بررسی آثار جهانی شدن بر رونق بخش کشاورزی چند کشور در حال توسعه

نویسندگان

چکیده

چکیده
این مطالعه به بررسی تأثیر شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهانی شدن در رونق بخش کشاورزی با استفاده از روش داده‌های تلفیقی برای 20 کشور در حال توسعه
میپردازد. در این مطالعه به‌منظور استخراج شاخص رونق اقتصادی بخش کشاورزی، از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که شاخصاقتصادی جهانی شدن در رونق اقتصادی بخش کشاورزی کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت و معنیداری دارد در حالی که شاخصهای اجتماعی و سیاسی آن اثر بازدارنده بر رونق بخش کشاورزی این کشورها دارد. با توجه به نتایج به‌دست آمده پیشنهاد می‌شود به‌منظور دستیابی به رونق بخش کشاورزی، بهبود معیارهای اقتصادی در مقایسه با معیارهای اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

طبقه‌بندی JEL: C23, F10, O47

کلیدواژه‌ها:
جهانی شدن، رونق بخش کشاورزی، داده‌های تلفیقی، فیلتر هودریک پرسکات

عنوان مقاله [English]

Study the Impacts of Globalization on Agricultural Promotion in Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • R. Moghaddasi
  • H. Sherafatmand
چکیده [English]

Abstract
This paper examines the impact of economic, social and political indices of globalization on promotion of agricultural sector based of pool data for 20 Asian developing countries. Hoedrick Prescott filter is used to calculate the agricultural promotion index. Results show that economic globalization index has positive and significant effect on economic promotion in agriculture; however, social and political globalization indices have negative impact on economic promotion in agricultural sector in selected countries.

JEL Classification: C23, F10,O47

Keywords:
Globalization, Agricultural Promotion Index, Panel Data Method, Hoedrick Prescott Filter