انتقال قیمت نهاده‌های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهی

نویسندگان

چکیده

کارایی قیمت و بازار تحت تأثیر عوامل و شاخصهای متعددی است که یکی از مهمترین آنها مسئله تقارن انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. از آنجا که نهاده‌های وارداتی کنجاله سویا و پودرماهی بخش اعظمی از تغذیه طیور را تشکیل می‌دهد، هدف از این مطالعه بررسی نحوه انتقال قیمتهای جهانی این نهاده‌ها به قیمتهای داخلی با استفاده از داده‌های ماهانه فاصله زمانی 1380-89 با بهره‌گیری از مدل تصحیح خطاست. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش و کاهش قیمتهای جهانی کنجاله سویا و پودرماهی اثر مثبتی روی تغییرات قیمت داخلی‌آنها دارد. آزمون‌انتقال قیمت‌ هر دو نهاده نیز نشان‌می‌دهد که در بلندمدت و کوتاه‌‌مدت انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی متقارن است. نوسانات قیمتهای جهانی به‌خصوص افزایش آن، می‌تواند واحدهای تولیدی وابسته به نهاده‌های وارداتی را با چالش مواجه سازد؛ لذا پیشنهاد می‌شود که سیاستهای دولت به سمت بهبود زیرساخت‌های بخش شیلات به‌ منظور افزایش ظرفیت تولید پودر ماهی و افزایش عملکرد سویا در مناطق مستعد در راستای کاهش واردات هدایت شود.

طبقه‌بندی JEL: E30-Q11

کلیدواژه‌ها:
انتقال قیمت، الگوی تصحیح خطا، نهاده‌های وارداتی، طیور، ایران

عنوان مقاله [English]

Price Transmission from World Markets to Iran\'s Domestic Markets for Poultry Imported Inputs (Case Study: Soybean Meal and Fish Powder)

نویسندگان [English]

  • R. Heidari Kamalabadi
  • N. Shahnoushi
چکیده [English]

The price and market efficiency is influenced by factors and different indexes in which symmetry of price transmission in different markets levels is significantly important. Since, imported soybean meal and fish powder are formed great part of poultry nutrition, the purpose of this paper is examining the way of world prices influence the domestic prices of these inputs applying an Error-Correction Model (ECM) to the monthly data over the period of 2001-2010. The results indicate that decrease and increase of world prices of soybean meal and fish powder have positive effects on their domestic prices. Also, price transmission test of both inputs represent that price transmissions from world markets to domestic market are symmetric in short-run and long-run. World price fluctuations, especially when it increases, can create problem for manufacturing firms attributed to imported inputs thereby suggested that government improves fishery sector's infrastructures in order to increase production of fish powder and enhance performance of soybean to rising relevant industries (soybean meal). All of the last mentioned cases can cause to reduce import of these inputs.

JEL Classification: E30, Q11

Keywords:
Price Transmission, Error-Correction Model, Imported Inputs, Poultry, Iran