تحلیل کارآیی انرژی و ردپای بوم‏‏شناختی مزارع تولید گوجه‌فرنگی در شهرستان اسدآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه کشاورزی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

مطالعه جنبه‌­های زیست­‌محیطی نظام‌­های زراعی بسیار اهمیت دارد. از این‏‌رو، هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری زیست­­­‌محیطی تولید گوجه‌­فرنگی در شهرستان اسدآباد بود که با بهره‌­گیری از روش‌­های­ ارزیابی ردپای بوم‌‏‏شناختی و کارآیی انرژی انجام شد. نمونه آماری پژوهش متشکل از 210 گوجه‏‌فرنگی‌­کار بود که از جامعه آماری شامل 569 گوجه‌­فرنگی‌‍­کار به ‏صورت تصادفی انتخاب شدند. رویکرد پژوهش حاضر کاربردی و روش آن پیمایشی با واحد تحلیل مزرعه بود. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه رو در رو جمع‌­آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی ظاهری و محتوایی و پایایی آن با روش پیش‌­آزمون- پس‌­آزمون تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص کارآیی و بهره‌‏وری انرژی به­ دست‌‏آمده از نسبت انرژی خروجی حاصل از محصول گوجه‌‏فرنگی به انرژی­‌های ورودی ناشی از نهاده­‌های مصرفی به‏ ویژه برق با 9/38 درصد، کود ازته با 9/26 درصد و گازوئیل با 2/15 درصد، (در مجموع، 81 درصد،)، به‏ ترتیب، برابر با 34/0 و 42/0 مگاژول است. عامل اصلی پایین بودن کارآیی و بهره‏‌وری انرژی، مصرف بی‌‏رویه نهاده­‌ها به‏ ویژه برق و کودهای ازته است. افزون بر این، ردپای بوم‏‏‌شناختی تولید گوجه­‌فرنگی 62/3 هکتار جهانی (ردپای مستقیم 2/2 و غیرمستقیم 42/1 هکتار جهانی) برآورد شد؛ به دیگر سخن، 42/1 هکتار زمین بهره‌ور جهانی لازم است تا آلاینده­‌های تولیدشده در اثر تولید گوجه‌­فرنگی را جذب کند. یافته­‌های تحقیق نشان‌­دهنده عدم پایداری تولید گوجه­‌فرنگی در شهرستان اسدآباد بر اثر تولید و انتشار آلاینده‌­های ناشی از کاربرد بی‌رویه و غیراصولی نهاده­‌ها است. با توجه به میزان مصرف بالای برق در پمپ­‌های آبیاری می‌­توان با اﻧﺘﺨﺎب پمپﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ، ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات، آﺑﯿﺎری در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ پیک، اﺳﺘﻔﺎده از کاﻧﺎﻟ‌ﻬـﺎی ﺑﺘـﻮنی ﺑﺠـﺎی کاﻧﺎل‌های ﺳـنتی ﻣﻮﺟـﻮد، اﺳــﺘﻔﺎده از اﺳــﺘﺨﺮ و ﻣﺨــﺎزن ذﺧﯿــﺮه آب و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳامانهﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘی ﺑﻪ سامانهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، مصرف این نهاده را کمتر کرد. همچنین، از طریق به‏‌کارگیری انواع نهاده­‌های آلی و ارگانیک و روش‌­های مبارزه زیست‌‏شناختی (بیولوژیک) با آفات (گل جالیز گوجه‌­فرنگی) به ‏جای مصرف انواع نهاده­‌های شیمیایی و نیز استفاده از ادوات ترکیبی و پیشرفته کشاورزی برای کاهش عملیات زراعی و بررسی و معاینه فنی ماشین‏‌آلات کشاورزی و در نتیجه، مصرف کمتر گازوئیل، می‌­توان اثرات زیست­‌محیطی این نظام تولیدی را کاهش داد؛ همچنین، برای بهبود کارآیی و بهره­وری انرژی، جایگزینی بذرهای اصلاح‌‏شده به ‏جای بذور محلی توصیه می­‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Energy Efficiency and Ecological Footprint Analysis of Tomato Production Farms in Asadabd County of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Abdolmaleky 1
 • Mehdi Najafi 2
 • Karim Naderi Mahdei 3
1 Assistant Professor, Department of Agriculture, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
2 MSc. Graduate in Agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In modernization era, high consumption level and improper use of external agricultural inputs (fertilizers, pesticides, and fuels), particularly in developing countries, have resulted in different consequences such as climate change, water pollution, or natural resource depletion. For example, agriculture is responsible for approximately 20 percent of greenhouse gas emissions. Iran is the largest emitter of greenhouse gases in the Middle East. Hence, over recent years, evaluating environmental capacities and studying environmental impacts of agricultural production have increased. One important facet of studying agricultural systems is to evaluate their sustainability. One of the most important quantitative models of measuring sustainability is the ecological footprint known as an accounting metric, which assesses humanity’s pressure on natural resources and situates consumption levels within the Earth’s ecological limits. Due to the increase in population and demand for agricultural products, creating new forms of energy in the agricultural sector and improper use of inputs, this economic sector has become an energy consuming sector. So far, various studies have been conducted to measure energy efficiency in the agricultural sector. Despite the fact that a large proportion of tomato production in the Hamedan province of Iran is related to Asadabad County, there seems to be no clear attention to sustainability status of agricultural operations. Therefore, this study aimed at studying the ecological footprint and energy efficiency to assess sustainability of the tomato production in Asadabad as a main tomato producer in the west Iran. The specific objectives of the study included: (1) Describing the demographic and technical profile of tomato producers, (2) Evaluating the energy efficiency regarding the inputs and products, and (3) Estimating the direct and indirect ecological footprint of tomato production to identify the most crucial production inputs in terms of pollutant emissions.
