness and improved the climatic conditions in the short and long run would lead to the improvement of the biological capacity in the country. Therefore, it can be concluded that the positive effects of economic growth on biological capacity in Iran are only limited to short-run periods. In addition, it is inferred that many of the measures taken to improve bio-capacity in Iran, which moderate the negative effects of population density and economic growth, are effective mainly in the short-run. Also, it is inferred that focusing on the components of human development, especially the educational aspects, in the long-run leads to the improvement of the biological capacity in the country. Therefore, it can be admitted that investing in education in the long-run will lead to biological sustainability in the country.
Conclusions: The analysis of the study results showed that the actions taken regarding the promotion of biological capacity in the short-run had controlled and prevented the harmful biological effects of economic growth and population increase. Therefore, it seems that the continuation and sequence of these actions in the long-run can also help in improving the biological conditions in the country in addition, maintaining and promoting effective measures to improve biological capacity in Iran is the first suggestion emphasized in this study. Based on the study results, it was also found that increasing the human development index in the short-run would reduce the amount of bio-capacity per capita in Iran. Nevertheless, in the long-term, the biological capacity in the country would increase with the increase in human development index. Therefore, it seems that focusing on the quantitative dimensions of health and education in the short-run has led to the reduction of biological capacity in Iran. At the same time, despite the adverse effect of the growth of national income in the long-run, the quantitative and qualitative development of health and educational capacities in the long-run and the increase of life expectancy and enhanced public knowledge in the field of environment have finally led to biological development in the country. Therefore, making more use of the educational capacities in the country in order to manage the biological conditions as optimally as possible is another emphasized suggestion in this study. Also, it seems that by increasing life expectancy in the country, it is possible to act more effectively in the field of managing biological challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological Capacity
 • Economic Growth
 • Human Development Index (HDI)
 • Autoregressive Distributed Lag (ARDL)
 • Iran
 • Ahmad, M., Ahmed, Z., Yang, X., Hussain, M., & Sinha, A. (2022). Financial development and environmental degradation: Do human capital and institutional quality make a difference? Gondwana Research, 105, 299-310. DOI: 10.1016/j.gr.2021.09.012.
 • Alipour, A., & Yousefi, A. (2023). Investigating the effect of expanding the degree of trade openness of the agricultural sector on rural unemployment in Iran. Agricultural Economics, 17(1), 55-78. DOI: 10.22034/iaes.2023.563133.1953. [In Persian]
 • Arab, M., Damankeshideh, M., Jafari Samimi, A., Daghighi Asli, A., & Esmaeilzadeh Maghari, A. (2023). The impact of human development on environmental sustainability in selected oil exporting countries. Computational Economics, 2(1), 25-48. DOI: 10.22111/ijbds.2022.7435. [In Persian]
 • Bagherzadeh, A., & Komijani, A. (2010). The analysis of the domestic and international R&D impact of agricultural TFP in Iran. Quartery Journal of Economic Modeling, 4(11), 93-119. [In Persian]
 • Celik, A., & Alola, A. A. (2023). Examining the roles of labor standards, economic complexity, and globalization in the bio-capacity deficiency of the ASEAN countries. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 30(5), 591-604. DOI: 10.1080/13504509.2023.2172475.
 • Charfeddine, L. (2017). The impact of energy consumption and economic development on Ecological Footprint and CO2 emissions: evidence from a Markov Switching Equilibrium Correction Model. Energy Economics, 65, 355-374. DOI: 10.1016/j.eneco.2017.05.009.
 • Emami Meybodi, A., Khorsandi, M., & Morshedi, B. (2015). Study of effective factors on environmental degradation by using water pollution: a case study of Iran. Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran, 4(13), 69-84. [In Persian]. DOR: 20.1001.1.23222530.1394.4.13.5.2.
 • Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica, Journal of the Econometric Society, 251-276. DOI: 10.2307/1913236.
