عوامل مؤثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تلاش شده است با بهره گیری از الگوی توبیت، عوامل مؤثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات 164 کشاورز استان خراسان رضوی در سال 1388 بررسی شود. نتایج نشان داد که تقاضای بالفعل اعتبارات نسبت به متغیرهای نرخ بهره، نحوه پرداخت وام توسط بانک، بازپرداخت اقساط و فاصله بین دریافت وام و شروع اقساط و تقاضای بالقوه اعتبارات نسبت به متغیرهای تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورز، درآمد کشاورزی، مدت وام، بازپرداخت اقساط، فاصله بین دریافت وام و شروع اقساط و درصد پاسخگویی بانک به تقاضای وام کشش پذیر است. در پایان، پیشنهادهایی به منظور بهبود کیفیت اعتبارات و تصمیم گیری های مناسب در زمینه اعطای وام ارائه شده است.
طبقه‎بندی JEL:

کلیدواژه‎ها:
الگوی توبیت، تقاضای بالفعل اعتبارات، کشاورز، تقاضای بالقوه اعتبارات، کشش پذیر

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Actual and Potential Demand for Agricultural Credits in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • S. Pouryazdian
  • M. Kohansal
  • M. Ghorbani
چکیده [English]

Abstract
This paper tried to examine effective factors on actual and potential demand for agricultural credits of 164 farmers in Khorasan Razavi province using tobit model in 2009. Results showed that actual credit demand is elastic toward interest rate, loan payment manner by bank, repayment of installments and the distance between loan receipt and installments beginning. Also potential credit demand is elastic toward farmer's education, farmer's experience, agricultural income, loan term, repayment of installments, the distance between loan receipt and installments beginning and bank response percent to loan demand. At the end of paper, suggestions are offered to improve credits quality and appropriate decisions in the field of loan payment.

JEL Classification: C21, C24, C25, D1, D14, G21

Keywords:
Tobit Model, Actual Credit Demand, Farmer, Potential Credit Demand, Elastic