Materials and Methods: The ecological footprint (EF) has become a popular indicator since it was first introduced in a publication in the 1990s. Based on energy consumption, the place-oriented method was used, and therefore, consumption-based EF as well as direct and indirect EF were calculated. Global hectares approach was used to measure the ecological footprint unit. In addition, according to energy input and output resulting from the consumption of inputs and from the products, energy efficiency was estimated. The study was conducted in a descriptive-survey research method using a questionnaire, and a sample of 210 tomato producers was randomly selected. To estimate the energy consumption, equivalence factors ( were used to estimate the amount of energy produced from each of the inputs and outputs. The ecological footprint was defined as the sum of real and virtual lands directly or indirectly related to crop production, and were required to absorb CO2 emitted by that production, which was expressed in Equation (1), where  showed the land occupied over time by croplands, built area, pastures and forests for crop production, and was calculated by Equation (2), in which  represented the amount of occupied land with type a (cropland, forest, pasture, built area),  equaled one while  resembled the equivalence factor for land type a,  was equal to 2/2.  showed the amount of forest required for absorbing CO2 emitted during the product's lifecycle, which was calculated by Equation (3), where  represented the amount of energy consumption by inputs in GJ ha-1,  was the ability of a hectare of forest land to absorb carbon released from energy equal to 71 GJ petroleum:      
Results and Discussion: Results of the EF analysis showed that the  was estimated at 1/42 gha and the consumption-based EF was measured to be 7.57 gha. Accordingly, an area of 1/42 ha of productive land would be needed to meet the challenge of bio-capacity reduction. The total energy consumption was more than the ecological capacity of the required land to produce tomato per hectare, indicating the unsustainability of potato production regarding the environmental impacts. Energy efficiency and productivity indices from the ratio of energy output and tomato yield to energy input resulted from inputs, especially electricity with 38.9 percent, nitrogen fertilizer with 26.9 percent and gasoline with 15.2 percent, a total of 81 percent, were calculated equal to 0.34 and 0.42 MJ, respectively. In the  and the consumption-based EF, the highest share belonged to electricity, nitrogen fertilizer, and gasoline, respectively. Thus, due to the emission of pollutants, because of irregular and unprincipled consumption of inputs, tomato production in Asadabad County was found to be ecologically unsustainable.  
Conclusions: The study findings implied that lower use of electricity, fertilizers and gasoline could play a significant role in mitigating the environmental impacts of tomato production. Due to the water shortage in the studied region, and high consumption of electricity for electric irrigation pumps, strategies such as using high efficiency pumps, regular technical repair of equipment, use of ponds and tanks to store water, allocating low-interest facilities to farmers to use modern irrigation methods and encouraging them to integrate their farms are recommended. About the high consumption level of chemical fertilizers, strategies such as increase in the use of organic and compost fertilizers, compliance with the permissible limit, and also using non-chemical methods such as biological control to prevent pests’ resistance to chemical toxins are recommended as well. Regarding the high consumption level of gasoline, use of combined and advanced machinery to reduce the plowing operations, and technical inspection of agricultural machinery for lower and optimal fuel consumption are also recommended. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Energy Input
 • Energy Output
 • Direct Ecological Footprint
 • Indirect EF
 • Energy Efficiency
 • Abdolmaleky, M. Naderi Mahdiei, K., & Nejatian, P. (2022). Environmental sustainability assessment: potato production in western Iran. Process Integration and Optimization for Sustainability, 6(4), 1063-1073. DOI: 10.1007/s41660-022-00262.
