بررسی رابطه بین کارایی (با بازده متغیر) تولید با اندازه واحد پرورش زنبور عسل مازندران

نویسندگان

چکیده

چکیده
ارزش غذایی بالای عسل، وجود بیش از 60 هزار تولیدکننده، رتبه اول تولید در منطقه و رتبه سیزده در جهان از جمله اهمیتهای تولید عسل در ایران به شمار می‌آیند. هدف از این مقاله تعیین میزان کارایی تولید عسل و رابطه آن با تعداد کندو در زنبورستانهای استان مازندران است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشگری در بین 50 تولیدکننده در سال 1389 در قالب نمونه گیری تصادفی به دست آمد. به منظور تبیین اهداف مطالعه از روش تحلیل پوششی
داده‌ها استفاده شد. همچنین برای تعیین اثر اندازه (تعداد کندو) بر کارایی از مدل رگرسیونی ساده استفاده گردید. براساس نتایج، اغلب واحدها ناکارا بوده و میانگین کارایی 80 درصد و کمترین آن حدود 60 درصد است. همچنین نتایج تفاوت زیاد در کارایی واحدهای مختلف را نشان داده است. بررسی تأثیر اندازه برکارایی حاکی از وجود رابطه Uمعکوس بین کارایی و اندازه زنبورستان است. تعداد بهینه کندو در هر زنبورستان برای حداکثر کارایی 407 عدد است که حدود 84 درصد از زنبورداران کمتراز رکورد فوق هستند و لذا پیشنهاد می‌شود سیاستگذاری به سمت واحدهای بزرگتر متمرکز شود.

طبقه بندی JEL: D22, D24, L25
کلیدواژه‌ها:
عسل، اندازه اقتصادی، کارایی، مازندران

عنوان مقاله [English]

Study of Relationship between Production Efficiency (by Variable Returns) and Beekeeping Unit Size in Mazanderan Province

نویسندگان [English]

  • M. Mojaverian
  • H. Salari bana
چکیده [English]

Abstract
The high honey nutritional value, more than 60 thousand honey producers, first production ranked in the Middle East and thirteen in the world, are the importance of honey production in Iran. The purpose of this paper is to determine the efficiency of honey production and its relationship with the hive numbers in Mazanderan province. Data is collected from the 50 producers by random sampling in 2010. According to results more unites is inefficiencies and the average efficiency is calculated about 80% and the lowest is about 60 percent. The results indicate the efficiency of different units is high. Determining effective of size on efficiency indicate that there are a ”U” relationship between efficiency and size.
The optimum number of beehives is 407 in every apiary that according to finding, about 84% of beekeepers are less than the above suggested record, therefore it is recommended that policies are concentrated toward larger units.
JEL Classification : D22, D24, L25
Keywords:
Honey, Economic Size, Efficiency, Mazandaran Province