تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با تأکید بر حداکثر کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی مطالعه موردی منطقه ورامین

نویسندگان

چکیده

هدف مطالعه حاضر ارائه روشی جهت تعیین الگوی بهینه کشت با تأکید بر حداکثرکردن منافع اجتماعی و خالص واردات آب مجازی منطقه ورامین است. به همین منظور ابتدا مقدار آب مجازی و منافع اجتماعی محصولات محاسبه و سپس مدل برنامه‌ریزی ریاضی با استفاده از داده‌های سال 1387-88 تخمین زده شد.در ادامه به‌منظور اصلاح مدل جهت تقویت واردات خالص آب مجازی با استفاده از مدل HSJ ، سطح زیر کشت گندم و جو به‌عنوان محصولات وارداتی به‌صورت جداگانه و با هم و همچنین سطح زیر کشت محصولات صادراتی با هم حداقل شدند.
با توجه به نتایج به‌دست آمده، الگوی کشت منطقه ورامین الگویی بهینه نبوده و توجه به واردات خالص آب مجازی در منطقه ورامین موجب شده است تا تنها محصول گندم در منطقه ورامین کشت شود و لذا آب مجازی را می‌توان در مناطق کم آب به‌عنوان روشی مناسب جهت مدیریت تقاضای آب مورد استفاده قرار داد و الگوی کشت را به گونه‌ای مدیریت کرد که منابع آب در دسترس منطقه کمتر اتلاف شوند.

عنوان مقاله [English]

Determining the Optimum Cropping Pattern of Crops with Emphasis on Maximization of Social Profit and Virtual Water Trade (Case Study: Varamin Plain)

نویسندگان [English]

  • S. Khalilian
  • A.H. Chizari
  • R. Afsari Badi
چکیده [English]

The aim of this study, suggest a way for nomination of optimization cropping pattern with emphasis on maximization of social profit and virtual water trade in Varamin plain. In this study, first we calculate quantity of social profit as well as virtual water trade of crops and the estimate of model of mathematic programming with the use of 2008-2009 statistics. As we continue to modify model with support of virtual water trade with the use of HSJ model, minimizing planted land of wheat and barley as imported crops single and comprehensive and so minimization planted land of exported crops comprehensive.
Result show that present model is not an optimum model in Varamin plain and notice to net virtual water trade in the region of Varamin caused be cultivated only wheat crop And can be said according to virtual water in low-water areas can be as a suitable method for water demand management so that the pattern can be cultivated to take direction that the available water resources of areas be less damage.
JEL classification: R14,Q18,Q25

Keywords:
Cropping Pattern, Net Social Profit, Virtual Water, Import, Varamin