 • Abdullah, A., Marzban, Z., Asoudar, A., Amin, M., & Abdoshahi, A. (2015). Energy analysis of watermelon production in plastic and open space cultivation system via DEA method in Khuzestan. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(2), 293-301. [In Persian]
 • Agostinho, F., & Pereira, L. (2013). Support area as an indicator of environmental load: comparison between embodied emergy, ecological footprint, and energy accounting methods. Ecological Indicators, 24, 494 -503.
 • Akifdestek, M., & Sarkodie, A. S. (2019). Investigation of environmental Kuznets curve for ecological footprint: the role of energy and financial development. Science of the Total Environment, 650(2).
 • Canakci, M., & Akinci, I. (2006). Energy use pattern analysis of greenhouse vegetable production. Energy, 31, 1243-1256.
 • Cerutti, A., Beccaro, G. L., Bagliani, M., Donno, D., & Bounous, G. (2013). Multifunctional ecological footprint analysis eco-efficiency (a case study of fruit production systems in Northern Italy). Journal of Cleaner Production, 40, 108-117.
 • Cerutti, A. k., Bagliani, M., Beccaro, G. L., & Bounous, G. (2010). Application of ecological footprint analysis on nectarine production: methodological issues and results from a case study in Italy. Journal of Cleaner Production, 18(8), 771-776.
 • Cetin, B., &Vardar, A. (2008). An economic analysis of energy requirements and input costs for tomato production in Turkey. Renewable Energy, 33, 428-433.
 • Cheng, K., Pan, G., Smith, P., Luo, T., Li, L., Zheng, J., Zhang, X., Han, X., & Yan, M. (2011). Carbon footprint of China’s crop production: an estimation using agro-statistics data over 1993-2007. Agriculture, Ecosystems & Environment, 142, 231-237.
 • Coelli, T., Rahman, S., & Thirtle, C. (2002). Technical, allocative, cost and scale efficiencies in Bangladesh rice cultivation: a non-parametric approach. Journal of Agricultural Economics, 53(3), 607-626.
 • Crishna, N. (2007). Review and application of the ecological footprint (a case study of agricultural systems in Scotland). Master Thesis, Center for the Study of Environmental Change and Sustainability, University of Edinburgh.
 • Dekamin, M. (2021). Potato energy and material flow cost accounting in Hamadan province, Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 35(2), 105-119. [In Persian]
 • Dashti, Q., Pourmoradi, M., & Hayati, B.(2019). The relationship between agricultural efficiency and sustainability in potato fields in Kaboudar Ahang city.Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production, 29(1), 181-192. [In Persian]
 • Dong, G., Mao, X., Zhou, J., & Zeng, A. (2013). Carbon footprint accounting and dynamics and the driving forces of agricultural production in Zhejiang province, China. Journal of Ecological Economic, 91, 38-47.
 • Esengun, K., Erdal, G., Gunduz, O., & Erdal, H. (2007). An economic analysis and energy use in stake tomato production in Tokat province of Turkey. Renewable Energy, 32, 1873-1881.
 • Esfahani, S. M. J., Naderi Mahdiei, K., Saadi, H., & Dourandish, A. (2017). Efficiency and sustainability of silage corn production by data envelopment analysis and multi-functional ecological footprint: evidence from Sarayan county. Journal of Agricultural Science and Technology, 19(7), 1453-1468.
 • Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of The Royal Statistical Society, Series A, 120(3), 253-290.
 • Fatemi, M., Rezaei, K., Wackernagel, M., & Shennan, C. (2018). Sustainability of environmental management in Iran: an ecological footprint analysis. Iran Agricultural Research, 37(2), 53-68. DOI: 10.22099/iar.2018.4958.
 • Gan, Y., Liang, C., Wang, X., & McConkey, B. (2011). Lowering carbon footprint of durum wheat by diversifying cropping systems. Field Crops Research, 122, 199-206.
