آثار کاهش تولید بخش کشاورزی بر تولید سایر بخشها در قالب الگوهای مختلط با تأکید بر شرایط متعارف و ویژه

نویسنده

چکیده

سنجش اهمیت بخشهای اقتصادی در چارچوب الگوهای تعادل عمومی تحت دو شرایط امکان پذیر است: شرایط متعارف و شرایط ویژه. به لحاظ روش‌شناسی دو الگوی کلی در سنجش اهمیت بخشها در شرایط متعارف مورد استفاده قرار می‌گیرند: الگوی تقاضامحور لئونتیف (ضرایب فزاینده تقاضای نهایی به تولید) و الگوی عرضه‌محور گش (ضرایب فزاینده عوامل تولید به تولید). در این مقاله نشان داده می‌شود که الگوهای مذکور را نمی‌توان در سنجش اهمیت بخشها در شرایط ویژه مورد استفاده قرار داد و بنابراین لازم است به صورت الگوی مختلط تقاضامحور (ضرایب فزاینده تولید به تولید از منظر تقاضاکننده) و الگوی مختلط عرضه‌محور (ضرایب فزاینده تولید به تولید از منظر عرضه‌کننده) اصلاح شوند. گفتنی است هر دو الگو برای اولین بار در سنجش آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم کاهش تولید ناشی از خشکسالی در بخشهای کشاورزی، زراعت و باغداری به عنوان بخشهای محدودیت عرضه تولید بر کاهش تولید سایر بخشهای اقتصادی و کاهش تقاضای نهایی به‌کار می‌روند. جدول متقارن محاسبه شده سال 1380 به ابعاد 99×99 نیز مبنای محاسبه قرار گرفته است.
نتایج به طور کلی نشان می‌دهد که درصد کاهش تولید به GDP از منظر عرضه‌کننده در بخش زراعت بیش از دو برابر رقم متناظر از منظر تقاضاکننده است، حال آنکه عکس آن در مورد بخش باغداری مشاهده می‌شود. ارقام مذکور نشان می‌دهد که پیوند پیشین بخش زراعت بیشتر از پیوند پسین آن است در صورتی که پیوند پسین بخش باغداری بیشتر از پیوند پیشین آن است.

طبقه‌بندی JEL: Q11

کلیدواژه‌ها:
شرایط متعارف، شرایط ویژه، الگوی تقاضامحور، الگوی عرضه‌محور، الگوی مختلط، آثار مطلق، آثار نسبی

عنوان مقاله [English]

The Effects of Decrease in Agricultural Output on the Output of the Other Sectors in the Framework of Mixed Models with Emphasis on the Conventional and Specific Situations

نویسنده [English]

  • A.S. Banouei
چکیده [English]

Measurement of sectoral importance in the framework of general equilibrium models is used within two situations: conventional and specific situations. The use of Leontief Demand(LD) and Ghoshian Supply(GS) are not appropriate in measuring sectoral linkage in specific situation. In this paper the modified LD and GS models which are known as mixed models are used to assess the impact of decrease in agricultural, farming and horticulture output as constrained sectors to the output of the other sectors. The overall results depict that the percentage fall of total output of farming in GDP from the selling side is twice that of purchasing side whereas in the case of horticulture the opposite trend is observed. These findings reveal that forward linkage of farming is stronger that its backward linkage where as horticulture has a weaker forward and stranger backward linkage.

JEL Classification: Q11
Keywords:
Conventional Situations, Specific Situations, Leontief Demand Side Model, Ghosh Supply Side Model, Mixed Model, Absolute Effects, Relative Effects