عوامل مؤثر بر پذیرش تشکلهای مردمی مرتبط با آب مطالعه موردی اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی گتوند

نویسنده

چکیده

از جمله مهمترین مباحث مرتبط با مدیریت منابع آبی در جهت کاهش تقاضای مصرف منابع آب در بخش کشاورزی، استفاده از مدیریت مشارکتی منابع آب و انتقال مدیریت از بخش دولتی به سوی مشارکت مردمی است. هدف اصلی مطالعه حاضر نیز شناسایی عوامل تأثیرگذار بر احتمال مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی گتوند است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه پیمایشی و تکمیل پرسشنامه به صورت تصادفی از 105 کشاورز در اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری گتوند در سال 1387 به‌دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، فردی و شغلی مانند: تحصیلات، درآمد، تجربه‌کشاورزی، تملک‌بر زمینهای‌زراعی، داشتن‌شغل غیرکشاورزی و غیره موجب افزایش پذیرش مدیریت مشارکتی (تشکلهای مردمی) می‌شوند که در این بین، تحصیلات با توجه به اثر نهایی آن، بیشترین اثر را دارد. همچنین پرجمعیت بودن خانوار و داشتن تنوع تولیدی از عواملی هستند که تأثیر منفی در احتمال پذیرش تشکلها دارند. استفاده از سیاستهایی به منظور تثبیت درآمد کشاورزان، یکپارچه‌سازی اراضی و برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی در جهت آشنایی بهره‌برداران با فرایند مدیریت مشارکتی، از جمله پیشنهادهای اصلی مطالعه حاضر در جهت افزایش تمایل به مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آبی محسوب می‌شوند.

طبقه‌بندی JEL: C21, Q25

کلیدواژه‌ها:
مشارکتهای مردمی، گتوند، مدیریت منابع آبی

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Acceptance of Social Water Community (Case Study: Gotvand\'s Irrigation and Drainage Network Land)

نویسنده [English]

  • M. Aghapour Sabbaghi
چکیده [English]

Abstract
Extending participatory water management scheme in agriculture sector and transmission public management from public to social participation is one of the most important topics in water resource management in order to reduce water demand. The main goal of this study is identify factors affecting farmers' participation in water resource management in land under Gotvand’s irrigation and drainage network. Data were collected in 2008 from a survey study and complete the random questionnaire of 105 farmers in the Gotvand’s irrigation network land. The results of this study revealed that social, economical, and personal and occupation characteristics were effective on the probability of participation in water resource social management acceptance. Results showed that knowledge, income, agricultural experience, farm ownership and nonagricultural occupations variables caused increase in the probability of participatory management acceptance. Among this variables knowledge according to marginal effect has greatest effects on adoption of participatory management. Use of policies to stabilize farmers' incomes, land consolidation and organizing training and promotion classes to familiarize exploiters with participatory management process, are the this study main suggestion for increasing farmers tendency to participation on water resource management.

JEL Classification: Q25, C21

Keywords:
Social Participations, Gotvand, Water Resource Management