بررسی رفتار قیمتی در بازار تولید مرغ ایران

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت قیمت گوشت مرغ و قیمت نهاده‌های آن شامل کنجاله سویا، ذرت و جوجه یکروزه گوشتی با به‌کارگیری روش خودرگرسیونی با وقفه-های توزیعی بررسی و به این منظور از قیمتهای ماهانه طی سالهای 1380 تا 1389 استفاده شد. براساس محاسبات کشش بلندمدت قیمتی گوشت مرغ نسبت به قیمت جوجه یکروزه گوشتی، ذرت و کنجاله سویا به‌ترتیب 29/0، 27/0 و 34/0 تعیین شد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در بین نهاده‌های مورد بررسی، قیمت گوشت مرغ نسبت به تغییرات و نوسانات قیمت کنجاله سویا حساسیت بیشتری در بلندمدت نشان می‌دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که هرگونه شوک قیمتی از سوی بازار نهاده‌ها باعث می‌شود که قیمت گوشت مرغ از حالت تعادل خارج و در هر دوره (ماه) 49/0 از عدم تعادل کوتاه‌مدت قیمت گوشت مرغ برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل شود. بنابراین، عدم تعادل قیمت گوشت مرغ تنها ناشی از هرگونه تغییر در بازار قیمت نهاده‌ها در طی دو دوره (دو ماه) تصحیح می‌گردد. لذا سیاستگذاران باید از شوکهای قیمتی که باعث ایجاد نوسان در قیمت این محصول می‌شود و آن را از حالت تعادل خارج می‌کند، جلوگیری کنند.برای انجام این مهم، ضمن پیشنهاد ایجاد پایگاههای اطلاعاتی جهت آگاهی کامل سیاستگذار از وضعیت بازار نهاده و بازار محصول، ضروری است هرگونه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری درخصوص تنظیم بازار با واکنش آنی به منظور کاهش دوره زمانی عدم تعادل در بازار همراه باشد. همچنین سیاستگذاری برای تعدیل نوسان قیمت جوجه یکروزه گوشتی بیش از سایر نهاده‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

طبقه‌بندی JEL: E31, Q12, C22

کلیدواژه‌ها:
گوشت مرغ، جوجه یکروزه گوشتی،کنجاله سویا، ذرت، مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی، مدل تصحیح خطا

عنوان مقاله [English]

Survey of Price Behavior in Iran Broiler Market

نویسندگان [English]

  • Z. Ardakani
  • M. Toossi
چکیده [English]

In this paper, Auto-Regressive Distribution Lag Model is used to investigate the short and long run relationships between soybean meal, corn, oneday old chick and chicken meat prices. The variables of the study are soybean meal, corn, day-old chick and chicken meat monthly prices. The data were collected for period of 2001-2010. According to the results, long- run elasticities of price between chicken meat and soybean, chicken meat and corn and chicken meat and day-old chick are determined about 0.34, 0.27 and 0.29 percent respectively. It shows that chicken meat price is more sensitive to the long run changes in soybean meal prices. Furthermore, the results show that any price shock induced by inputs market causes the chicken meat price to get out of equilibrium and it adjusts by 49 percent in one month to the long-run equilibrium.Therefore it takes more than approximately two months to eliminate the disequilibrium. Policymakers must prevent price shocks that causes price fluctuations and disequilibrium in broiler market. Therefore, making a database is suggested for immediate regulatory responses to reduce disequilibrium term. Also, Price adjustment policy for day-old chicks seems more necessary.

JEL Classification: E31, Q12, C22

Keywords:
Chicken Meat, Day-Old Chick, Soybean Meal, Corn, Auto-Regressive Distributed Lag, Error Correction Model