اولویت‌بندی کشت محصولات زراعی شهرستان بیرجند با استفاده از تکنیک AHP

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اولویت‌بندی کشت محصولات زراعی شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان است که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 133 نفر انتخاب شدند و اطلاعات به روش نمونه‌گیری تصادفی در سال زراعی 1387-1388 گردآوری و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تحلیل شد.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین معیارهای تعیین‌کننده کشت محصولات زراعی شهرستان بیرجند منابع آب و کشاورزی پایدارند و همچنین زعفران، گندم و جو از بین محصولات پاییزه و پنبه از میان محصولات بهاره از بالاترین اولویت برای قرار گرفتن در الگوی کشت محصولات زراعی برخوردارند و دو گیاه چغندر و ذرت پایین‌ترین اولویت را از این لحاظ دارند.

طبقه‌بندی JEl: Q1, C6, C60

کلیدواژه‌ها:
الگوی کشت، خراسان جنوبی، بیرجند، محصولات زراعی، AHP

عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Cultivation Productions in Birjand City by Using AHP Technique

نویسندگان [English]

  • K. Roosta
  • M. Teimoori
  • M. Falaki
چکیده [English]

Present Research with purpose prioritizing the cultivation productions in Birjand city, southern Khorasan Province. statistical population of this research are experts of agriculture Jihad Organization of southern Khorasan Province. The population of sample’s research estimated 133 by Cochran formula and the information has been gathered by questionnaire method in 2008-2009 and AHP technique (Analytical Hierarchy Process) was used for analyze the data.
The results of the research show that water resources and agricultural development factors in Birjand city are the main factor of determined cultivation pattern. Also of among autumn products, saffron, wheat and barley located in first priority and cotton of among spring production located in first priority for cultivate, Also, Sugar beet and corn located in the lowest priority for cultivate.

JEL Classification: Q1, C6, C60

Keywords:
Cultivation Pattern, AHP, Southern Khorasan, Birjand, Cultivation Production