 • Gharkhloo, M., Pourkhabbaz, H., Amiri, M., & Faraji, S. H. (2009). Assessing the ecological potential of Qazvin region to determine potential points of urban development using GIS. Urban Region Studies and Research, 1, 51-68. [In Persian]
 • Ghasemi Mobtaker, H., Keyhani, A., Mohammadi, A., Rafiee, S., & Akram, A. (2010). Sensitivity analysis of energy inputs for barley production in Hamedan province of Iran. Agriculture, Ecosystems and Environment, 137, 367-372. [In Persian]
 • Global Economy (2023). Fertilizer use-country rankings. Available at https://www.theglobaleconomy.com. Retrieved at 9 November, 2023.
 • Guzman, J., Marrero, M., & Arellano, A. (2013). Methodology for determining the ecological footprint of the construction of residential buildings in Andalusia (Spain). Ecological Indicator, 25, 239-249.
 • 24.   Habibi, K., Ghaderi, A., Asadi, J., & Rahimi, A. (2018). Assessing the level of sustainability of informal neighborhoods using ecological footprint model, case study: Abbasabad neighborhood of Sanandaj. Journal of Urban Studies, 26, 89-98. [In Persian]
 • 25.   HAJO (2021). Potato production. Hamedan Agriculture-Jahad Organization (HAJO). Islamic Republic News Agency (IRNA). Available at https://www.irna.ir/news/84416443. Retrieved at 29 July, 2021.
 • Hassanzadeh Qort Tappeh, A., Haji Hassani, M.,Nikzad, P., & Zahedmanesh, M. (2008). Evaluation of energy efficiency in tomato cultivation of West Azerbaijan province. Proceedings of the First National Congress on Tomato Production and Processing Technology, Mashhad, 23-24 February, 2008.
 • Hedayat Mazhari, R., Khorramabadi, M., & Lashgarara, S. (2021). Assessing efficiency using data envelopment analysis method and its relation to financial ratios. Journal of Financial Accounting Research, 13(3), 89-110. DOI: 22108/far.2022.129532.1785. [In Persian]
 • Jadidi, M. R., Sabuni, M. S., Homayounifar, M., & Mohammadi, A. (2012). Assessment of energy use pattern for tomato production in Iran (a case study from the Marand region). Agricultural Engineering, 58, 119-130. [In Persian]
 • 29.   Kanchanaroek, Y., & Aslam, U. (2018). Policy schemes for the transition to sustainable agriculture: farmer preferences and spatial heterogeneity in northern Thailand. Land Use Policy, 78(C), 227-235.
 • Khorramdel, S., Abolhassani, L., & Rahmati, E. (2016). Environmental impacts assessment of saffron agroecosystems using life cycle assessment methodology (case study: Torbat-e Heydariyeh and Ghaen counties). Journal of Saffron Research, 4(2), 229-248. [In Persian]
 • Kissinger, M., & Gottlieb, D. (2012). From global to place oriented hectares: the case of Israel’s wheat ecological footprint and its implication for sustainable resource supply. Ecological Indicator, 16, 51-57.
 • 32.   Lim, A. (2020). What is ecological footprint? Definition and how to calculate it. Sustainability for All. A newsletter published by Treehugger. Available at https://www.treehugger.com. Retrieved at 10 August, 2020.
 • Mobtaker, H. G., Akram, A., & Keyhani, A. (2012). Energy use and sensitivity analysis of energy inputs for alfalfa production in Iran.Energy for Sustainable Development, 16, 84-89.
 • MOE (2023). Energy balance sheet. Ministry of Energy (MOE) of Iran, Planning Administration and Microeconomics of Power and Energy. Available at https://pep.moe.gov.ir. Retrieved at 15 November, 2023.
 • Mohammadi, A., & Omid, M. (2010). Economical analysis and relation between energy inputs and yield of greenhouse cucumber production in Iran. Applied Energy, 87, 191-196.
 • Mohammadi, A., Rafiee, S., Jafari, A., Keyhani, A., Mousavi Avval, S. H., & Nonhebel, S. (2014). Energy use efficiency and greenhouse gas emissions of farming systems in north Iran. Renew, Sustainable Energy Review, 30, 724-733.
 • Naderi Mahdiei, K., Bahrami, A., Aazami, M., & Sheklabadi, M. (2015). Assessment of agricultural farming systems sustainability in Hamedan province using ecological footprint analysis (case study: irrigated wheat). Journal of Agricultural Science and Technology, 17, 1409-1420. DOR: 20.1001.1.16807073.2015.17.6.21.2.
 • Nikkhah, A., Emadi, B., & Firouzi, S. (2015). Greenhouse gas emissions footprint of agricultural production in Guilan province of Iran. Sustainable Energy Technologies Assessments, 12, 10-14.