 • GFN (2023). Estimating the date of earth overshoot day 2023. Global Footprint Network (GFN), Switzerland. Available at https://www.overshootday.org
 • Ghaderi, F., & Azizi, M. (2016). Investigating the role of biological capacity in sustainable development: a case study of Iran. The Third Scientific Research Conference of New Horizons in the Sciences of Geography and Architectural Planning and Urban Planning of Iran, Tehran, Iran. [In Persian]
 • Haghighatian, M., Hosseini, F., & Hashemianfar, S. A. (2021). A study of cultural and social factors affecting environmental degradation (case of study: the youth of the city of Tehran). Journal of Economic and Environmental Sociology, 10(2), 259-278. DOI: 10.22034/jeds.2021.46534.1533. [In Persian]
 • Houshmand, M., & Daneshnia, M. (2012). Impact of financial development on economic growth in Iran. Journal of Monetary & Financial Economics, 18(2), 45-61. DOI: 10.22067/pm.v18i2.27610. [In Persian]
 • Jaberi Khosroshahi, N. Mohamadvand Nahidi, M. R., & Noroozi, D. (2012). The effect of financial development on income inequality in Iran. Iranian Journal of Economic Growth and Development Research. 2(6), 173-208.
 • Johansen, S., & Juselius, K. (1994). Identification of the long-run and the short-run structure: an application to the ISLM model. Journal of Econometrics, 7-36. DOI: 10.1016/0304-4076(93)01559-5.
 • Khan, M. K., Teng, J. Z. H., & Khan, M. I. (2019). Cointegration between macroeconomic factors and the exchange rate USD/CNY. Financial Innovation, 5(5), 1-15. DOI: 10.1186/s40854-018-0117-x.
 • Lin, D., Wambersie, L., & Wackernagel, M. (2023). Estimating the date of earth overshoot day 2023. Nowcasting the World’s Footprint & Biocapacity for 2023. Global Footprint Network (GFN).
 • Miri Qalen-No, M., Eldermi, A. R., Nouri, H., & Mirsanjari, M. M. (2019). Evaluation of the capacity of biological and ecological footprint in Mashhad city. Environmental Researches, 9(18), 77-88. DOR: 20.1001.1.20089597.1397.9.18.7.6. [In Persian]
 • Mirzaei, A., Dehghanpour, H., Bakhshoodeh, M., & Jamshidi, S. (2018). Factor affecting disinvestment in environmental protection of MENA countries (panel data instrumental variables method). Environmental Economics and Natural Resources, 1(1), 95-110. DOI: 10.22054/eenr.2015.7000. [In Persian]
 • Molaei, M., Besharat, E., & Mohammadi, M. (2021). Factors affecting the consumption of ecological resources in Iran using economic approach. Journal of Environmental Science and Technology (JEST), 22(8), 377-388. [In Persian].
 • Mousavi, S. H., Alipour, A., & Arjomandi, A. (2018). The role of climatic distinctions in the growth process of agricultural sector in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 26(2), 1-29. DOI: 10.30490/aead.2018.73545. [In Persian]
 • Nazari, M., & Kalantari, M. (2023). Assessing the level of sustainability of urban development with the ecological footprint approach: a case study of Sari County. Geography and Environmental Planning, 34(2), 1- 4. DOI: 10.22108/gep.2022.133118.1506. [In Persian]
 • Parsasharif, H., Amirnejad, H., & Taslimi, M. (2021). Investigating and determining the factors affecting the ecological footprint of selected Asian and European countries. Agricultural Economics Research, 13(2), 155-172. DOR: 20.1001.1.20086407.1400.13.2.8.9. [In Persian]
 • Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1999). An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis. In: S. Strom (ed.) Econometrics and economic theory in the 20th century: the Ragnar Frisch Centennial Symposium, Cambridge University Press, Cambridge. DOI: 10.1017/CCOL521633230.011.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Economics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616.
 • Tarazkar, M., Ghorbanian, E., & Bakhshoodeh, M. (2019). The effect of economic growth on environmental sustainability in Iran: application of ecological footprint. Environmental Economics and Natural Resources, 2(3), 51-70. DOI: 10.22054/eenr.2017.9067. [In Persian]
 • Ullah, A., Tekbas, M., & Dogan, M. (2023). The impact of economic growth, natural resources, urbanization and biocapacity on the ecological footprint: the case of Turkey. Sustainability, 15(17), 1-15. DOI: 10.3390/su151712855.
 • Wang, J., & Dong, K. (2019). What drives environmental degradation? Evidence from 14 Sub-Saharan African countries. Science of the Total Environment, 656(15), 165-173. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.354.
 • Wang, Z., & Yang, L. (2014). Indirect carbon emissions in household consumption: evidence from the urban and rural area in China. Journal of Cleaner Production, 78(1), 94-103. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.04.041.