بررسی تأثیر به‌کارگیری دانش‌آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره‌وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی

نویسندگان

چکیده

آمارهای منابع رسمی اختلاف قابل‌توجهی را در عملکرد زارعی و باغی در هکتار و بازده سرانه هر رأس دام ایران در مقایسه با متوسط جهانی نشان می‌دهد. جهت حل این مشکل، راه‌حلی که طی سالهای اخیر در قالب طرحهای مختلف در بخش کشاورزی عنوان شده و مورد توجه مسئولان مرتبط با این بخش قرار گرفته است، به‌کارگیری دانش‌آموختگان بخش کشاورزی در واحد‌های بخش کشاورزی بوده است. با این رویکرد، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد این طرحها، به بررسی تأثیر اعزام دانش‌آموختگان علوم دامی در قالب طرح مدیران فنی بر بهره‌وری عوامل تولید در گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی طی دوره 74-86 پرداخته است. جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در این مطالعه، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، گروهی از واحدهای دامی که از مدیران فنی در واحدهای تحت پوشش خود استفاده کرده بودند (32 واحد)، انتخاب گردیدند و با گروهی دیگر از واحدها مقایسه شدند که از این مدیران در واحدهای تحت پوشش خود استفاده نکرده‌اند (18 واحد). این مقایسه با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش جورسازی انجام گرفت.
نتایج این مطالعه نشان داد اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش بهره‌وری بهره‌برداران فعال در این بخش داشته به‌طوری که اجرای آن سبب کاهش هزینه تولید واحدهای استفاده‌کننده از این مدیران شده (05/0 درصد) و تغییرات تکنولوژیکی این واحدها را (09/0 درصد) بهبود بخشیده است. با توجه به این نتایج، به‌کارگیری مدیران فنی در واحدهای بزرگ دامی و همچنین ادامه اجرا و پیگیری طرحهایی از این دست پیشنهاد شده است.

طبقه‌بندی JEL: O13, Q16, C78, D24

کلیدواژه‌ها:
بهره‌وری، روش جورسازی، شاخص مالم کوئیست، مدیران فنی، واحدهای دامی شیر، خراسان رضوی

عنوان مقاله [English]

Survey of the Effect Using of Graduates of Agriculture (Livestock Science) on the Total Productivity of Factors of Production (TFP) in Dairy of Khorasan Razavi\'s Province

نویسندگان [English]

  • N. Shahnoushi
  • M. Daneshvar
  • M. Tabaraee
  • M. Shabanzadeh
  • M. Akbari
چکیده [English]

Statistics of official sources represent a significant difference between the performance of agricultural and horticultural per hectare and output of per capita per head of cattle Iran in compared with the world average. For solving this problem, solution that in the various project's frameworks in the agricultural sector proposed by authorities relevant with this sector during recent years is employing graduates this sector in farms. With this approach, this study with the purpose evaluates the performance these projects, are examined the effect of usage graduates of livestock science in the framework of technical manager's projects on the total productivity of factors of production (TFP) in dairy of Khorasan Razavi's province during the period 1995-2007. To achieve the desired goals in this study using simple random sampling, a group of Livestock units that the technical managers had used their units (32 units) was selected and compared (using Malmquist Index and matching methods) with another group of units, which have not used the managers in units (18 units).
The results of this study revealed that performance this project played an important role in increasing TFP so that performance it caused the low-cost production livestock units (0.05) and improved efficiency technological units (0.09). According to the results this study, employing the managers in large livestock units and continuing run the plans of this type is suggested.

JEL Classification: O13, Q16, C78, D24

Keywords:
Productivity, Matching Methods, Technical Managers, Livestock Units of Dairy, Khorasan Razavi, Malmqusit Index