 • Omid, M., Ghojabeige, F., Delshad, M., & Ahmadi, H. (2011). Energy use pattern and benchmarking of selected greenhouses in Iran using data envelopment analysis. Energy Conversion and Management, 52(1), 153-162.
 • Ozkan, B., Akcaoz, H., & Fert, C. (2006). Energy input-output analysis in Turkish agriculture. Renewable Energy, 29, 39-51.
 • Pervanchon, E. T. (2002). Assessment of energy use in arable farming systems by means of an agro ecological indicator. The Energy Indicator, Agricultural System, 72, 149-172.
 • 42.   Rees, W. E., & Wackernagel, M. (1996). Urban ecological footprints: why cities cannot be sustainable and why they are a key to sustainability? Environmental Impact Assessment Review, 16, 223-248.
 • Rezaei, P., Naderi Mahdiei, K., Karimi, S., & Shahnazi, K. (2019).Assessing the ecological sustainability of the crop system using ecological footprint analysis (case study: potato and cucumber cultivation in Sefalgaran village of Bahar city).Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production, 29(2), 53-66. [In Persian]
 • Singh, H., Mishra, D., & Nahar, N. M. (2010). Energy use pattern in production agriculture of a typical village in arid zone India – Part I. Energy Conversion and Management, 43(16), 2275-2286.
 • Tabatabaie, S. M. H., Rafiee, S. H., Keyhani, A., & Heidari, M. D. (2013). Energy use pattern and sensitivity analysis of energy inputs and input costs for pear production in Iran. Renewable Energy, 51, 7-12.
 • 46.   Tittonell, P., & Giller, K. (2013). When yield gaps are poverty traps: the paradigm of ecological intensification in African smallholder agriculture. Field Crop Research, 143, 76-90.
 • Toth, G., Szigeti, C., Harangozo, G., & Szabo, D. (2018). Ecological footprint at the micro-scale, how it can save costs? The case of ENPRO. Resources, 7(3)45, 1-14. DOI: 10.3390/resources7030045.
 • UsEPA (2016). Global greenhouse gas emissions data. United States Environmental Protection Agency (USEPA). Available at https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions. Retrieved at 22 June, 2021.
 • Vanden Bergh, J. C. J. M., & Grazi, F. (2014). Ecological footprint policy? Land use as an environmental indicator. Journal of Industrial Ecology, 18(1), 10-19. DOI: 10.1111/jiec.12045.
 • Vander Werf, H. M. G., & Turnen, L. (2008). The environmental impacts of the production of hemp and flax textile yarn. Industrial Crops Production, 27, 1-10.
 • Wackernagel, M., Monfreda, C., Moran, D., Wermer, P., Goldfinger, S., Deumling, D., & Murray, M. (2005). National footprint and biocapacity accounts 2005: the underlying calculation method. Global Footprint Network, 1-33. Available at https://elearning.humnet.unipi.it/pluginfile.php/16763/mod_resource/content/0/Footprint%20Method%202005.pdf.
 • Yara International (2023). Crop and agronomy knowledge. Growing more food, sustainably. Available at https://www.yara.com. Retrieved at 9 November, 2023.
 • Yilmaz, I., Akcaoz, H., & Ozkan, B. (2005). An analysis of energy use and input costs for cotton production in Turkey. Renewable Energy, 30, 145-155.
 • Yousefi, M., Khorramivafa, M., & Mondani, F. (2014). Integrated evaluation of energy use, greenhouse gas emissions and global warming potential for sugar beet (Beta Vulgaris) agroecosystems in Iran. Atmospheric Environment, 92, 501-505.
 • Zabardast, M., Azizpanah, A., Yeganeh, R., Fath,, & Bahamin, S. (2023). Evaluation of energy and emission of greenhouse gases for olive production in westIran (case study: Ilam province, Ilam city). Agricultural Knowledge and Sustainable Production, 33(1), 237-250. DOI: 10.22034/saps.2021.41099.2521. [In Persian]
 • Zangeneh, M., Omid, M., & Akram, A. (2010). A comparative study on energy use and cost analysis of potato production under different farming technologies in Hamadan province of Iran. Energy, 35, 2927-2933. [In Persian]
 • Zarei, M. J. (2017). Energy evaluation and economic analysis and environmental effects of tomato and cucumber production under open field cultivation and greenhouse in Fars province. Master Thesis of Agricultural Mechanization, Faculty ofAgriculture and Natural Resources, University of Ramin. [In Persian]