بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، انسانی و فیزیکی با ارزش محصولات کشاورزی و دامی در بخش روستایی استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

در فرایند رشد و تحولات جوامع انسانی، شکلهای مختلف سرمایه نقش و سهم دارد که در این مقاله رابطه بین سرمایه اجتماعی، انسانی و فیزیکی با ارزش محصولات کشاورزی و دامی در بخش روستایی استان اصفهان بررسی شده است. در این راستا مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا تغییر در سه شکل سرمایه اجتماعی، انسانی و فیزیکی موجب تغییر در ارزش محصولات کشاورزی و دامی می‌شود؟
داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه با روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه از نمونه‌ای به حجم 737 نفر از روستاهای استان اصفهان که به شیوه چندمرحله‌ای و تصادفی درنیمه دوم سال 1388 انتخاب شده‌اند، جمع‌آوری و برای تحلیل مدل تحقیق، از تکنیک تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان متغیرهای مستقل مدل و ارزش کل محصولات کشاورزی و دامی نیز به عنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شدند. مجذور ضریب همبستگی چندگانه معادله ( ) برابر با 27/0 است که نشان می‌دهد 27 درصد واریانس متغیر وابسته را متغیرهای سرمایه فیزیکی، اجتماعی و انسانی تبیین می‌کنند. 73 درصد باقیمانده نیز به‌وسیله عوامل و متغیرهای دیگر تبیین می‌شود. در بین متغیرهای معادله، متغیر سرمایه فیزیکی نقش اول را دارد و دو متغیر سرمایه اجتماعی و انسانی به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارند.

طبقه‌بندی JEL: Z13, R10, O15, O18

کلیدواژه‌ها:
سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، کشاورزی، دامی، اصفهان

عنوان مقاله [English]

The Study Relation Between Social, Human and Physical Capital with Value Crops and Livestock in Sector Rural Isfahan

نویسندگان [English]

  • Gh. Ghafari
  • M. Paluj
چکیده [English]

In the process of growth and developments of human’s societies, different forms of capital have contribution and role. In this paper relation between capitals of social, human and physical with value crops and livestock in sector rural Isfahan has been studied. The question this essay is, whether with change in the three forms of social capital, human and physical , the value of crops and livestock to be change? Method of study is survey and for collect data has been used of questionnaire and size sample was 737 people of sector rural Isfahan province in 2009 . For analyze the research model, using regression analysis techniques that this model is considered to social capital, human capital and physical capital model as independent variables and the total value of agricultural and livestock products as the dependent variable model. The square multiple correlation coefficient equal 0.27 which means equal 0.27 percent of variance explained by variables dependent model in research community and remaining 73 percent by other factors and variables must be established. The variable physical capital has the most contribution and variables social capital and human capital respectively have later contribution.

JEL Classification: O18, O15, R10, Z13

Keywords:
Social Capital, Physical Capital, Human Capital, Agriculture, Livestock, Isfahan